Tolkningsuttalelser til økonomiregelverket

Her finner du våre tolkningsuttalelser til økonomiregelverket for staten.

Tolkningsuttalelser publisert i 2022

Tolkningsuttalelser om budsjettdisponering og transaksjonskontroller

  • Tolkningsuttalelse om krav til varemottak og til attestasjonskontroll for anskaffelser

Tolkningsuttalelser om årsregnskapet for virksomheter som benytter kontantprinsippet

  • Tolkningsuttalelse om fullstendighetsprinsippets betydning for innholdet i note 8 i årsregnskapet
  • Tolkningsuttalelse om innholdet i den grunnleggende bokføringsforutsetningen om nøyaktighet
  • Tolkningsuttalelse om innholdet i den grunnleggende bokføringsforutsetningen om fullstendighet ved inngående og utgående fakturaer
  • Tolkningsuttalelse om kravet om at årsregnskapet skal gi et dekkende bilde og behovet for å gi tilleggsopplysninger
  • Tolkningsuttalelse om fullstendighetsprinsippets betydning for innholdet i oppstilling av bevilgningsrapportering og av artskontorapportering

Tolkningsuttalelser om forvaltning av fond og andre finansielle eiendeler og midler

  • Tolkningsuttalelse om virksomhet som har koordinatorfunksjon i prosjekter

Om tolkningsuttalelsene

En av DFØs oppgaver som forvalter av økonomiregelverket er å klargjøre hvordan regelverket skal forstås. Dette gjøres ved tolkningsuttalelser. Tolkningsuttalelser er ofte svar på spørsmål fra statlige virksomheter. Vi har her samlet disse uttalelsene og gjort dem tilgjengelig.

Tolkningsuttalelsene inngår som en del av økonomiregelverket, sammen med reglement for økonomistyring i staten, bestemmelser for økonomistyring i staten og rundskriv.

Tolkningsuttalelsene til økonomiregelverket er presentert etter hvilket fagområde og kapittel i bestemmelser om økonomistyring i staten de gjelder. 

På noen av fagområdene som er regulert i økonomiregelverket, har DFØ utarbeidet egne veiledningsnotater som blant annet beskriver hvordan regelverkskrav skal forstås og standarder skal brukes. Vi har i disse tilfellene valgt ikke å legge ut DFØs svar på enkelthenvendelser i tillegg til omtalen i veiledningsnotatene. Dette gjelder for temaene standard kontoplan for statlige virksomheter, de statlige regnskapsstandardene (SRS) og årsregnskap med unntak av noen tolkningsuttalelser som gjelder for virksomheter som benytter kontantprinsippet.

Les tolkningsuttalelsene

Oppdatert: 30. januar 2023

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord