Bestill tilganger

​Her bestiller du tilganger til våre systemer.

Oppdatert

Du kan bestille, endre eller slette tilganger til SAP, UBW (Agresso), Basware, CTM (KGV/KAV) og Kundesenter på nett. Fyll ut skjemaet nedenfor, og send det inn via Kundesenter på nett (lønn og regnskap) eller e-post (kun regnskap).

Hjelp til bestillingsskjema for lønnssystemene

 • Navn på virksomhet
  Oppgi navnet på virksomheten/firmaet deres. Hvis dere er inndelt i selvstendige organisasjonsenheter som utfører bestilling av  tilgang skal også deres enhet oppgis. For eksempel: Domstolene i Norge. Alstahaug Tingrett.

  Firmakode (SAP)
  Oppgi firmakode deres virksomhet er registrert med i SAP. For eksempel 1460.

  Ny tilgang / slette tilgang / endre tilgang
  Oppgi om bestillingen gjelder ny tilgang, endring av tilgang eller sletting av tilgang. Hvis brukeren skal slutte, dvs. alle tilganger skal stenges, oppgis det i merknadsfeltet.

  Verdiene Ny tilgang, Slette tilgang eller Endre tilgang kan velges ved å klikke på knappen til høyre i feltet.

  Gyldig fra dato

  • Ny tilgang: Gyldig fra og med dato. Tomt felt betyr snarest.
  • Slett tilgang: Siste gyldighetsdato. Tomt felt betyr snarest.
  • Endre tilgang: Dato endringen skal være gyldig fra og med. Tomt felt betyr snarest.

  Ansattnummer (SAP)
  Ansattnummer i SAP kjernesystem. Ansatt skal være registrert i SAP kjernesystem før bruker opprettes.

  Bruker-id
  Fylles alltid ut.

  Etternavn
  Fullt etternavn. Slik som i IT 0002 (gjelder SAP).

  Fornavn Mellomnavn
  Fullt fornavn og mellomnavn. Slik som i IT 0002 (gjelder SAP).

  E-postadresse
  Kan utelates hvis registrert i IT 0105 deltype 0010 (gjelder SAP).

  Registrere positiv tid
  Kun relevant for kunder der ikke alle med Ansatt selvbetjening skal registrere positiv tid.

  Organisasjonsenhet bruker skal ha autorisasjon for
  8-sifret ID-nummer på den øverste organisasjonsenhet i hierarkiet som bruker skal ha strukturell autorisasjon til. Som oftest den organisasjonsenhet som vedkommende er leder for.

  Organisasjonsenhet bruker skal motta arbeidsflyt fra
  8-sifret ID-nummer på den organisasjonsenhet som bruker skal være leder eller saksbehandler for i arbeidsflyt. 

  Det er ikke mulig å angi en organisasjonsenhet som ligger høyere i hierarkiet enn den organisasjonsenheten som er angitt i "Organisasjonsenhet bruker skal ha autorisasjon for".

  Organisasjonsenhet bruker skal ha tilgang til i Leder selvbetjening
  8-sifret ID-nummer på den øverste organisasjonsenhet i hierarkiet som bruker skal være stedfortreder i Leder selvbetjening for. 

  Det er ikke mulig å angi en organisasjonsenhet som ligger høyere i hierarkiet enn den organisasjonsenheten som er angitt i "Organisasjonsenhet bruker skal ha autorisasjon for"

  Merknad
  Fri tekst for spesielle forhold. Kan for eksempel gjelde spesifisering av fremmedaksess, dvs. tilgang til data i annen virksomhet (gjelder SAP). Egen avtale om dette må foreligge. 

  Spesifiser annen tilgang. Kan være virksomhetsspesifikk tilgang for les eller oppdatering av data, for eksempel les-tilgang til annet firma etter fusjon (gjelder SAP).

Rollebeskrivelser i UBW (Agresso)

Her finner du en oversikt over roller i UBW (Agresso), som er nyttige å ha oversikt over før du bestiller tilganger.

 • Agresso er tilgjengelig i to ulike grensesnitt: Smart Client (tykk klient) og Self Service (web). Samme bruker kan ha tilgang til en av delene eller begge. I prinsippet gir begge grensesnitt samme tilganger. I praksis har Smart Client flere menypunkter og funksjoner. Av den grunn har de fleste kundebrukere som jobber aktivt med regnskap tilgang til Smart Client. Det er primært de som har «enklere» behov som kun benytter Self Service. 

  Smart Client er kun tilgjengelig via DFØs Citrix-plattform og alle brukere må derfor ha en Citrix (AD) bruker i tillegg til Agresso-bruker.

  Roller er gruppert i kategorier:

  Basisroller
  Alle kundebrukere må ha minst en basis-rolle. (Med unntak av brukere som kun skal benytte seg av Økonomiinfo)
  ABASIS: gir grunnleggende tilgang til Smart Client.
  CBASIS: gir grunnleggende tilgang til Self Service.

  Rapportroller
  Alle brukere skal ha RBASIS, evt. også firmaspesifikke rapport-roller.
  RBASIS: gir tilgang til menypunkt rapporter.
  R[firma][løpenummer]: noen firma har en (evt. flere) firmaspesifikke rapportroller for å begrense tilgang til enkelte data.

  Funksjonelle/modulbaserte roller
  Begynner med bokstaven B.
  Gir i prinsippet like tilganger både i Smart Client og Self Service (bortsett fra der funksjonalitet ikke finnes i web-versjonen).
  Rollene er enten funksjonelle (f.eks. BBOKFOR gir tilgang til bokføring) eller rettet mot en spesifikk modul (f.eks. BANLEGG gir tilgang til anleggsmodul).

  Datakontrollroller: Se under.

  Økonomiinfo: Se under.

  ADMIN-roller: Reservert for ansatte i DFØ
  Det er fem ADMIN-roller. DFØ-ansatte har en eller flere av disse rollene basert på sin funksjon/arbeidsoppgaver.
  Merk at ansatte i DFØ LA som bistår med avstemming av lønn bruker ABASIS i stedet.
  DFØ-brukere må også ha rollen CBASIS (oppslag mot fakturasystem) og RBASIS (tilgang til menypunkt for rapporter).
  DFØ-ansatte er unntatt fra datakontroll vha rollen SUPER.
  DFØ-ansatte benytter normalt ikke B-rollene, med unntak av BKUNREG og BLEVREG i kombinasjon med ADMBASIS

 • ABASIS: Basis- og spørretilganger i Smart Client (SC)

  Basisrolle til Agresso Smart Client. Krever Citrixtilgang. Rollen gir tilgang til menyer og spørringer i Agresso. Gir tilgang til rapporter og spørring under følgende menypunkt i Agresso:

  • Egne menyer
  • Agresso felles; Kontoplan, Begreper, Begrepsverdier, Relasjoner, Trær, Dokumentarkiv og 
  • Firmaopplysninger.
  • Agresso økonomi; Hovedbok, Leverandører, Kunder, Anleggsverdiregnskap og Kontantregnskap.
  • Agresso Logistikk; Fakturering – spørringer.

  Rollen har ingen registreringsmuligheter og gir ikke tilgang til transaksjoner i Planlegger. 

  CBASIS: Basisspørretilganger i Selfservice (web)

  Rolle til Agresso Self Service. Rollen gir tilgang til menyer og spørringer i Agresso.

  Gir tilgang til rapporter og spørring under følgende menypunkt i Agresso:

  • Min ansettelse
  • Innkjøp - spørringer
  • Kunder og Salg - spørringer
  • Regnskap

  Rollen har ingen registreringsmuligheter, og bør ha minimum en rapportrolle i tillegg.

  Gir også spørretilgang under hovedbok i Smart Client. Denne tilgangen gir mulighet til å «drill down» i Self Service.

  RBASIS: Samlerolle for alle rapporttilganger

  Basisrolle til Rapporter. Gir tilgang til alle menypunkt i Rapporter.

  • Gir tilgang til registrering i både Smart Client og Self Service.  

  • Registreringsmulighetene er ofte ikke tilgjengelig i Self Service.

  BFASTREG: Registrering faste register, begrepsverdier, mm

  Gir tilgang til å opprette, lese, endre og slette under følgende menypunkt i Agresso Smart Client:

  • Agresso Felles
   • Begrepsverdier
   • Relasjoner
   • Begrep per relasjon
   • Relasjoner per begrep
   • Trær
  • Agresso Økonomi Hovedbok
   • Budsjettering
  • Tilskudd
   • Tilskudd
  • Gir tilgang til å lese og endre under følgende menypunkt i Self Service: Felles
   • Begrepsregister
   • Spørring begrepsverdier

  BKUNREG: Registrering og vedlikehold i kundereskontro. IKKE bokføring

  Gir tilgang til å opprette, lese, endre og slette under følgende menypunkt i Agresso Hovedbok Smart Client:

  • Kundereskontro
   • Kunderegister
   • Faste registre

  Gir tilgang til å opprette, lese, endre og slette under følgende menypunkt i Self Service:

  • Kundeinformasjon
   • Kunde

  BLEVREG: Registrering og vedlikehold i leverandørreskontro. IKKE bokføring

  Gir tilgang til å opprette, lese, endre og slette under følgende menypunkt i Agresso Hovedbok Smart Client:

  • Leverandørreskontro
   • Leverandører
   • Faste registre

  Gir tilgang til å opprette, lese, endre og slette under følgende menypunkt i Self Service:

  • Leverandørinformasjon
   • Leverandører

  BBOKFOR: Bokføring - Hovedbok, kunde og leverandørfaktura

  Rollen gir tilgang til registrering i Agresso.

  Gir tilgang til registrering under følgende menypunkt i Agresso Økonomi i Smart Client:

  • Hovedbok; Registrering, Reversering og bilagsjournaler.
  • Leverandørregister; Fakturamottak, Fakturapostering, Reversering, Betalinger (ajourhold åpne poster,ajourhold remittering og faste registre) og spørringer.
  • Kundereskontro; Reversering, Innbetalinger, Betalingsoppfølging, Overføring historikk, Rentedebitering, Fakturering, Inkasso, Tapsføring og Spørring.
  • Avtaleregnskap; Avtale, Mottaksregistrering avtalefaktura, Bokføring avtalefaktura, Avtale oppfølging, Fakturaoppfølging, Faste registre og Godkjenning avtalefaktura

  Gir tilgang til registrering under følgende menypunkt i Agresso Økonomi i Self Service:

  • Hovedbok; Mottaksregistrering av hovedbokstransaksjoner, Godkjenning av hovedbokstransaksjoner.

  Rollen gir ikke tilgang til kunde- eller leverandørregister

 • BANLEGG: Modul (anlegg) - Registrering, Aktivering, Avskrivning, mm

  Rollen gir tilgang til registrering, spørring og rapporter i Agresso Anleggsverdiregnskap. Gir tilgang til:

  • Anleggsregister inkl. opprette anlegg fra faktura, Spørring anleggstransaksjoner, registrering, endringer og korrigeringer, reversering, avskriving og postering.

  Rollen er kun aktuell for virksomheter som benytter SRS-regnskapsprinsipp.

  BLOGISTIKK: Modul (logistikk) - Registrering, fakturering

  Rollen gir tilgang til registrering og spørring i Agresso for fakturering og oppfølging. Gir tilgang til registrering og spørring under følgende menypunkt i Agresso Økonomi og Logistikk i Smart Client:

  • Hovedbok/Kundereskontro/Betalingsoppfølging; Ajourhold åpne poster, Purringsforslag og Ajourhold purreforslag.

  Gir tilgang til registrering og spørring under følgende menypunkt i Agresso Logistikk:

  • Ordre/Fakturering; Abonnement, Salgsordre, Fakturering, Spørring, Artikkelregister og Faste register

  Gir tilgang til registrering og spørring under følgende menypunkt i Agresso Kunder og salg og Informasjonssider i Self Service:

  • Kunder og salg; Salgsordre
  • Informasjonssider; Rapportbestilling/Fakturering og oppfølging

  BPLAN: Modul (planlegger) - Registrering og spørring

  Gir tilgang til å opprette, lese, endre og slette under følgende menypunkt i Agresso Planlegger i Smart Client og i Self Service:

  • Transaksjoner, Spørring transaksjoner og Faste register/Periodiseringer. Rollen gir i tillegg tilgang til spørring i alle menyer i Planlegger.

  BPROBASIS – Modul (prosjektstyring)- Basis og spørretilgang

  Rollen gir tilgang til menyer og spørringer i prosjektstyringsmodulen. Det er i hovedsak ingen registreringsmuligheter, men for noen menypunkter er det mulig å registrere, endre eller slette informasjon. 

  Dette gjelder for følgende menypunkter i prosjektstyringsmodulen:

  Prosjektregister/arbeidsordreregister:

  • Aktiviteter kan knyttes til prosjekt
  • Prosjektinformasjon, prosjektbeskrivelse, fremdrift, rammebudsjettering, godkjenner og adresse kan registreres og endres
  • Prosjekt med status utkast kan aktiveres
  • Prosjektutkast og arbeidsordreutkast kan slettes

  BPROREG: Modul (prosjekt) - Registrering og vedlikehold

  Rollen gir tilgang til prosjekt modulen i Smart Client, foreløpig er det ingen funksjonalitet for denne rollen i Self Service. Rollen gir tilgang til følgende under Agresso Prosjekt:

  • Time/Prosjekt/Fakturering
   • Timelister
   • Utleggsposter
   • Prosjekter
   • Prosjektrapporter/oppfølging
   • Ressurser
   • Fakturering
   • Budsjettering/Prognose
   • Fasteregistre
  • Prosjektkalkulasjon
   • Prosjektkalkyler og Faste registre

  BPROREG1 - Modul (prosjektstyring) - Registrering og vedlikehold

  Rollen gir tilgang registrering og spørring i prosjektstyringsmodulen:
  Time/prosjekt/fakturering

  • Timelister
  • Utleggsposter
  • Prosjekter
  • Arbeidsordre
  • Prosjektrapportering/oppfølging
  • Ressurser
  • Faste registre
  • Arbeidsflyt

 • BPROTID: Modul (prosjekt) - Timeregistrering

  Rollen gir tilgang til å registrere timer både under Prosjekt i Smart Client og Tid og utlegg i Self Service.

  BAVTANS: Att. ansvarlig i avtaleregnskap - ingen menytilgang

  Rollen gir ingen menytilgang er en «Responsible» rolle. Gir mulighet for å sette bruker som attestasjonsansvarlig i Avtaleregnskap og manuell leverandørfaktura.

  BKUNANS: Att. ansvarlig eller Selger kundefaktura - ingen menytilgang

  Rollen gir ingen menytilgang er en «Responsible» rolle. Gir mulighet for å sette bruker som attestasjonsansvarlig eller selger ved salgsordre/fakturering.

 • D*: Tilgang til data knyttet til koststed eller annet konteringselement

  Datakontrollroller benyttes av enkelte kundefirma.

  Datakontroll gir ytterlige begrensninger på tilgang til data: brukerne kan kun se data knyttet til det/de konteringselementene de er autorisert for (typisk koststed eller prosjekt, men andre varianter finnes).

 • CWEBINFOSRS: Tilgang til Økonominfo SRS (web)
  Rolle til rapporteringsverktøy Økonomiinfo i Agresso Self Service. Gir tilgang til rapporter under følgende menypunkt i Agresso:

  • Økonomiinfo

   • Økonomiinfo (SRS)

  CWEBINFOKONT: Tilgang til Økonomiinfo kontant (web)
  Rolle til rapporteringsverktøy Økonomiinfo i Agresso Self Service. Gir tilgang til rapporter under følgende menypunkt i Agresso:

  • Økonomiinfo

   • Økonomiinfo

  CWEBINFOADM: superbruker Økonomiinfo
  Rollen gir ingen menytilgang - er en super rolle. Gir adgang til prognoseinnstillinger og favorittadministrasjon i Økonomiinfo. Rettigheter som rollen gir styres i Økonomiinfo.

  CWEBINFOPROG: tilgang til prognose Økonomiinfo
  Rollen gir ingen menytilgang . Gir adgang til prognoseregistrering i Økonomiinfo. Rettigheter som rollen gir styres i Økonomiinfo.

 • Generelt om ADM-roller

  Rollene gir full tilgang til Egne menyer og Faste registre på firmanivå. Rollene har tilgang til oppsett under de enkelte menypunktene. Adgangskontroll (unntatt datakontroll) er tatt bort fra rollene unntatt ADMIN og ADMBRUKERREG på både firma og oppsettnivå. ADMBASIS har i hovedsak lesetilgang under systemoppsett, rollen har tilgang til oppdaterings på rapporter og faste registre. 

  ADMIN: Full tilgang systemadministrator (kun RA APP)

  Gir full systemtilgang til Agresso. Har tilgang til brukerregister. Kun for bruk i applikasjonsseksjonen. Skal alltid kombineres med CBASIS, RBASIS og SUPER.

  ADMMINI: Begrenset systemtilgang (kun RA APP)

  Gir begrenset systemtilgang. IKKE tilgang til brukerregister eller redigering av logger. Kun for bruk i applikasjonsseksjonen. Skal alltid kombineres med CBASIS, RBASIS og SUPER.

  ADMBASIS: Basis fagbrukertilgang (kun DFØ)

  Basisrolle for ansatte i DFØ Gir tilgang til:

  • Smart Client og Self service
  • Bokføring
  • Fakturering
  • Remittering
  • Rapporter
  • Spørringer

  IKKE tilgang til kunde-/leverandørregister (kan kombineres med BKUNREG/BLEVREG ved behov). Skal alltid kombineres med CBASIS, RBASIS og SUPER.

  ADMFAG: Utvidet fagbrukertilgang (kun RA FS) 
  Samme som ADMBASIS, men med tilgang til kunde-/leverandørregister og utvidede tilganger til oppsett. Kun for bruk av fagstøtteseksjon. Skal alltid kombineres med CBASIS, RBASIS og SUPER.

  ADMBRUKERREG: Tilleggsrolle brukeradministrasjon (kun DFØ)
  Rollen gir tilgang til brukerregister i Agresso. Merk at rollen ADMIN har den samme tilgangen integrert i rollen.

  ADMRIKREV: Spørretilgang riksrevisjon
  Spørretilgang for riksrevisjonen. Rollen gir tilgang til menyer og spørringer i Agresso. Gir ingen registreringsmuligheter.

  IAM: Rolle for web-servicen til IAM
  Teknisk rolle som benyttes av integrasjonen mot TIM.

  • Utveksling av brukerdata
  • Utveksling av data om roller

  SUPER: Datakontroll hele base (ikke for kunder)
  Rollen forbigår all datakontroll i hele basen. Alle ADM-brukere og evt. riksrevisjon skal ha denne rollen.

Kontaktinfo

Har du spørsmål om innholdet på denne siden?

Kontakt kundesenter lønn

Kontakt kundesenter regnskap

Fant du det du lette etter?