Standardvilkår, databehandleravtale og arbeidsdeling

Her finner du Standardvilkårene for DFØs lønns- og regnskapstjenester. Standardvilkårene inneholder generelle vilkår for tjenestene, databehandleravtale, samt arbeidsdeling mellom Kunden og DFØ.

Hvem gjelder standardvilkårene for?

Standardvilkårene gjelder for alle kunder som har signert «Samarbeidsavtale om leveranse av lønns- og regnskapstjenester» med DFØ. 

Vil du vite mer? Kontakt oss på lonn@dfo.no eller regnskap@dfo.no.

Standardvilkår for DFØs lønns- og regnskapstjenester

Dette er de felles vilkårene for alle som mottar lønns- og regnskapstjenester fra DFØ. Samarbeidsavtalen og Standardvilkårene (inkludert Databehandleravtalen og arbeidsdelingsskjema), er Avtalen mellom DFØ og kundene. De ulike delene av de felles vilkårene vil gjelde ut fra hvilke tjenester og tjenestemodeller som er avtalt i Samarbeidsavtalen.

Generelle vilkår for lønns- og regnskapstjenesten

1 Generelt

DFØ leverer lønns- og regnskapstjenester og gjør systemløsninger tilgjengelige for Kunden. Tjenestene og systemløsningene er i henhold til gjeldende regler og retningslinjer for statlige virksomheter.

Systemløsningene er knyttet til applikasjoner innenfor lønn og regnskap, og inkluderer

 • drift av systemløsningene innen tjenesteområdene
 • generell tilgang til ny eller forbedret funksjonalitet i systemløsningen avhengig av DFØs vurdering
 • forvaltning av systemløsningene, inkludert brukerstøtte, vedlikehold mv.
 • fortløpende oppdatering av løsningen for å ivareta relevant regel- og avtaleverk i staten 

DFØ sørger for å oppdatere systemdokumentasjonen fortløpende.

DFØ kan benytte eksterne underleverandører for å levere tjenestene. DFØ er ansvarlig for underleverandørens ytelser overfor våre kunder som for våre egne ytelser, med de begrensningene som følger av våre avtaler med underleverandørene. Dersom DFØ tar i bruk nye underleverandører vil Kunden få dette opplyst skriftlig. 

2 Leveransen

2.1 Lønnstjenesten

Lønnstjenesten som DFØ tilbyr er beskrevet på våre nettsider.

En detaljert beskrivelse av forskjellene på tjenestemodellene ligger i et eget arbeidsdelingsskjema mellom DFØ og Kunden for basistjenester og grunntjenester (tidligere fullservice).

2.2 Regnskapstjenesten

Regnskapstjenesten som DFØ tilbyr er beskrevet på våre nettsider.

Her ligger en beskrivelse av våre regnskapsprosesser og rutiner. En detaljert beskrivelse av forskjellene på tjenestemodellene ligger i et eget arbeidsdelingsskjema mellom DFØ og Kunden for innkjøp, faktura og regnskap.

3 Samarbeid

Leveransen av lønns- og regnskapstjenester forutsetter et samarbeid mellom Kunden og DFØ. 

DFØ bruker e-post og nettsidene våre for å formidle viktig informasjon til kundene. Kunden har ansvar for å abonnere på kundenotatene og driftsmeldinger som DFØ sender på e-post, og å holde seg oppdatert på relevant informasjon på www.dfo.no.

DFØ og Kunden kan be om møter ved behov, normalt med fem virkedagers varsel. Den som blir invitert til møte, skal i rimelig utstrekning stille på møtet. 

Når DFØ inngår avtale med en Kunde, angir begge partene kontaktpersoner. Kontaktpersonene er ment å brukes ved eskaleringer og avklaringer utenom driftsrelevante spørsmål. Alt som er driftsrelevant, vil håndteres av DFØs kundesentre og kundesenter på nett.

Når Avtalen opphører, uansett årsak, skal partene samarbeide om en ordnet avvikling av avtaleforholdet. Det inkluderer overføring av Avtalen til Kunden eller til en annen leverandør (tredjepart). 

DFØ bistår også Kunden med å forberede nye avtaler med en tredjepart, og utleverer den informasjon som er nødvendig. 

4 Kostnader og betaling

DFØ er et forvaltningsorgan som er finansiert gjennom bevilgede midler over statsbudsjettet. Hvis DFØ har avtalt å viderefakturere Kunden kostnader fra tredjepart, gjøres dette uten påslag. Dersom Kunden må ha opplæring for å ta i bruk og tilpasse seg ny eller endret løsning eller funksjonalitet, må Kunden dekke denne kostanden selv.

Avtalen forutsetter at Kunden dekker DFØs kostnader for å håndtere arbeidsdelingen med det volum som Avtalen representerer. Basert på arbeidsdelingen som er valgt, løses dette ved en rammeoverføring. Ved oppstart vil det bli sendt faktura.

Finansdepartementets til enhver tid gjeldende retningslinjer for brukerfinansiering gjelder. Dersom Finansdepartementet endrer retningslinjene, vil DFØ justere prisene tilsvarende. 

Hvert år innen 15. oktober gir DFØ skriftlig beskjed om eventuelle endringer i priser fra underleverandører. Nye priser gjelder fra 1. januar året etter. DFØ bruker elektronisk faktura overfor Kunden.

5 Brukerstøtte, vedlikehold og drift

5.1 Definisjoner

Definisjoner som er angitt i Avtalen gjelder her også. I tillegg gjelder disse definisjonene

Arbeidsdager: De dagene som ikke er lørdager, søndager, offentlige høytids- og helligdager, og jul- og nyttårsaften.

Brukerstøttesystem: Systemløsningen DFØ har for innrapportering av brukerstøttesaker og endringsønsker, for tiden Kundesenter på nett. 

Lønnssystem: Lønnssystemløsningen til DFØ.

Nedetid: Beregnes som summen av den tiden systemene ikke er tilgjengelig for kunden målt pr måned, fra driftshindrende feil er registrert til feil er utbedret.

Følgende forhold inkluderes ikke i beregningen av nedetid:

 • planlagt vedlikehold
 • feil grunnet infrastruktur som ikke omfattes av denne avtalen
 • når Kunden ber DFØ om å utsette problemløsningen
 • når Kunden ikke har ressurser til å rette feil
 • når DFØ ikke kan håndtere feil på grunn av omstendigheter hos Kunden, som for eksempel lokasjon, strøm, maskinvare, kjøling eller nettverk
 • ekstraordinære situasjoner som beskrevet i punkt 13

Oppetid: Den tiden DFØ legger til rette for at Tjenestene skal være tilgjengelig.

Primærperiode: Primærperioden i DFØ er kl. 08.00-15.45 alle arbeidsdager i perioden 15. september til 14. mai, og kl. 08.00-15.00 alle arbeidsdager i perioden 15. mai til 14. september

Regnskapssystem: Regnskapssystemløsningen til DFØ. 

Responstid: Den tiden som går fra Kunden melder feilen til DFØ starter feilretting.

Sekundærperiode: Tiden som er utenfor primærperioden.

Vedlikeholdsvindu: Den tiden DFØ forbeholder seg retten til å gjennomføre forebyggende og korrigerende vedlikehold på Tjenestene. Vedlikeholdskalender for neste kalenderår publiseres i slutten av desember.

5.2 Brukerstøtte

Hvis feil eller problemer ved leveransen fører til at Kunden ikke kan utføre sine oppgaver, og Kunden ikke kan løse feilen selv, skal Kunden melde inn feilen til DFØs kundesenter eller kundesenter på nett. 

Dersom DFØ endrer løsningene for brukerstøtte, fordi vi for eksempel ønsker å ta i bruk nyere teknologi eller løsninger, må Kunden tilpasse seg disse nye løsningene.

5.3 Vedlikehold

DFØ legger planlagt vedlikehold til Sekundærperioden. Vedlikehold i helgene kan medføre inntil et døgns nedetid. I tillegg kan vedlikehold i helgene skje inntil tre ganger per år i løpet av Primærtiden. Kunden vil bli varslet om slikt vedlikehold minst fire arbeidsdager i forveien. 

Ved behov for større omlegginger i teknisk infrastruktur, kan vedlikeholdsperioden være lenger. DFØ vil da legge aktivitetene mellom fredag kl. 18.00 og mandag kl. 07.00 for å minimere ulempene for Kunden. Dette skjer ikke oftere enn fire ganger pr år. Denne type vedlikehold vil bli varslet minst ti arbeidsdager i forveien, og DFØ legger de alltid utenfor perioden for hovedlønnskjøring. 

I de tilfellene hvor det forekommer kritiske endringer som må gjennomføres snarest, kan DFØ varsle senere enn fire eller ti arbeidsdager i forveien. DFØ forutsetter at relevante ansatte hos Kunden abonnerer på våre kundenotater, se punkt 3. 

DFØ utfører vedlikehold ved parametersetting, oppdatering, feilretting, og utvikling av ny funksjonalitet på den måte vi finner hensiktsmessig. Kunden er innforstått med at siden DFØs løsninger må tilpasses et stort antall kunder og underleverandører med standardiserte løsninger, er det DFØ som velger og prioriterer ny funksjonalitet. 

Når DFØ vedlikeholder systemløsningene, kan det føre til et behov for oppgradering og ny eller endret funksjonalitet. DFØ eller våre underleverandører planlegger og gjennomfører oppgradering av løsningene, og bestemmer når den tekniske oppgraderingen skal skje. Kunde eller tredjeparter på oppdrag fra Kunde kan ikke parametersette eller utvikle løsningene. Dersom DFØ ønsker testing eller verifisering av hele eller deler av systemløsningene, blir aktuelle kunder kontaktet.

5.4 Avvikssituasjoner for Tjenestene

Kunden skal melde om feil som de ikke selv kan rette til DFØs kundesentre innen rimelig tid. 

Nedenfor følger klassifiseringen og definisjonene på innmelding av feil. Kunden skal oppgi prioritet ved innmelding:

Prioritet Forklaring
1 Høy Mangel eller feil i vesentlige funksjoner i programvare eller ved tjenesteleveransen som forårsaker stans av tilganger eller systemer. Det kan være feil og mangler i større funksjonelle egenskaper eller ved ytelsene fra DFØ, som gjør at Kunden må avbryte arbeidsoppgaver og/eller at systemet er utilgjengelig for brukeren.
2 Middels Mangel eller feil som er vesentlig for Kundens bruk av tjenestene, slik at planlagt arbeid ikke kan utføres med tilstrekkelig kvalitet og effektivitet, men har mindre alvorlige konsekvenser enn prioritet 1. Eksempler kan være mindre funksjons- eller egenskapsmangler, mindre avvik fra ytelseskrav eller mindre mangler i dokumentasjon.
3 Lav Mangel eller feil som ikke er til hinder for brukerens arbeid. Eksempler kan være estetiske eller typografiske feil. Endringsønsker kan også inngå i denne kategorien.

I primærperioden skal DFØ respondere og utbedre feil og mangler innen følgende frister:

Prioritet Responstid Mål for løsningstid
1 Høy Innen 30 minutter Feilretting/utbedring skal fullføres så raskt som mulig og skal foregå kontinuerlig frem til feilen er rettet. Kunden skal ha status under feilrettingen.
2 Middels Innen 2 timer Hvis feil meldes inn etter kl 14, må DFØ vurdere om arbeidet skal starte samme dag eller dagen etter.
3 Lav  Innen 4 timer Hvis feil meldes inn etter kl 14, må DFØ vurdere om arbeidet skal starte samme dag eller dagen etter.

Hvis problemet eller feilen kan rettes ved oppgradering til ny versjon, må DFØ sammen med kunden avgjøre om det skal rettes eller oppgraderes.

DFØ skal tilstrebe at systemløsningene er tilgjengelige til enhver tid:

Beskrivelse Lønnssystem Regnskapssystem
Tilgjengelighet i Primærperioden 99 % 99 %
Tilgjengelighet i Sekundærperioden 97 % 97 %

Unntaket er når vi stanser systemene midlertidig på grunn av planlagt vedlikehold, se punkt 5.3.

6 Endringer i Avtalen og Tjenester

6.1 Endring i Avtalen

Kundens og DFØs rammebetingelser er gitt i statsbudsjettet. Dersom rammebetingelsene endrer seg, kan Kunden kreve å endre tjenestene eller Avtalen uten ugrunnet opphold. Det samme kan DFØ etter dialog med Kunden.

Avtalen kan endres i avtaleperioden. Vesentlige endringer i Avtalen skal forhandles mellom DFØ og Kunden. Dette gjelder imidlertid ikke hvis DFØ endrer innholdet eller omfanget av tjenestene, se punkt 6.3. 

Endringer i Avtalen skal tas inn i Samarbeidsavtalens punkt 4 og Avtalen skal underskrives på nytt av Kontraktansvarlig for hver endring. 

6.2 Bestilling av flere eller nye Tjenester

Kunden kan bestille flere eller nye Tjenester, inkludert mer eller ny funksjonalitet. DFØ avgjør om det Kunden bestiller kan leveres. Når DFØ lanserer nye Tjenester eller funksjoner, vil Kunden få anledning til å bestille dem. Det er ikke alle nye Tjenester eller funksjoner som DFØ tilbyr alle Kunder. Skal Kunden ha ytterligere eller nye Tjenester må ny Samarbeidsavtale underskrives. 

Kunden bestiller flere eller nye tjenester hos kundesenteret til DFØ. 

6.3 Endringer i innholdet i Tjenestene

Kunden er innforstått med at DFØs løsning må ta hensyn til et stort antall Kunder og underleverandører med standardiserte løsninger. Det betyr at DFØ av og til må endre innholdet i Tjenestene og systemløsningene. 

Med endring menes alle typer endringer som iverksettes av DFØ innenfor avtalte Tjenester. 

DFØ kan gjennomføre endringer som følge av

 • forhold hos oss eller Kunden som gjør endringene nødvendige 
 • endrede forhold ved leveransene fra underleverandører 
 • endrede rammevilkår for Tjenestene 

Hvis DFØ endrer innholdet i Tjenestene, kan de delene av Standardvilkårene som berøres av endringene endres. 

DFØ oppdaterer dokumentasjonen så snart som mulig etter at en endring er implementert og DFØ skal informere kunden om alle vesentlige endringer i god tid før de blir iverksatt. 

Endringer i Tjenestene og systemløsningen kan innebære at Kunden må gjennomføre opplæring i ny eller endret løsning. Kunden må selv dekke disse kostandene etter punkt 4.

6.4 Driftsmessige endringer

Kunden skal i god tid gi DFØ en skriftlig melding om enhver endring av Kundens infrastruktur eller andre forhold på Kundens side som kan ha konsekvenser for leveransen av Tjenestene. Det inkluderer vesentlige endringer i antall brukerlisenser. Kunden må selv dekke kostnadene dersom endringene medfører økte kostnader overfor en tredjepart, inkludert våre underleverandører.

6.5 Kundespesifikke leveranser

Kunden og DFØ kan avtale kundespesifikke leveranser som ikke er en del av standardtjenestene DFØ leverer. Disse kundespesifikke leveransene må dokumenteres i Samarbeidsavtalen. Som minimum må Kunden og DFØ på forhånd avtale:

 • hvordan kostnadene for den kundespesifikke leveransen skal dekkes
 • hvordan kostnader til vedlikehold og oppgradering av leveransen skal dekkes 

Hvis DFØ utvikler kundespesifikk funksjonalitet, beholder DFØ alle rettigheter og Kunden gis en ikke eksklusiv bruksrett. Dette innebærer at DFØ fritt kan gjenbruke funksjonaliteten til andre kunder. 

DFØ søker å opprettholde alle kundespesifikke leveranser der det er mulig. Det kan likevel forekomme at DFØs oppgraderinger, endringer eller andre tilpasninger medfører at kundespesifikke leveranser bortfaller, endres, slutter å fungere eller fungerer på annen måte. Kunden kan i slike tilfeller ikke kreve økonomisk kompensasjon fra DFØ. 

7 Ansvarsforhold og mislighold

7.1 Kompetanse

Kunden er ansvarlig for å ha nødvendig kompetanse til å utføre oppgavene som de er ansvarlige for, ut fra valgt tjenestemodell og arbeidsdeling.

DFØ skal til enhver tid ha kompetanse innenfor Tjenestene, blant annet:

 • gjeldende statlige krav til lønn og regnskap
 • statlig regnskapsføring
 • betalingsformidling
 • rapportering til sentralt statsregnskap
 • bruk av systemløsningene
 • drift av systemløsningene Tjenestene er basert på

7.2 Mislighold

7.2.1 DFØs mislighold

Dersom Tjenestene våre ikke er i samsvar med de funksjonene, kravene og fristene som er avtalt, er det mislighold fra DFØs side. Det er også mislighold dersom DFØ ikke oppfyller øvrige plikter som er beskrevet i Avtalen. Det er ikke mislighold hvis situasjonen skyldes forhold hos Kunden eller ekstraordinære situasjoner, som beskrevet i punkt 13.

DFØ skal gi Kunden et skriftlig varsel så raskt som mulig dersom Tjenesten ikke kan leveres som avtalt. I varselet skal årsaken til problemet angis og, dersom det er mulig, angi når Tjenesten kan leveres igjen. DFØ skal også varsle hvis det blir ytterligere forsinkelser etter at første varselet er gitt.

DFØ skal avhjelpe eventuelt mislighold så snart som mulig. Det skal skje innen rimelig tid, om DFØ ikke har avtalt noe annet med Kunden i Avtalen. DFØ kan be om tilleggsfrist for å avhjelpe eventuelt mislighold. 

7.2.2 Kundens mislighold

Dersom Kunden ikke oppfyller sine plikter etter Avtalen, er det mislighold. Det er ikke mislighold hvis situasjonen skyldes forhold hos DFØ, eller det er en ekstraordinær situasjon, som nevnt i punkt 13.

Kunden skal gi DFØ et skriftlig varsel så raskt som mulig hvis Kunden ikke kan overholde sine plikter etter Avtalen, inkludert at de ikke kan følge fristene. I varselet skal Kunden angi årsaken til problemet, og dersom det er mulig, angi når Kunden igjen kan overholde pliktene sine.

DFØ kan ikke holde tilbake Tjenester som følge av Kundens mislighold, med mindre misligholdet er vesentlig og Kundens mislighold har virkning for vår tjenesteyting til andre kunder.

Kunden skal avhjelpe eventuelt mislighold så snart som mulig. 

7.2.3 Heving

Kunden kan heve avtalen på grunn av DFØs mislighold, hvis det har vesentlig betydning for Kunden og det ikke kan avhjelpes uten at Kunden påføres vesentlig kostnad eller ulempe. Kunden må først sende et skriftlig varsel til DFØ med 30 løpedagers frist til å rette mangelen. Hvis DFØ utbedrer forholdet innenfor fristen, kan ikke Kunden heve Avtalen. Kunden kan heller ikke heve Avtalen hvis DFØ dokumenterer at det er gjort eller skal gjennomføres tiltak som reduserer risikoen for tilsvarende mislighold, f.eks. ved bytte av underleverandør(er).

DFØ kan heve Avtalen på grunn av Kundens mislighold, hvis det er vesentlig og misligholdet ikke utbedres innen en rimelig frist satt av partene. DFØ skal først sende et skriftlig varsel til Kunden. I varselet skal DFØ skrive hvilke forhold som utgjør mislighold. DFØ kan ikke heve Avtalen hvis Kunden utbedrer forholdet før fristens utløp eller Kunden dokumenterer at de har eller skal gjennomføre tiltak som reduserer risikoen for tilsvarende mislighold.

7.2.4 Reklamasjon

Kunden eller DFØ kan reklamere skriftlig, på grunn av den andres mislighold. Reklamasjonen må skje innen rimelig tid. 

Selv om Kunden har reklamert for sent på DFØs mislighold, kan Kunden likevel kreve at DFØ retter situasjonen. Hvis for sen reklamasjon fører til at DFØ får merutgifter hos underleverandører, kan DFØ viderefakturere de utgiftene til Kunden. Før DFØ viderefakturerer utgifter, skal det, uten ugrunnet opphold, dokumenteres hva som fører til at det påløper merutgifter for underleverandørene. 

DFØ skal reklamere på eventuelt mislighold fra underleverandører, og rette eventuelle krav mot disse.

7.2.5 Rekonstruksjon av data

Hvis det er feil eller mangler ved data, skal DFØ omgående levere data på nytt, eller rekonstruere data om det er nødvendig. Hvis feilene eller manglene skyldes forhold DFØ har ansvaret for, skal Kunden ikke betale for omlevering eller rekonstruksjon.

Dersom det ikke er mulig for DFØ å rekonstruere dataene alene, eller det medfører omfattende kostnader eller ressursbruk, skal partene samarbeide eller DFØ kan bruke en tredjepart for å løse problemet. 

Hvis det er feil eller mangler ved data som skyldes forhold på Kundens side, skal Kunden dekke kostnadene ved bruk av tredjepart for å rekonstruere data. 

Feil og mangler ved data skal utbedres og data skal rekonstrueres raskest mulig, uansett årsaken til feilene eller manglene. Dersom Kunden ikke ønsker utbedring eller rekonstruksjon, må DFØ få skriftlig beskjed. 

8 Konfliktløsning

Både DFØ og Kunden er statlige forvaltningsorganer og utgjør samme juridiske person. De kan derfor ikke gå til søksmål mot hverandre. Dersom det oppstår en konflikt skal begge parter sørge for tilstrekkelige ressurser for å avklare og løse uenigheter så raskt som mulig, og til lavest mulig kostnad og ressursbruk hos begge parter. 

Kontaktpersonene hos Kunden og DFØ skal først forsøke å løse tvister og uoverensstemmelser. Dersom de ikke lykkes, skal de eskalere uenigheten til neste nivå i linjen hos hver av partene. Uenigheten skal eskaleres videre til neste nivå oppover i linjen, til Kunden og DFØ er enige. Dette er i samsvar med alminnelig praksis i forvaltningen.

Partene skal eskalere en sak skriftlig for å sikre historikk og dokumentasjon.

9 Tekniske krav og krav til kommunikasjonsløsning

DFØs underleverandører stiller krav til at DFØs kunder har maskinvare, programvare og kommunikasjonsløsning som oppfyller deres kriterier. Kunden må i denne sammenhengen følge de retningslinjene og kravene som gjelder for Tjenestene. DFØ informerer om og gjør disse kravene og retningslinjene tilgjengelige i innføringsfasen. Kunden kan også finne mer informasjon på www.dfo.no.

10 Immaterielle rettigheter

DFØ har opphavsrett til programvare, dokumentasjon og annet materiale som oppstår som et resultat av Avtalen. Unntaket er hvis en tredjepart, som en underleverandør, har opphavsretten.

Kunden har eierskap og alle andre rettigheter til egne data og resultater av bearbeidinger og sammenstillinger av slike data. DFØ har ikke ansvar for hendelser som oppstår i Kundenes interne systemer, dersom dataene benyttes til andre formål.

DFØ skal ha tilgang til Kundens data for å kunne oppfylle avtalen. DFØ har eierskap og alle andre rettigheter til egne data og bearbeidinger og -sammenstillinger av slike data. 

Både DFØ og Kunden skal følge avtalene for programvare eller rettigheter som DFØ har med underleverandørene. 

11 Lovmessige krav

Kunden skal informere DFØ skriftlig om spesielle rettslige eller partsspesifikke krav som gjelder for Kunden og som har relevans for inngåelse og gjennomføring av Avtalen og Tjenestene. 

Det kan være krav fra generelle regelverk, lov 19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningen (forvaltningsloven), forskrift 25. juni 2004 nr. 988 om elektronisk kommunikasjon med og i forvaltningen (forvaltningsforskriften), og krav fra sektorspesifikt regelverk. 

Kunden skal vurdere hvorvidt det er krav til standarder etter referansekatalogen for IT-standarder i offentlig sektor som må ivaretas i leveransen, og informere DFØ om kravene.

DFØ er ansvarlig for at Tjenestene tilfredsstiller krav til behandling av personopplysninger, jfr. Databehandleravtalen.

12 Taushetsplikt

Informasjon som DFØ og Kunden blir kjent med i forbindelse med Avtalen og Tjenestene skal behandles konfidensielt, og ikke gjøres tilgjengelig for utenforstående uten samtykke fra den andre parten. Både Kunden og DFØ skal ta nødvendige forholdsregler for å sikre at uvedkommende ikke får innsyn i eller kan bli kjent med taushetsbelagt informasjon.

Kunden er selv ansvarlig for å ha regler og rutiner for sin egen håndtering av skjermingsverdig informasjon i og utenfor systemet.
Taushetspliktsbestemmelsene i lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) gjelder for ansatte hos DFØ og Kunden. Taushetsplikten etter denne avtalen er ikke mer omfattende enn det som følger av forvaltningsloven eller tilsvarende sektorspesifikk regulering. 

Taushetsplikten er ikke til hinder for utlevering av informasjon som kreves fremlagt i henhold til lov eller forskrift, herunder offentlighet og innsynsrett som følger av lov 19. mai 2006 om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova). Taushetsplikten er ikke til hinder for at opplysningene brukes når ingen berettiget interesse tilsier at de holdes hemmelig, for eksempel når de er alminnelig kjent eller alminnelig tilgjengelig andre steder. Om mulig, skal den annen part varsles før slik informasjon gis. Hvis det er av konkurransemessig betydning at tekniske innretninger, fremgangsmåter og drifts- eller forretningsforhold skal være hemmelige av hensyn til våre underleverandører, er dette konfidensiell informasjon. 
DFØ er forpliktet til å følge eventuelle sikkerhetsregler som gjelder for Kundens ansatte. 

Taushetsplikten gjelder partene og deres ansatte og andre som handler på vegne av DFØ eller Kunden i forbindelse med gjennomføring av Avtalen. Hver av partene skal sørge for at personer som i sitt arbeid eller på annen måte får kjennskap til taushetsbelagt/konfidensiell informasjon undertegner en taushetserklæring som minimum dekker de forpliktelser som følger av Avtalen. DFØ pålegger underleverandørene samme taushetsplikt som DFØ. 

Bestemmelsene om taushetsplikt gjelder også etter Avtalen opphører, uansett opphørsgrunn.

13 Ekstraordinære situasjoner

Skulle det inntreffe en ekstraordinær situasjon som ligger utenfor partenes kontroll, som gjør det umulig å oppfylle plikter etter Avtalen og som etter norsk rett må regnes som force majeure, skal partene varsle hverandre om dette så raskt som mulig. Forpliktelsene til den rammede parten suspenderes så lenge den ekstraordinære situasjonen varer. Den annen parts motytelse suspenderes i samme tidsrom.

I forbindelse med den ekstraordinære situasjonen har partene gjensidig plikt til å informere hverandre om alle forhold som må antas å være av betydning for den annen part. Informasjonen skal gis så raskt som mulig.

Endringslogg

4. juni 2018: Ny databehandleravtale i samsvar med nye personvernregler (GDPR). Oppdatert arbeidsdeling for regnskap.

16. april 2018: Presisering i arbeidsdelingsskjema lønn om ansvar for oppbevaring av lønnsmateriale (under Forvaltning). 

4. desember 2017: Ny versjon av Standardvilkårene. Språklige endringer, ingen endringer i innhold. 

27. november 2017: Endringer i Databehandleravtalen. DFØ har blant annet presisert formålet med behandlingen av personopplysningene og bruk av underleverandører. 

Oppdatert: 12. januar 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.