Personvern

Denne personvernerklæringa beskriv korleis vi behandlar personopplysningar. Personopplysningar er kvar enkelt opplysning som kan identifisere deg som person.

Generelt om behandling av personopplysningar

Kvifor behandlar vi personopplysningar?

DFØ behandlar personopplysningar i tilknyting med oppgåver vi er pålagt å utføre. Her har DFØ rolla som behandlingsansvarleg.

DFØ leverer også lønn- og regnskapstenester, og denne behandlinga er skildra i databehandlaravtalen mellom DFØ og kundane våre. Her har DFØ rolla som databehandlar.

Korleis tek vi vare på opplysningane?

DFØ må følge personopplysningslova, forvaltningslova, arkivlova og offentlegheitslova, slik at alle personopplysningar blir behandla på ein lovleg måte.

DFØ samlar kun inn dei personopplysningane som vi har behov for og vi forsøker å samle inn minst mogleg. Vi beskyttar personopplysningane ved for eksempel å tilgangsstyre kven som har tilgang til opplysningane.

Kva er det rettslege grunnlaget for behandlinga?

Avtale

Personvernforordningen 6 (1) b): behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som+ den registrerte er part i, eller for å gjennomføre tiltak på den registrertes anmodning før en avtaleinngåelse.

Rettkomen interesse

Grunnlaget for innsamling og handtering av personopplysningar er heimla i artikkel 6 nr. 1 bokstav f), de berettigede interessene som forfølges av den behandlingsansvarlige eller en tredjepart.

Samtykke

Personvernforordningen 9 (2) a): den registrerte har gitt uttrykkelig samtykke til behandling av slike personopplysninger.

Kva er dine rettar?

Få innsyn i eigne opplysningar

Du kan be om ein kopi av alle opplysninger vi behandlar om deg. Les mer om retten til innsyn.

Korrigere personopplysningar

Du kan be oss rette eller supplere opplysningar som er feilaktige eller misvisande. Les meir om retten til å rette eller supplere opplysningar.

Slette personopplysningar

Så langt regelverket til kvar enkelt tid tilet det, kan du be oss slette opplysningar om deg selv. Les meir om retten til sletting.

Avgrense behandling av personopplysningar

I nokre situasjonar kan du også be oss avgrense behandlinga av opplysningar om deg. Les meir om retten til avgrensning.

Protestere mot behandling av personopplysningar

Dersom vi behandlar opplysningar om deg med grunnlag i våre oppgåver eller på bakgrunn av en interesseavveging, har du rett til å protestere på vår behandling av opplysningar om deg. Les meir om retten til å protestere.

Overføre opplysningar om deg

Dersom vi behandler opplysningar om deg med grunnlag i samtykke eller ein kontrakt, kan du be oss om å overføre opplysningar om deg til deg eller til ein annan behandlingsansvarlig. Les meir om retten til dataportabilitet.

Klage på vår behandling av personopplysningar

Vi håpar du vil seie ifrå dersom du meiner vi ikkje overheld reglane i personopplysningslova. Sei då gjerne først i frå gjennom den kontakta eller kanalen du allereie har etablert med oss. Du kan også kontakte personvernombudet vårt for å søke råd og rettleiing. Personvernombudet har tausheitsplikt dersom du ønsker å seie frå om noko i fortrulegheit. Du kan også klage over vår behandling av personopplysningar. Dette gjer du til Datatilsynet. Sjå meir informasjon om framgangsmåten på Datatilsynets nettstad.

Slik behandlar vi personopplysningar i ulike tenester

Generell informasjon om besøkande på nett

Som ein viktig del av arbeidet med å lage brukarvenlege nettstader og nettenester, ser vi på brukarmønsteret til dei som besøker desse. For å analysere informasjonen brukar vi analyseverktøyet Matomo. Informasjonen som blir samla inn, blir lagra lokalt på våre eigne serverar.

Eksempel på kva statistikken gir oss svar på er

 • kor mange som besøker ulike sider
 • korleis brukarane navigerer på og mellom dei ulike sidene
 • kor lenge besøk varer
 • kva for nettstader brukarane kjem frå
 • kva for nettlesarar som blir brukt

Informasjonskapslar (cookies) er små tekstfiler som blir plassert på datamaskina di når du lastar ned ei nettside.

Nettstadar og nettenester

Dfo.no

Nettstatistikk

For å analysere informasjonen brukar vi analyseverktøyet Matomo for dfo.no. Informasjonen som blir samla inn, blir lagra lokalt på våre eigne serverar. Berre rapportar med avidentifiserte data kan bli delt med våre samarbeidspartnarar.

Informasjonskapslar

Desse informasjonskapslane blir brukt på dfo.no:

 • Analyseverktøyet Matomo plasserer to informasjonskapslar på maskina di (desse byrjar med _pk_id og _pk_ses). Dette gjer vi for å kunne samle inn nettstatistikk.

Datavisualiseringar

Vi brukar Tableau Public for å vise fram statistikk på dfo.no. Desse informasjonskapslane blir plassert av Tableau:

InformasjonskapselDomeneBeskrivelseDatabehandler
JSESSIONID.nr-data.netSesjons-ID.Tableau
_ga.tableau.comStatistikk for Tableau.Google Analytics
_gid.tableau.comStatistikk for Tableau.Google Analytics
_gat.tableau.comStatistikk for Tableau.Google Analytics
tableau_localepublic.tableau.comBrukes for å sette de riktige lokalinstillingene, som for eksempel desimal- og tusenskilletegn ( , . ) i tall.Tableau
tableau_public_negociated_localepublic.tableau.comTableau
Anskaffelser.no

Nettstatistikk

For å analysere informasjonen brukar vi analyseverktøyet Matomo for anskaffelser.no. Informasjonen som blir samla inn, blir lagra lokalt på våre eigne serverar. Berre rapportar med avidentifiserte data kan bli delt med våre samarbeidspartnarar.

Informasjonskapslar

Desse informasjonskapslane blir brukt på anskaffelser.no:

 • Analyseverktøyet Matomo plasserer to informasjonskapslar på maskina di (desse byrjar med _pk_id og _pk_ses). Dette gjer vi for å kunne samle inn nettstatistikk.

Datavisualiseringar

Vi brukar Tableau Public for å vise fram statistikk på anskaffelser.no. Desse informasjonskapslane blir plassert av Tableau:

InformasjonskapselDomeneBeskrivelseDatabehandler
JSESSIONID.nr-data.netSesjons-ID.Tableau
_ga.tableau.comStatistikk for Tableau.Google Analytics
_gid.tableau.comStatistikk for Tableau.Google Analytics
_gat.tableau.comStatistikk for Tableau.Google Analytics
tableau_localepublic.tableau.comBrukes for å sette de riktige lokalinstillingene, som for eksempel desimal- og tusenskilletegn ( , . ) i tall.Tableau
tableau_public_negociated_localepublic.tableau.comTableau
Statens arbeidsgiverportal

Nettstatistikk

For å analysere informasjonen brukar vi analyseverktøyet Matomo for arbeidsgiver.dfo.no. Informasjonen som blir samla inn, blir lagra lokalt på våre eigne serverar. Berre rapportar med avidentifiserte data kan bli delt med våre samarbeidspartnarar.

Informasjonskapslar

Desse informasjonskapslane blir brukt på arbeidsgiver.dfo.no:

 • Analyseverktøyet Matomo plasserer to informasjonskapslar på maskina di (desse byrjar med _pk_id og _pk_ses). Dette gjer vi for å kunne samle inn nettstatistikk.

Datavisualiseringar

Vi brukar Tableau Public for å vise fram statistikk på arbeidsgiver.dfo.no . Desse informasjonskapslane blir plassert av Tableau:

InformasjonskapselDomeneBeskrivelseDatabehandler
JSESSIONID.nr-data.netSesjons-ID.Tableau
_ga.tableau.comStatistikk for Tableau.Google Analytics
_gid.tableau.comStatistikk for Tableau.Google Analytics
_gat.tableau.comStatistikk for Tableau.Google Analytics
tableau_localepublic.tableau.comBrukes for å sette de riktige lokalinstillingene, som for eksempel desimal- og tusenskilletegn ( , . ) i tall.Tableau
tableau_public_negociated_localepublic.tableau.comTableau

Felles brukarhandtering

Statens arbeidsgivarportal har ei eiga profilside, Mi side, kor du loggar deg inn i DFØ si felles brukarhandtering.

På Mi side kan du gjere følgande:

 • Legge inn og endre namn, e-post, telefonnummer og organisasjon.
 • Sjå når brukarhandteringa vart nytta og kva for tenester du har logga deg inn på.
 • Laste ned opplysningar registrert om deg i DFØ si felles brukarhandtering.
 • Slette brukarprofilen din.

For å komme inn til profilsida går du til bruker.dfo.no.

Opplysningane i DFØ si felles brukarhandtering blir ikkje delt med andre.

OKstat.no

Nettstatistikk

For å analysere informasjonen brukar vi analyseverktøyet Matomo for okstat.dfo.no. Informasjonen som blir samla inn, blir lagra lokalt på våre eigne serverar. Berre rapportar med avidentifiserte data kan bli delt med våre samarbeidspartnarar.

Informasjonskapslar

Desse informasjonskapslane blir brukt på okstat.dfo.no:

 • Analyseverktøyet Matomo plasserer to informasjonskapslar på maskina di (desse byrjar med _pk_id og _pk_ses). Dette gjer vi for å kunne samle inn nettstatistikk.

I tillegg viser okstat.no til innlogging i OLKWEB med ei lenke. OLKWEB blir brukt til kommunikasjon mellom medlemsverksemder (statlige verksemder) og OK stat. DFØ henter personopplysningar frå Vigo bedrift til Medlemsbedriften.

Medlemsverksemda og DFØ lagrer naudsynte personopplysningar og dokumentasjon i læretida.

Medlemsverksemda: Alle personopplysningar blir sletta av DFØ når medlemsavtalen og medlemsverksemda ikkje har hatt lærling dei to siste åra.

Lærling: Alle personopplysningar blir sletta av DFØ seinast 24 månader etter at læretida er slutt.

Doffin.no

Nettstatistikk

For å analysere informasjonen brukar vi analyseverktøyet Matomo for Doffin.no. Informasjonen som blir samla inn, blir lagra lokalt på våre eigne serverar. Berre rapportar med avidentifiserte data kan bli delt med samarbeidspartnarane våre.

Informasjonskapslar

Informasjonskapslar (cookies) er små tekstfiler som blir plasserte på datamaskina di når du lastar ned ei nettside.

Desse informasjonskapslane blir brukte på doffin.no:

Analyseverktøyet Matomo plasserer to informasjonskapslar på maskina di (desse byrjar med _pk_id og _pk_ses). Dette gjer me for å kunna samla inn nettstatistikk.

Opplysningar som blir publiserte i kunngjeringar

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring behandlar gjennom Doffin personopplysningar ved publisering av kunngjering av konkurranse frå oppdragsgivarar, og ved kunngjeringar av kontraktstildeling med tilbodsgivars kontaktinformasjon. Behandlinga av desse personopplysningane er nødvendig for å sikre rett regelverksetterleving med omsyn til kunngjeringsplikt som følgjer av innkjøpsregelverket.

Behandlingsgrunnlaget for behandlinga er å oppfylle ei rettsleg forplikting som kviler på den behandlingsansvarlege, og å utføra ei oppgåve til beste for allmenta eller utøvd offentleg styresmakt som den behandlingsansvarlege er pålagd.

Personopplysningar som blir behandla:

Kunngjering av konkurranse:

 • Kontaktperson (stillinga til personen eller førenamn og etternamn)
 • Kontoradresse
 • E-postadresse
 • Nettside
 • Kontortelefonnummer
 • Kontorfaksnummer
 • Navn på jurymedlem eller deltakar i ein designkonkurranse

Kunngjøring av kontraktstildeling:

 • Namn på tilbydar eller entreprenør (føretak eller fysisk person i spesielle tilfelle)
 • Kontaktperson (stillinga til personen eller førenamn og etternamn)
 • Kontoradresse
 • E-postadresse
 • Nettside
 • Kontortelefonnummer
 • Kontorfaksnummer

Doffin beheld berre data så lenge det er nødvendig. Dette er 10 år på Doffin-nettsida. Etter dette blir kunngjeringar arkiverte på eit ikkje-offentleg internt arkiv.

Læringsplattformen

Personopplysningar

Les meir om kva for personopplysningar som vi lagrar og korleis dei blir behandla:

Nettstatistikk

For å analysere informasjonen brukar vi analyseverktøyet Matomo for laeringsplattformen.dfo.no. Informasjonen som blir samla inn, blir lagra lokalt på våre eigne serverar. Berre rapportar med avidentifiserte data kan bli delt med våre samarbeidspartnarar.

Informasjonskapslar

Desse informasjonskapslane blir brukt på laeringsplattformen.dfo.no:

 • Analyseverktøyet Matomo plasserer to informasjonskapslar på maskina di (desse byrjar med _pk_id og _pk_ses). Dette gjer vi for å kunne samle inn nettstatistikk.
Statsregnskapet.no

Nettstatistikk

For å analysere informasjonen brukar vi analyseverktøyet Matomo for statsregnskapet.no. Informasjonen som blir samla inn, blir lagra lokalt på våre eigne serverar. Berre rapportar med avidentifiserte data kan bli delt med våre samarbeidspartnarar.

Informasjonskapslar

Desse informasjonskapslane blir brukt på statsregnskapet.no:

 • Analyseverktøyet Matomo plasserer to informasjonskapslar på maskina di (desse byrjar med _pk_id og _pk_ses). Dette gjer vi for å kunne samle inn nettstatistikk
 • Grafverktøyet Qlik plasserer ein informasjonskapsel på maskina di (den heter X-Qlik-Session-Public), for å hugse handlingane og vala du gjer i grafane på sida. Ingen informasjon blir lagra, og informasjonskapselen blir sletta når du lèt att sida.
Kudos

Nettstatistikk

For å analysere informasjonen brukar vi analyseverktøyet Matomo for kudos.dfo.no. Informasjonen som blir samla inn, blir lagra lokalt på våre eigne serverar. Berre rapportar med avidentifiserte data kan bli delt med våre samarbeidspartnarar.

Informasjonskapslar

Desse informasjonskapslane blir brukt på kudos.dfo.no:

 • Analyseverktøyet Matomo plasserer to informasjonskapslar på maskina di (desse byrjar med _pk_id og _pk_ses). Dette gjer vi for å kunne samle inn nettstatistikk.
Markedsplassen for skytjenester

Markedsplassen er DFØ sitt verktøy for gjennomføring av offentlige anskaffingar av skytenester. DFØ er ansvarleg for behandlinga av følgande personopplysningar på Markedsplassen: 

 • Skal du registrere deg som leverandør eller kunde, lagrar vi namn, e-postadresse, mobilnummer, arbeidsgiver sitt føretaksnummer og føretaksnavn. 

Opplysningane er nødvendige for at vi skal kunne gi deg riktig tilgang til markedsplassen sine funksjonar som leverandør eller som kunde. Personopplysningane blir lagra i vår on prem-løysing i Noreg.

Dersom du har registrert deg ved en feil, og ønsker å trekke registreringa di eller vil gjere endringar, kan du gi oss beskjed til postmottak@dfo.no.

Tilskudd.no

Publiseringsløysing for tilskotsforvaltarar 

Tilskotsforvaltarar får tilgang til å publisere tilskot i løysinga ved at verksemda du jobbar i, gir deg tilgang i Altinn. Når du har fått tilgang i Altinn og loggar på tenesta, må du registrere deg i tilskudd.no med namn og e-postadresse frå verksemda di. Vi brukar denne informasjonen til å ha oversikt over kven som publiserer tilskot i løysinga og kva for endringar som blir gjort. I tillegg brukar vi e-postadressa til varslingar til tilskotsforvaltar om viktige oppgåver og informasjon.  

Vi deler ikkje opplysningane med andre.  

E-postabonnement på oppdateringar 

I tenesten tilskudd.no kan du abonnere på varsel om endringar og oppdateringar i tilskotsordningar. Når du registrerer deg som mottakar av slike varslar må du oppgi e-postadressa di. Vi lagrar e-postadressa di slik at vi løpande kan varsle om endringar. I alle varslar du mottar på e-post, får du val om å avslutte abonnementet. Hvis du avsluttar abonnementet, slettar vi e-postadressa di og all informasjon om kva for tilskotsordningar du har abonnert på.  

Nettstatistikk

For å analysere informasjonen brukar vi analyseverktøyet Matomo for tilskudd.no. Informasjonen som blir samla inn, blir lagra lokalt på våre eigne serverar. Berre rapportar med avidentifiserte data kan bli delt med våre samarbeidspartnarar.

Informasjonskapslar

Desse informasjonskapslane blir brukt på tilskudd.no:

 • Analyseverktøyet Matomo plasserer to informasjonskapslar på maskina di (desse byrjar med _pk_id og _pk_ses). Dette gjer vi for å kunne samle inn nettstatistikk.

I tillegg blir desse brukt på tilskudd-admin.dfo.no:

 • Informasjonskapslar som blir brukt for å halde på økta etter innlogging (desse heiter dtc og _dtx)

E-postabonnement og undersøkingar på e-post

Nyheitsbrev og andre e-postabonnement

Det er mogleg å abonnere på ulike typar informasjon frå oss. For å kunne sende deg den informasjonen du ønsker, lagrer vi e-postadressa di.

Vi lagrar også informasjon om bruken av abonnementet ditt for å sjå kva for e-postar som kjem fram, kor mange som les dei, og kva for lenker som blir klikka på i e-postane. Desse opplysningane er nødvendige for at vi kontinuerleg kan jobbe med å betre innhaldet i e-postane vi sender ut.

Vi deler ikkje opplysningane med andre.

Faglege nettverk

Når du melder deg inn i eit fagleg nettverk, melder du deg i realiteten på eit e-postabonnement (sjå over), men for nettverka ber vi deg også oppgi fornamn, etternamn, arbeidsstad og om du er i ei leiarstilling i registreringsskjemaet. Desse opplysningane blir lagra.

Kunde- og brukarundersøkinga

Kunde- og brukerundersøkinga er ei årleg undersøking som DFØ sender ut til kundar og brukarar av DFØ for å undersøke om vi treff på deira behov og om vi må gjere endringar for å levere betre tenester. Undersøkinga blir sendt til dei som bruker DFØ sine tenester med bakgrunn i tilsettingsforholdet sitt. Kontaktlistene på e-post blir samla inn frå kundar og brukarar som har hatt kontakt med oss siste året, for eksempel via kundestøtte eller kompetansetiltak. Undersøkinga er frivillig å svare på.

Behandlinga blir utført av tredjepartsleverandør, og det følger med ein databehandleravtale for kvar undersøking. Kontaktlistene blir overført med sikker dataoverføring og tredjepartsleverandør kan kun bruke listene til utsending av denne undersøkinga. Listene blir sletta etter at svarfristen er utløpt og behandlinga er avslutta.

Kurs og arrangement

Påmelding til kurs og arrangement

Formålet med registreringa er å gi oss nødvendig informasjon for korrekt registrering og administrasjon av deltakarar på arrangementa våre (kurs, seminar, webinar m.m.), samt forbetre tilbod og kvalitet på arrangementa og leggje til rette for deltakarar med spesielt behov (til dømes matallergi).

Dette blir registrert på deg:

 • for- og etternamn
 • mobilnummer
 • e-postadresse

Ved behov kan dette også bli registrert om deg:

 • verksemd
 • rolle/stilling
 • eventuell informasjon om matallergi og nedsetting av funksjonsevna
 • oppmøte/deltaking
 • evalueringa di av arrangementet

Personopplysningane vil ikkje bli overført til andre verksemder. Namn og verksemd kan bli gjort tilgjengeleg på deltakarlister som blir delt ut til instruktørar. Personopplysningar blir lagra fram til at fakturering, nødvendig statistikk og rapporteringar er gjennomført.

AlreadyOn AS er leverandør for påmeldingsløysinga. Vi bruker e-postadressene til å distribuere evalueringar i etterkant av kurs og seminar via vår leverandør, SurveyXact.

Video og lyd

Videoavspeling

DFØ bruker hovedsakeleg Vimeo til videoavspeling. Vimeo samlar inn data når du spelar av ein video. Dataene blir brukt til å finne ut kor mange som ser videoane. Dette gjer vi for å vurdere kor relevante videoane er for brukarane våre.

Opptak av DFØ sine nettseminar blir publisert på videokanalen vår, og blir lenka til på våre nettsider eller bli brukt til opplæringsformål. Deltakarar som stiller spørsmål i chatten eller held innlegg med video eller lyd, blir også synleg på opptaka.

Direktesending

På mange av arrangementa våre har vi direktesending/streaming. Når du bruker avspelaren, samlar den inn trafikkdata som blant annet viser kor mange som ser på direktesendinga og kor lenge. DFØ brukar leverandørane Video for Web AS, Company Cast AS og Avia Produksjon AS, og desse er databehandlarar. Leverandørene genererer ikkje eigne, separate data om brukarane våre.

Lydavspeling

DFØ bruker lyddelingstjenesten Acast.com som vår podkastkanal. Acast.com samlar inn aggregerte data når du speler av ei lydfil. Data blir brukt til å finne ut kor mange som speler av klippa, kor mange som liker klippa og kor mange som lastar ned eit lydklipp. Dette gjer dei for kontinuerleg å jobbe vidare med å betre innhaldet til dei som lyttar på podkasten vår.

Acast kastar episodar til podkastagentar som Apple Podcasts, Spotify, Google og andre, og bruker IP-adressa di og brukaragenten din for å identifisere eininga du brukar. Desse data er tilgjengelege for Acast i 30 dagar før dei blir sletta.

Lønns- og regnskapstenester

Kontakt personvernombodet

I DFØ har vi eit eige personvernombod. Vedkommande gir råd om korleis den behandlingsansvarlige i verksemda best mogleg kan ivareta personverninteressene. Har du spørsmål om behandlinga av personopplysningane dine eller korleis DFØ beskyttar opplysningane? Ta kontakt med personvernombodet på e-post Personvernombud@dfo.no.

Oppdatert: 12. april 2024

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.