Tolkningsuttalelser til økonomiregelverket

Her finner du våre tolkningsuttalelser til økonomiregelverket for staten.

Tolkningsuttalelser publisert i 2022

Tolkningsuttalelser om budsjettdisponering og transaksjonskontroller

  • Tolkningsuttalelse om krav til varemottak og til attestasjonskontroll for anskaffelser

Tolkningsuttalelser om årsregnskapet for virksomheter som benytter kontantprinsippet

  • Tolkningsuttalelse om fullstendighetsprinsippets betydning for innholdet i note 8 i årsregnskapet
  • Tolkningsuttalelse om innholdet i den grunnleggende bokføringsforutsetningen om nøyaktighet
  • Tolkningsuttalelse om innholdet i den grunnleggende bokføringsforutsetningen om fullstendighet ved inngående og utgående fakturaer
  • Tolkningsuttalelse om kravet om at årsregnskapet skal gi et dekkende bilde og behovet for å gi tilleggsopplysninger
  • Tolkningsuttalelse om fullstendighetsprinsippets betydning for innholdet i oppstilling av bevilgningsrapportering og av artskontorapportering

Tolkningsuttalelser om forvaltning av fond og andre finansielle eiendeler og midler

  • Tolkningsuttalelse om virksomhet som har koordinatorfunksjon i prosjekter

Om tolkningsuttalelsene

En av DFØs oppgaver som forvalter av økonomiregelverket er å klargjøre hvordan regelverket skal forstås. Dette gjøres ved tolkningsuttalelser. Tolkningsuttalelser er ofte i form av svar på spørsmål fra statlige virksomheter. Vi har her samlet disse uttalelsene og gjort dem tilgjengelig.

Tolkningsuttalelsene inngår som en del av økonomiregelverket, sammen med reglement for økonomistyring i staten, bestemmelser for økonomistyring i staten og rundskriv.

Tolkningsuttalelsene til økonomiregelverket er presentert etter hvilket fagområde og kapittel i bestemmelser om økonomistyring i staten de gjelder. 

På noen av fagområdene som er regulert i økonomiregelverket, har DFØ utarbeidet egne veiledningsnotater som blant annet beskriver hvordan regelverkskrav skal forstås og standarder skal brukes. Vi har i disse tilfellene valgt ikke å legge ut DFØs svar på enkelthenvendelser i tillegg til omtalen i veiledningsnotatene. Dette gjelder for temaene standard kontoplan for statlige virksomheter, de statlige regnskapsstandardene (SRS) og årsregnskap med unntak av noen tolkningsuttalelser som gjelder for virksomheter som benytter kontantprinsippet.

Les tolkningsuttalelsene

Oppdatert: 26. april 2022

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord