Kapittel

Bruk av evalueringer

Definisjon av evaluering

I Finansdepartementets veileder om evaluering defineres evaluering som «En systematisk datainnsamling, analyse og vurdering av en planlagt, pågående eller avsluttet aktivitet, en virksomhet, et virkemiddel eller en sektor». Evalueringer kjennetegnes ved at de beskriver og vurderer verdien av noe. De kjennetegnes også ved at det som regel stilles krav til en viss systematikk og metode og at evalueringen er dokumenterbar. 

Evalueringer forutsetter i tillegg at det finnes et faktagrunnlag, eventuell annen tilstrekkelig konkret informasjon, som definerer hva som skal måles og hva som er godt eller dårlig. I praksis defineres evalueringsbegrepet relativt vidt og omfatter så vel større eksterne forskningsbaserte evalueringer som relativt små interne analyser og kvalitative vurderinger.

Viktig verktøy i etatsstyringen

Evaluering er et viktig verktøy i etatsstyringen, og må gis et konkret innhold i hver enkelt styringsrelasjon. Evalueringer bidrar med viktig informasjon om for eksempel effekter av politikk, virkemiddelbruk og tiltak. Gjennom evalueringer kan departementet få tilgang på mer helhetlig og balansert informasjon, blant annet som grunnlag for læring, endringsbeslutninger og justering av styringskursen. Evalueringer kan, sammen med informasjon fra den løpende mål- og resultatstyringen, bidra til bedre rapportering fra og kontroll med underliggende virksomheter. 

Evalueringer og andre former for kvalitative vurderinger gjennomføres blant annet for å få bedre oversikt og mer dybdekunnskap. Det bidrar til å heve nivået på departementenes styringsinformasjon, noe som er nyttig både i styringsdialogen mellom et departement og dets underliggende virksomheter og når det gjelder Regjeringens informasjonsplikt overfor Stortinget.

Øker kvaliteten på styringen

Både evalueringer og risikovurderinger kan brukes for å øke kvaliteten på styringen av underliggende virksomhet. Innenfor mål- og resultatstyringsregimet kan evalueringer blant annet brukes for å sannsynliggjøre, eventuelt avkrefte, årsaksforhold på områder med uklar sammenheng mellom tilgjengelige virkemidler og antatte effekter.

Evalueringer er også en viktig del av etatsstyringen når den underliggende virksomheten forvalter virkemidler som skal virke ute i en betydelig videre definert sektor. I slike situasjoner kan ikke overordnet departement holde virksomheten ansvarlig for effekter utenfor virksomhetens rimelige kontrollspenn. Det kan likevel ha behov for å følge opp at virkemiddelbruk og ressursinnsats er effektive i forhold til målene på området. 

Dersom en evaluering for eksempel viser at det er en klar sammenheng mellom tilgjengelig informasjon om regelverket og kvaliteten på tjenestene som ytes/tilbys, vil prioritering av informasjon og informasjonstiltak sannsynligvis kunne bidra til bedre og mer målrettede tjenester i neste omgang.

6.1 Informasjon fra evalueringer for en balansert og helhetlig rapportering

Evaluering som verktøy

For at et mål- og resultatstyringssystem skal kunne fungere godt, må styrende myndighet ta utgangspunkt i kunnskap om hvordan virksomheten eller sektoren virker. Departementet må vite noe om hvilke effekter ulike tiltak har og om hvilke indikatorer som kan si noe om virksomheten har nådd målene.

Evaluering som verktøy bør derfor være tett knyttet til mål- og resultatstyringen. Evalueringer kan fokusere på ulike forhold, blant annet bruk og sammensetning av innsatsfaktorer, beslutnings- og gjennomføringsprosesser, resultatoppnåelse eller samfunnseffekter. 

Dersom evalueringene initieres og tenkes brukt i etatsstyringen, er det imidlertid viktig at overordnet departement tenker gjennom i forkant både hva det ønsker å evaluere og også hvordan resultatet av evalueringen kan brukes inn i styringen.

Typer evalueringer

Et kunnskapsbasert styringssystem bør inkludere bruk av både forhånds-, underveis-, og etterevalueringer. 

Forhåndsevaluering

En forhåndsevaluering kan bidra til å gi et utgangspunkt for å lage et styringsopplegg. I praksis vil samfunnsøkonomiske analyser og konsekvensvurderinger, herunder statens kvalitetssikringsregimer (KS 1 og KS2), være varianter av forhåndevalueringer.

Underveisevalueringer

Underveisevalueringer kan brukes som et kunnskapsgrunnlag for endring eller justering og kan resultere i at styringsparametere blir byttet ut, tatt vekk eller lagt til. Evalueringsverktøyet tilfører et bredere perspektiv og en dypere forståelse enn styringsinformasjon som kun er basert på utvalgte styringsparametre. 

Evalueringer kan gi en helt annen bakgrunn for å vurdere virkemiddelbruk, organisering, arbeidsprosesser m.v. og kan derfor være nyttige bidrag med hensyn til å dimensjonere og justere mål- og resultatstyringen. Departementet kan dermed få et bedre og mer kunnskapsbasert, balansert og helhetlig grunnlag for å vurdere måloppnåelse, eventuelt også for å fastsette nye/endrede mål for virksomheten eller sektoren.

Etterevaluering

Mange oppfatter etterevaluering og evaluering som synonyme begreper. Etterevaluering er en evaluering som foregår etter at en reform, et tiltak, et prosjekt eller lignende er gjennomført, eventuelt avsluttet. Et eksempel kan være evaluering av oppnådde gevinster etter innføringen av et nytt IT-system. 

DFØs og andres gjennomgang av tildelingsbrev og årsrapporter indikerer at etatsstyrende departementer i liten grad etterspør denne typen etterevalueringer i styringsdialogen. Overordnede departementer bør ha rutiner for å etterspørre og bruke resultat- og effektinformasjon fra evalueringer. Informasjon fra evalueringer vil blant annet kunne føre til en tydeliggjøring av ansvar der flere virksomheter forvalter virkemidler, og er avhengige av hverandre for å oppnå de ønskede bruker- og samfunnseffektene.

6.2 Gjennomføring og oppfølging av evalueringer

Oppfølging etter omfanget på evalueringen

Det gjennomføres en rekke større og mindre evalueringer i statsforvaltningen hvert år. Mange av dem inngår ikke i styringsdialogen. Noen av de større inngår, men det er ikke alltid like lett å se hvordan resultatet av disse følges opp. Oppfølgingen vil selvfølgelig måtte avhenge av den enkelte evaluerings innretning og omfang. 

Dersom det er en større evaluering som peker på viktige forbedringspunkter, kan det være aktuelt for overordnet departement å vurdere egne styringsparametere med tilhørende resultatkrav på ett eller flere områder. Alternativt kan det være aktuelt å definere ett eller flere konkrete oppdrag – «lag en plan for hvordan...» – og/eller be underliggende virksomhet rapporter på oppfølgingen av evalueringen. 

Det kan også være aktuelt å varsle en ny, tilsvarende, evaluering etter noen år når det er rimelig å forvente at endringer og tiltak som iverksettes, har hatt tilsiktet effekt, jf eksempelvis en gevinstrealiseringsplan eller lignende.

Evaluering som en del av styringen

En måte å nærme seg økonomiregelverkets formulering om bruk av evalueringer kan være å la bruk av evalueringer inngå som ledd i departementets styring av virksomheten. Det bør de være tydelig angitt hva som skal evalueres, når det skal evalueres, samt ha en kort begrunnelse for hvorfor det skal evalueres. Det må være tydelig når evalueringene skal være ferdig, og hvordan de skal behandles i departementet for å sikre at relevante funn brukes videre i en konkret styringsrelasjon. 

Et eksempel kan være at en målstruktur med tilhørende styringsparametere blir evaluert med definerte mellomrom, både for å vurdere hvordan mål og styringsparametere henger sammen og for å vurdere om målstrukturen bidrar til den ønskede effekten av politikken. Tilsvarende kunne en tenke seg at et departement – med mellomrom – kunne ønske å evaluere sammensetningen og effektiviteten til noen eller alle virkemidlene sine, herunder også organiseringen av og innretningen på underliggende virksomheter, foretak m.v.

6.3 Spørsmål til refleksjon

  • Hvordan er evalueringer, kvalitative vurderinger og analyser i etatsstyringen integrert i etatsstyringen?
  • På hvilken måte har departementet formalisert bruk av evalueringer i styringen av underliggende virksomhet(er)?
Oppdatert: 14. februar 2023

Veileder i etatsstyring

Skriv ut / lag PDF

Innledning

Forord

1.1 Formål

1.2 Begrepsbruk og avgrensninger

1.3 Styring av ulike typer forvaltningsorganer

1.4 Etatsstyringens plass i forvaltningspolitikken

Faglig sekretariat for politisk ledelse

Forvaltningsoppgaver overfor sektoren

Styring av underliggende virksomheter

1.5 Mål- og resultatstyring – et sentralt prinsipp i etatsstyringen

Etatsstyringsprosessen

2.1 Etatsstyringen skal bidra til å realisere politikken

2.2 Etatsstyring skjer i samspill med andre aktører

2.3 Etatsstyringen bruker mange virkemidler

Normative virkemidler

Økonomiske virkemidler

Organisatoriske virkemidler

Pedagogiske virkemidler

Utarbeide instrukser

2.4 Budsjettproposisjonen og koblingen til etatsstyringen

Tildelingsbrevet

Budsjettarbeidet

Budsjettproposisjonen

Prosesser og koblinger

2.5 Fastsetting av mål og styringsparametere

Utforme mål og styringsparametere

Delmål, resultatkrav og analyser

Utfordringer

Viktig med klargjøringer

Blir indikatorer

2.6 Risikostyring integrert i mål‐ og resultatstyringen

Risikovurderinger

Virksomhetens årlige risikovurdering

Departementets risikotoleranse

Vurdere reelle risikoer

2.7 Tillit og åpenhet er viktig for styringsdialogen

Hensiktsmessig kontakt

Tillit og relasjoner

Tillit og kontroll

Informasjon om tiltak og planer

2.8 Spørsmål til refleksjon

Roller og ansvar

3.1 Rolleforståelse

3.2 Etatsstyringen må samordnes i departement

Tre hovedmodeller for intern organisering

Bevisst forhold til rolle- og ansvarsfordelingen

3.3 Når mange departementer er involvert

Samordning av styringssignaler

3.4 Tverrgående styringsutfordringer – eksemplet IKT

Utfordrende tverrsektorielle politikkområder

Bør operasjonalisere og følge opp tverrgående initiativ

3.5 Spørsmål til refleksjon

Kontekst, strategi og langsiktighet

4.1 Etatsstyringen tilpasses en helhetlig sektorstyring

Delegerer gjennomføringen av sektorpolitikken

Utfordrende kobling mellom sektor- og etatsstyring

4.2 Særlige utfordringer knyttet til kommunal sektor

4.3 Forankring av årlige mål i et langsiktig perspektiv

4.4 Departementets involvering i virksomhetens strategiske styring

Strategisk styring og politikk

Strategiske planer og budsjett

Strategiprosessen

4.5 Spørsmål til refleksjon

Rapportering

5.1 Etatsstyringen bør bygge på relevant og helhetlig informasjon

Styring og rapportering

Behov for heldekkende informasjon

5.2 Resultat- og regnskapsrapportering henger sammen

Kopling mellom resultat- og regnskapsdata

Økonomirapportering

5.3 Rapportering og oppfølging av hendelser og avvik

5.4 Spørsmål til refleksjon

Bruk av evalueringer

Definisjon av evaluering

Viktig verktøy i etatsstyringen

Øker kvaliteten på styringen

6.1 Informasjon fra evalueringer for en balansert og helhetlig rapportering

Evaluering som verktøy

Typer evalueringer

Forhåndsevaluering

Underveisevalueringer

Etterevaluering

6.2 Gjennomføring og oppfølging av evalueringer

Oppfølging etter omfanget på evalueringen

Evaluering som en del av styringen

6.3 Spørsmål til refleksjon

Departementenes behov for kontroll

7.1 Departementets kontrollansvar

7.2 Departementets overordnede kontroll bygger på virksomhetenes interne kontroll

Intern kontroll kan være utfordrende

Balanse mellom kontroll og tillit

Kontroll ut fra et kost-nytteperspektiv

Intern kontroll og tiltakskontroll

Internrevisjon som redskap

7.3 Prosjektorganisering og etatsstyring

Prosjektorganisering

Etatsstyring og prosjektstyring

7.4 Spørsmål til refleksjon

Avslutning

Sentral litteratur

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.