← Til dfo.no
Veileder i etatsstyring

Innledning

Oppdatert

Digital versjon av veilederen

Dette er en digital versjon av Finansdepartementets «Veileder i etatsstyring» fra 2011. Mars 2020 ble denne veilederen flyttet fra regjeringen.no til dfo.no. 

Det er gjort noen endringer i veilederen: 

  • Kapittel 1.2 – «Styringsdialogen skal være dokumenterbar» er endret til «Styringsdialogen skal dokumenteres» i henhold til økonomiregelverket, samt presisert hvilke styringsdokumenter som skal og bør sendes til Riksrevisjonen.
  • Kapittel 3.3 «Når etatsstyringen delegeres» er fjernet i samsvar med endringene i bestemmelsene om økonomistyring i staten der det er tatt inn en ny definisjon av statlig virksomhet i et nytt punkt 1.2 «om virksomhetsbegrepet i staten». Her framgår det av punkt h at «en virksomhet er direkte underlagt et departement». Du kan lese mer om dette i omtale av endringene i økonomiregelverket fra 1. januar 2020.
  • Eksemplene i kapitlene er tatt ut. 

Forord

Etatsstyring er en viktig oppgave for departementene. Den omfatter styring og oppfølging av underliggende statlige virksomheter som er en del av statsforvaltningen. Etatsstyringen er regulert i Reglement for økonomistyring i staten og utdypet i Finansdepartementets Bestemmelser om økonomistyring i staten (til sammen omtalt som økonomiregelverket i dette dokumentet). Reguleringen er generell og overordnet, og det er lagt vekt på tilpasning av styringen til risiko, vesentlighet og underliggende virksomhets egenart.

Hvert departement må tilpasse sin etatsstyring til de gjeldende forholdene på det aktuelle området. Denne veilederen skal derfor ikke normere eller standardisere etatsstyringen.

Hensikten har snarere vært å peke på en del utfordringer og problemstillinger som må vurderes når departementene skal tilpasse sin styring. Siktemålet har vært at dokumentet kan være til inspirasjon for departementene i dette arbeidet.

Finansdepartementet har delegert forvaltningen av økonomiregelverket til Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ), med unntak av kapittel 1 i Bestemmelser om økonomistyring i staten, som omhandler etatsstyring. DFØ har imidlertid fått delegert oppgaver knyttet til kompetanseutvikling innenfor etatsstyringsområdet.

Veilederen forutsetter at leseren er kjent med hovedelementene i etatsstyring og har litt praktisk erfaring fra området. Dokumentet går ikke inn på praktisk gjennomføring av etatsstyring som styringskalender, utforming av tildelingsbrev, tilrettelegging av etatsstyringsmøter osv. Kompetanse om slik operativ etatsstyring kan fås gjennom DFØs kurstilbud og departementenes egne retningslinjer for etatsstyring.

Finansdepartementet har utarbeidet veilederen i et samarbeid med representanter fra rundt halvparten av departementene.

Finansdepartementet, november 2011

Fant du det du lette etter?