Forvaltningsanalyse

Forvaltningsanalyse

Hvordan statsforvaltningen er organisert, styrt og ledet har stor betydning for hvordan demokratiet og hele den offentlige sektoren fungerer. DFØ identifiserer de store linjene i forvaltningsutviklingen gjennom å evaluere, kartlegge og analysere forvaltningsområder og enkeltinstitusjoner.

Illustrasjonen viser en mann som prøver å måle et spørsmålstegn.
Hvem er denne siden for?

Denne siden er for deg som trenger råd og eksempler bl.a. når du skal forberede omorganisering, vurdere samordningsbehov eller gjennomføre evalueringer. Nettsiden inneholder også informasjon for deg som ønsker kartlegginger, analyser eller evalueringer fra oss som driver med forvaltningsanalyse. Du finner også kontaktinformasjon dersom du har spørsmål og temaer du ønsker å få en samtale om.

DFØ arbeider primært innenfor disse temaene i forvaltningsanalysen

Organisering som virkemiddel og ressursbruk

Organisering skaper rammer for oppgaveløsning, beslutningsprosesser og samordning og er derfor av stor betydning for hvordan forvaltningen fungerer. Dette omfatter spørsmål om ressursene brukes effektivt, om oppgavene utføres med god kvalitet, om beslutningsgrunnlag er dekkende og at vedtatt politikk blir gjennomført på en effektiv måte.

Innsikt i hvordan organisering kan bidra til å oppfylle sentrale forvaltningspolitiske hensyn er derfor viktig. DFØ forvalter slik innsikt blant annet gjennom kartlegginger av ressursbruk og utviklingstrekk samt analyser om hvordan forvaltningen evner å oppfylle bestemte mål og ivareta bestemte hensyn.

Aktuelle analyser

DFØ-rapport 2020:11 Når støvet har lagt seg. Erfaringer fra statlige reformer (PDF)
pdf 670.94 KB
DFØ-rapport 2020:10 Administrative fellestjenester for statlige virksomheter (PDF)
pdf 533.24 KB
Difi-rapport 2018:8 Organisasjonsformer i offentlig sektor - en kartlegging (PDF)
pdf 1.71 MB
Difi-rapport 2017:13 Fortsatt uavhengig? En kartlegging av uavhengige myndighetsorganer (PDF)
pdf 916.8 KB
Difi-notat 2017:1 Effekter av en fusjon - Etableringen av Miljødirektoratet (PDF)
pdf 751.25 KB
Difi-rapport 2010:10 Statstilsette i omstilling (PDF)
pdf 2.86 MB

Samordning innen statsforvaltningen

For å lykkes med å løse komplekse samfunnsutfordringer må vi samordne innsatsen. Samordning kan ha mange former og kan handle om ulike oppgaver ut fra hvilket ambisjonsnivå du har. Les mer om samordning.

Aktuelle analyser

Se oversikt over aktuelle analyser om samordning.

Evaluering av enkeltinstitusjoner og tiltak

Ofte har departementer eller virksomheter behov for en ekstern kartlegging og/eller evaluering av hvordan en virksomhet fungerer målt opp mot vedtatte mål og hensyn. I andre sammenhenger kan det være bestemte tiltak som for eksempel reformer eller organisasjonsendringer man ønsker å evaluere.

DFØ gjør slike evalueringer dersom det passer inn under samfunnsoppdraget, er relevant for våre satsingsområder og har overføringsverdi for resten av forvaltningen.

DFØ gir også råd til virksomheter som skal gjøre en evaluering. Les mer om fagområdet evaluering.

Aktuelle evalueringer

DFØ-rapport 2021:1 Evaluering av nærpolitireformen – statusrapport 2020
pdf 2.19 MB
DFØ-rapport 2020:7 Evaluering av Jernbanedirektoratet (PDF)
pdf 1.8 MB
Difi-rapport 2017:8 Evaluering av krimomsorgens organisering (PDF)
pdf 1.88 MB

Effektiviseringsarbeid i statlige virksomheter

Pengene det offentlige bruker, er fellesskapets midler og må brukes mest mulig effektivt. Effektiv ressursbruk handler både om å gjøre tingene riktig og gjøre de riktige tingene, og prioritere mellom ulike mål. Les mer om effektiv ressursbruk.

Aktuelle analyser

Difi-notat 2019:7 Effektiviseringsarbeid i statlige virksomheter - Hvor trykker skoen nå? (PDF)
pdf 447.83 KB

Sånn er staten – tall og fakta

I denne brosjyren har vi hentet fram ulike tall og fakta om staten. Her kan du blant annet lese om statens utgifter, hvordan staten er organisert og hvem de statsansatte er.

Flere rapporter, undersøkelser og statistikk

DFØ publiserer hvert år en rekke rapporter om disse temaene. Vi gjennomfører også Innbyggerundersøkelsen og Statsansatteundersøkelsen, og gjør tilgjengelig statistikk og nøkkeltall til nytte for departementer og statlige virksomheter.

Hva kan DFØ tilby?

Gjennom å kartlegge, undersøke, utrede og evaluere, etablerer DFØ innsikt og kunnskap som danner grunnlag for utvikling av forvaltningen og forvaltningspolitikken. DFØs innsiktsarbeid og kunnskapsoversikt skal også bidra til å dekke samfunnets generelle behov for denne type informasjon. Det er et mål for oss i DFØ å levere kunnskapsgrunnlag som er relevant og av høy faglig kvalitet.

Vi kan hjelpe deg til å

  • forstå konteksten dere opererer i
  • være en sparringspartner rundt temaet dere skal beslutte
  • veilede dere til beste praksis, skriv et notat eller en rapport som dere bruker som kunnskapsgrunnlag.

I tillegg til å gjøre kartlegginger og evalueringer på oppdrag fra ulike deler av statsforvaltningen, initierer vi også egne utredninger.

Kontakt

Har du spørsmål om innholdet på denne siden, ta kontakt med: 

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.