Kapittel

Avslutning

I denne veilederen har ulike problemstillinger knyttet til etatsstyring blitt drøftet.

Veilederen er ikke uttømmende, mange diskusjoner er ikke tatt opp her. Veiledere søker heller ikke å gi autorative svar eller normative pålegg om hvordan etatsstyringen i den enkelte styringsrelasjon skal organiseres.

Veilederen peker imidlertid på en del utfordringer og problemstillinger som må vurderes når departementene skal tilpasse sin styring. Finansdepartementet håper at veilederen kan være til inspirasjon for departementene i dette arbeidet, og at både nytilsatte og mer erfarne medarbeidere kan finne dokumentet relevant og nyttig i sitt arbeid.

Sentral litteratur

Arbeids- og inkluderingsdepartementet NOU 2006:14, Gransking av Utlendingsdirektoratet, Oslo, 2006

Direktoratet for forvaltning og IKT Direktoratenes faglige rolle. En rolle under økende press?, Difi-rapport 2008:14, Oslo

Direktoratet for forvaltning og IKT Statlig, men uavhengig? Myndighetsutøvelse gjennom forvaltningsvedtak, Notat 2010:1, Oslo

Direktoratet for forvaltning og IKT Statlig styring av kommunene. Om bruk av juridiske virkemidler på tre sektorer Difi-rapport 2010:4, Oslo

Ekonomistyringsverket Systematiserat sunt förnuft. En skrift om intern styring och kontroll. ESV 2011:2, Stockholm

Finansdepartementet Reglement for og Bestemmelser om økonomistyring i staten, 2003 med endringer, senest 8. Juni 2010, Oslo, 2010

Finansdepartementet Veileder til gjennomføring av evalueringer, Oslo, 2005 Finansdepartementet Veileder i statlig budsjettarbeid, Oslo, 2006

Finansdepartementet Retningslinjer for Finansdepartementets styring av underliggende virksomheter (etatsstyring), fastsatt av finansråden 3.juni 2011, Oslo, 2011

Finansministeriet Ansvar for styring – vejledning om styring fra koncern til institution., København, 2010

Fornyings- og administrasjons- og kirkedepartementet St.prp. nr 19 (2008-2009) Ei forvaltning for demokrati og fellesskap, Oslo, 2009

Moderniseringsdepartementet Styring og styringsreformer i offentlig virksomhet, Oslo, 2005

Samferdselsdepartementet Samferdselsdepartementets etatsstyring og eierskapsutøvelse, rapport, Oslo, 2008

Senter for statlig økonomistyring Forprosjekt tildelingsbrev. Rapport 6/2008, Oslo

Senter for statlig økonomistyring Styringsdokumenta instruks for økonomi- og verksemdsstyring og tildelingsbrev frå departement til verksemd – eksempelsamling med kommentarar , Oslo, 2010

Senter for statlig økonomistyring Mål og resultatstyring i staten. En veileder i resultatmåling, Oslo, 2006

Senter for statlig økonomistyring Periodisert regnskap i staten – basert på de foreløpige statlige regnskapsstandardene. 11/2008, Oslo

Senter for statlig økonomistyring 4/2009 Internrevisjon og intern kontroll i statlige virksomheter – en kartlegging, Oslo

Statskonsult Som man roper i skogen får man svar. Departementenes bestilling av resultatinformasjon, Oslo, 2001

Oppdatert: 14. februar 2023

Veileder i etatsstyring

Skriv ut / lag PDF

Innledning

Forord

1.1 Formål

1.2 Begrepsbruk og avgrensninger

1.3 Styring av ulike typer forvaltningsorganer

1.4 Etatsstyringens plass i forvaltningspolitikken

Faglig sekretariat for politisk ledelse

Forvaltningsoppgaver overfor sektoren

Styring av underliggende virksomheter

1.5 Mål- og resultatstyring – et sentralt prinsipp i etatsstyringen

Etatsstyringsprosessen

2.1 Etatsstyringen skal bidra til å realisere politikken

2.2 Etatsstyring skjer i samspill med andre aktører

2.3 Etatsstyringen bruker mange virkemidler

Normative virkemidler

Økonomiske virkemidler

Organisatoriske virkemidler

Pedagogiske virkemidler

Utarbeide instrukser

2.4 Budsjettproposisjonen og koblingen til etatsstyringen

Tildelingsbrevet

Budsjettarbeidet

Budsjettproposisjonen

Prosesser og koblinger

2.5 Fastsetting av mål og styringsparametere

Utforme mål og styringsparametere

Delmål, resultatkrav og analyser

Utfordringer

Viktig med klargjøringer

Blir indikatorer

2.6 Risikostyring integrert i mål‐ og resultatstyringen

Risikovurderinger

Virksomhetens årlige risikovurdering

Departementets risikotoleranse

Vurdere reelle risikoer

2.7 Tillit og åpenhet er viktig for styringsdialogen

Hensiktsmessig kontakt

Tillit og relasjoner

Tillit og kontroll

Informasjon om tiltak og planer

2.8 Spørsmål til refleksjon

Roller og ansvar

3.1 Rolleforståelse

3.2 Etatsstyringen må samordnes i departement

Tre hovedmodeller for intern organisering

Bevisst forhold til rolle- og ansvarsfordelingen

3.3 Når mange departementer er involvert

Samordning av styringssignaler

3.4 Tverrgående styringsutfordringer – eksemplet IKT

Utfordrende tverrsektorielle politikkområder

Bør operasjonalisere og følge opp tverrgående initiativ

3.5 Spørsmål til refleksjon

Kontekst, strategi og langsiktighet

4.1 Etatsstyringen tilpasses en helhetlig sektorstyring

Delegerer gjennomføringen av sektorpolitikken

Utfordrende kobling mellom sektor- og etatsstyring

4.2 Særlige utfordringer knyttet til kommunal sektor

4.3 Forankring av årlige mål i et langsiktig perspektiv

4.4 Departementets involvering i virksomhetens strategiske styring

Strategisk styring og politikk

Strategiske planer og budsjett

Strategiprosessen

4.5 Spørsmål til refleksjon

Rapportering

5.1 Etatsstyringen bør bygge på relevant og helhetlig informasjon

Styring og rapportering

Behov for heldekkende informasjon

5.2 Resultat- og regnskapsrapportering henger sammen

Kopling mellom resultat- og regnskapsdata

Økonomirapportering

5.3 Rapportering og oppfølging av hendelser og avvik

5.4 Spørsmål til refleksjon

Bruk av evalueringer

Definisjon av evaluering

Viktig verktøy i etatsstyringen

Øker kvaliteten på styringen

6.1 Informasjon fra evalueringer for en balansert og helhetlig rapportering

Evaluering som verktøy

Typer evalueringer

Forhåndsevaluering

Underveisevalueringer

Etterevaluering

6.2 Gjennomføring og oppfølging av evalueringer

Oppfølging etter omfanget på evalueringen

Evaluering som en del av styringen

6.3 Spørsmål til refleksjon

Departementenes behov for kontroll

7.1 Departementets kontrollansvar

7.2 Departementets overordnede kontroll bygger på virksomhetenes interne kontroll

Intern kontroll kan være utfordrende

Balanse mellom kontroll og tillit

Kontroll ut fra et kost-nytteperspektiv

Intern kontroll og tiltakskontroll

Internrevisjon som redskap

7.3 Prosjektorganisering og etatsstyring

Prosjektorganisering

Etatsstyring og prosjektstyring

7.4 Spørsmål til refleksjon

Avslutning

Sentral litteratur

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.