Styringskonferansen 2021: Mestrer vi kompleksiteten? Styring, ledelse og organisering i det 21. århundre

Komplekse samfunnsproblemer utfordrer tradisjonelle strukturer og styringsansvar. Det krever nye måter å jobbe og tenke på. På Styringskonferansen bringer vi inn nasjonale og internasjonale fagfolk for å vise frem hvilke muligheter vi har innenfor styring, organisering og ledelse.

Oppdatert

Om konferansen

Velkommen til den største fagkonferansen for styring i staten 20. januar. Styringskonferansen er et årlig arrangement som er tilgjengelig for alle med interesse for styring, organisering og ledelse i staten. Årets konferansier Jan-Paul Brekke skal ta oss med gjennom et spennende program, der vi skal se nærmere på hvordan man kan mestre den økende graden av kompleksitet i styringen. 

Få med deg innlegg og samtaler med blant annet den kanadiske superbyråkraten Jocelyne Bourgon, den danske forskeren Kristian Dahl, ekspedisjonssjef i Kommunal- og moderniseringsdepartementet Jan Hjelle, fastlege og samfunnsdebattant Jørgen Skavlan, Finansråd Hans Henrik Scheel, daglig leder i Pårørendealliansen Anita Vatland og departementsråd Eivind Dale. Og så kommer finansminister Jan Tore Sanner for å overrekke Bedre stat-prisen til den statlige virksomheten som har vist gode resultater knyttet til effektivisering og forbedring av statlig sektor.

Konferansen arrangeres digitalt med gode muligheter for deltagelse blant annet gjennom chat, meningsmålinger og egne diskusjonsrom. Hele sendingen er tilpasset skjerm og det er enkelt å delta. Lenke til konferansen blir sendt til alle påmeldte i god tid før konferansestart. Deltageravgiften er 700 kr.

Dato og tid: 20. januar, 9.30-15.15
Sted:
Digital konferanse
Påmeldingsfrist:
19. januar

Program for årets konferanse

09:30 Åpning av konferansen

Direktør for DFØ, Hilde Singsaas, ønsker velkommen.

Finansminister Jan Tore Sanner reflekterer over dagens tema og deler ut Bedre stat-prisen.

Konferansen åpnes av DFØ-direktør Hilde Singsaas og Finansminister Jan Tore Sanner.
Konferansen åpnes av DFØ-direktør Hilde Singsaas og Finansminister Jan Tore Sanner.
10:05 Ny syntese – et felles rammeverk for å løse komplekse samfunnsutfordringer

Årets hovedtaler Jocelyne Bourgon, skal snakke om hvordan vi kan løse komplekse samfunnsutfordringer med rammeverket «Ny syntese». Rammeverket er resultatet av et mangeårig internasjonalt forskningssamarbeid som hun har ledet. Dette resulterte i boken  A New Synthesis of Public Administration: serving in the 21st century. Bourgon omtales som superbyråkrat og har hatt mange toppstillinger i det kanadiske byråkratiet og i internasjonale organer, blant annet president for FNs komite for eksperter i offentlig administrasjon. I dag er hun president for konsulentselskapet Public Governance International (PGI).

10:35 Ny syntese i praksis – nye veier for offentlig velferd og verdiskapning

I Danmark har Ny syntese-rammeverket blitt tatt i bruk på forskjellige nivåer av offentlig forvaltning. Hvordan har danske virksomheter og kommuner tatt i bruk Ny syntese? Kristian Dahl vil fortelle om erfaringene med Ny syntese i Danmark. Dahl har arbeidet tett med hovedtaler Bourgon, og har i samarbeid med henne utgitt Ny syntese med danske erfaringer. Han er forsker og grunnlegger av det danske konsulentselskapet LEAD.

11:15 Lunsjpause

Anita Vatland, daglig leder i Pårørendealliansen.
Anita Vatland, daglig leder i Pårørendealliansen.
11:45 På lag med borgerne

Borgerne er de største bidragsyterne til offentlig helse, utdanning og sikkerhet gjennom de valgene de tar i eget liv, for sin familie og i sitt lokalsamfunn. Å endre tilnærmingen fra å yte tjenester til brukere til å oppnå resultater sammen med borgerne er derfor verdt å utforske. Pårørende er en gruppe som i økende grad blir sett på som en viktig ressurs, og er nevnt 179 ganger i forslag til Statsbudsjett 2021. Men hvordan er det å være pårørende, og hva skal til for at de skal kunne fylle denne rollen, uten at det går på bekostning av for eksempel deltakelse i arbeidslivet? Anita Vatland, daglig leder i Pårørendealliansen, vil gi oss ett innblikk i dette.

Avdelingsdirektør i Digitaliseringsdirektoratet Grete Orderud.
Avdelingsdirektør i Digitaliseringsdirektoratet Grete Orderud.
12:00 Sammenhengende tjenester på felles fundament. Hvordan lykkes i praksis?

Vi skal gjøre det enklere for innbyggerne når de står i viktige livshendelser. Regjeringen og KS sin digitaliseringsstrategi har trukket frem syv livshendelser som skal prioriteres i arbeidet med å lage brukervennlige og sammenhengende tjenester, uavhengig av hvilke offentlige virksomheter som tilbyr dem. For å lykkes handler det om å sette brukeren i sentrum, samarbeid og innovasjon. Digitaliseringsdirektoratet ved Grete Orderud forteller om arbeidet med livshendelsene og deler råd for arbeidet. 

Avdelingsdirektør i Helsedirektoratet Ellen Margrethe Carlsen.
Avdelingsdirektør i Helsedirektoratet Ellen Margrethe Carlsen.
12:20 Er sektorinndelingen et hinder for innovasjon som bygger på brukerens behov?

«Alvorlig sykt barn» er en av de prioriterte livshendelsene. Ellen Margrethe Carlsen fra Helsedirektoratet vil gi oss et innblikk i hvilke utfordringer og muligheter aktørene møter i forsøket på å skape et sømløst, persontilpasset og forutsigbart tilbud til familier med barn med sammensatte behov.

12:35 Partnerskap for radikal innovasjon: hvordan tilnærme seg komplekse utfordringer?

Ingen kan løse samfunnsutfordringene alene, men vi kan gjøre det sammen. Ungt utenforskap og den demografiske utviklingen er samfunnsutfordringer som treffer kommunesektoren hardt. I tråd med Ny syntese-rammeverket inviterer Partnerskap for radikal innovasjon til samarbeid på tvers av fagfelt, sektorer og forvaltningsnivåer. De utforsker hvordan kommunesektoren sammen med andre kan rigge seg med hjelp av systeminnovasjon for å møte disse to komplekse og sammensatte utfordringene. Monica Fossnes Petersson fra KS og Adrian Paulsen fra Halogen gir oss innblikk i dette arbeidet så langt.

12:55 Kaffepause

13:05 Panelsamtale

Både kommunesektoren og statlig sektor jobber aktivt med prosjekter som ønsker å løse sammensatte utfordringer. Hvilke utfordringer har staten og kommunen felles, og hvilke løsninger ser de? Monica Fossnes Petersson fra KS, Ellen Margrethe Carlsen fra Helsedirektoratet og Anita Vatland fra Pårørendealliansen diskuterer hva som må til for å løse komplekse utfordringer.

Hva kreves av politikere og embetsverk for å løse komplekse samfunnsutfordringer?

13:30 Departementsstrategien - gode hver for oss, best sammen

Dagens departementer er først og fremst gode hver for seg. Framover skal de være best sammen. Dette er visjonen i et forslag til ny strategi for departementsfellesskapet. Hvordan kan en felles strategi for departementene bidra til å løse de komplekse problemene som går på tvers av sektorgrenser? Ekspedisjonssjef i Kommunal- og moderniseringsdepartementet Jan Hjelle, kommer for å presentere hovedbudskapene i strategiutkastet.

13:45 Hvordan utfordrer FNs bærekraftsmål tradisjonelle styrings- og rapporteringssystemer?

Riksrevisjonen har kommet med kritikk av Norges oppfølging av bærekraftsmålene. De mener Regjeringen er på etterskudd med gjennomføringen av FNs bærekraftsmål. Det har manglet tydelige nasjonale ambisjoner og prioriteringer, koordinering, planlegging og kartlegging av status. Aleksander Åsheim fra Riksrevisjonen kommer og deler hovedfunnene i rapporten Undersøkelse av styring av og rapportering på den nasjonale oppfølgingen av FNs bærekraftsmål.

14:00 Kaffepause

14:10 Panelsamtale om nasjonal plan for bærekraftsmålene – spire til mer samstemt politikk og bedre koordinering?

Riksrevisjonen har anbefalt Kommunal- og moderniseringsdepartementet å lage en helhetlig plan for gjennomføring av det nasjonale arbeidet med bærekraftsmålene. Bærekraftsministeren har signalisert at dette kommer våren 2021.

Ekspedisjonssjef i Riksrevisjonen Aleksander Åsheim og ekspedisjonssjef i Kommunal- og moderniseringsdepartementet Jan Hjelle møtes til panelsamtale om nasjonal plan for bærekraftsmålene.
Ekspedisjonssjef i Riksrevisjonen Aleksander Åsheim og ekspedisjonssjef i Kommunal- og moderniseringsdepartementet Jan Hjelle møtes til panelsamtale om nasjonal plan for bærekraftsmålene.

Jan Hjelle og Aleksander Åsheim diskuterer hvordan Norge bør innrette seg fremover for å nå bærekraftsmålene. Kan en ny tilnærming til bærekraftsmålene potensielt endre forvaltningens måte å jobbe på, og føre til mer samstemt politikk og tilnærming til å løse komplekse samfunnsutfordringer?

14:25 Panelsamtale

Hvordan kan Ny syntese fungere i Norge? Jocelyne Bourgon og Kristian Dahl møtes til en samtale og tar i mot spørsmål fra publikum.

Jocelyne Bourgon og Kristian Dahl møtes til panelsamtale klokken 14.15
Jocelyne Bourgon og Kristian Dahl møtes til panelsamtale klokken 14.15
14:45 Infotainment med Norges mest kjente fastlege

Jørgen Skavlan reflekterer over hvordan kompleksiteten treffer i den lille verden. Han vil trekke frem erfaringer fra fastlegevirksomheten og gi oss et skråblikk på dagen, og kanskje også forvaltningen.

15:05 Avsluttende refleksjoner – Hvordan få til samordning på toppen

Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet har nøkkelroller i arbeidet med å skape samordning på tvers av forvaltningen/i departement og virksomheter. Finansråd Hans Henrik Scheel, departementsråd Eivind Dale og DFØ-direktør Hilde Singsaas møtes til en samtale om dagens tema.

15:20 Slutt

  • Jocelyne Bourgon omtales som superbyråkrat og står bak det store internasjonale forskningsprosjektet som har resultert i boken  A New Synthesisof Public Administration: serving in the 21st century. Det nye rammeverket «Ny syntese» har fått stor internasjonal oppmerksomhet og gjennomslag i flere land. På Styringskonferansen 2021 vil hun dele erfaringer fra sin lange karriere, og presentere Ny syntese-rammeverket.

    Bourgon har ledet ambisiøse offentlige reformer som departementsråd i i Canada. Hun har bred internasjonal erfaring, og har vært blant annet vært president for FNs komite for eksperter i offentlig administrasjon, ambassadør til OECD og president for Samveldets Assosiasjon for Offentlig Administrasjon og Styring (CAPAM). I dag er hun president for konsulentselskapet Public Governance International, og ambassadør for Ny syntese, som er et resultat av et langvarig internasjonalt forskningssamarbeid.

  • I en utfordrende og kompleks tid er det behov for å skape mening og sammenheng og skape bilder som kan inspirere oss til handling. Ny syntese gjør akkurat dette. Rammeverket bygger bro mellom en rekke tilsynelatende motstridende ideer, og utforsker et bredt spekter av muligheter tilgjengelige for offentlig sektor.

    Rammeverket blir omtalt slik: Jocelyne Bourgon's vision for public administration is compelling, because the challenges to governance that she outlines are real and gathering momentum. At the same time, the framework is a practical one, because it is developed from the experience of governments that have experimented with forward-looking concepts and ideas. 

    Bourgon's utgangspunkt er at vi som samfunn står ovenfor en økende grad av komplekse utfordringer. Disse utfordringene kjennetegnes av spredning av ansvar, høy grad av gjensidige avhengigheter og uforutsigbarhet. Komplekse samfunnsutfordringer kan derfor ikke løses av tradisjonelle hierarkiske strukturer og gjeldende praksis. De krever en helhetlig, deltakende og utforskende tilnærming, med bidrag fra mange aktører.  Ny syntese foreslår ikke at vi kvitter oss med tradisjonelle strukturer og praksiser, men heller utforsker hvordan disse kan sameksistere med nye tilnærmingsmåter og ferdigheter som trengs for å forberede oss på fremtiden. 

    Danmark har oversatt dette rammeverket til dansk, og oppsummerer modellen i korte trekk med en informasjonsvideo. Se informasjonsvideoen på Youtube.

Kontaktinfo

Send e-post til kurs@dfo.no.

Fant du det du lette etter?