Veiledere, veiledningsnotater og rapporter om tilskudd

Publikasjoner fra DFØ som er aktuelle for deg som jobber med tilskudd.

Veiledningsnotat

Om forvaltningslovens og økonomiregelverkets krav til utformingen og forvaltningen av statlige tilskuddsordninger

Temaet for dette veiledningsnotatet er de sentrale kravene forvaltningsloven og økonomiregelverket i staten stiller til utformingen av regelverk for statlige tilskuddsordninger og forvaltningen av ordningene.

Veiledere

Sjekkliste for utvalgte prosesser i tilskuddsforvaltningen

Sjekklisten gir departementer og tilskuddsforvaltere et verktøy i arbeidet med å målrette og effektivisere arbeidet med tilskuddsordninger og enkeltstående tilskudd. I sjekklisten finner du innspill til de vurderingene som tilskuddsforvaltere må gjøre, samtidig som den kan brukes som dokumentasjon på tilskuddsforvalters vurderinger knyttet til det administrative opplegget som er valgt for en ordning.

Sjekklisten er ikke oppdatert etter endringene i bestemmelser om økonomistyring i september 2019. Dette innebærer at henvisning til økonomiregelverket kan ha fått nye nummer og ordlyd og innhold i noe av regelverksteksten er endret. Innholdet er fortsatt gyldig i henhold til de nye bestemmelsene bestemmelsene og kan fortsatt brukes.

Evaluering av statlige tilskuddsordninger

I evaluering av tilskuddsordninger undersøkte vi i hvilken grad tilskuddene har effekter og bidrar til måloppnåelse som forventet eller forutsatt. Om tilskuddene gir de resultatene som søkes oppnådd, vil avhenge noe av måten ordningen er utformet på og noe av måten den er forvaltet på. Dette er bakgrunnen for at veilederen har fokus på metodikk for å evaluere om en tilskuddsordning har noen effekt og om den er hensiktsmessig forvaltet og utformet.

Rapporter

Notat om spisset områdeomgang om enkeltstående tilskudd

DFØ-notat 2022:3

DFØ har levert en spisset områdegjennomgang om enkeltstående tilskudd.

Rapport til Finansdepartementet om digitale fellesløsninger

DFØ-rapport 2018:6

På oppdrag fra Finansdepartementet har DFØ utredet mulighetene for digitale fellesløsninger på tilskuddsområdet. Utredningen viser at potensialet for digitalisering ikke er utnyttet. DFØ har vurdert flere mulige løsninger og forslag til videre arbeid.

Hvordan er regelverk for statlige tilskuddsordninger utformet?

DFØ-rapport 2017:5

I rapporten har vi sett på i hvilken grad tilskuddsregelverkene omtaler hovedelementene, vurdert noen aspekter knyttet til kvaliteten på regelverkene og sett etter kjennetegn når hovedelementene er fastsatt i forskrifts form.

Statlige tilskudd – beløpsmessige oversikter for 2008–2011

DFØ-rapport 2012:4

Rapporten gir en oversikt over hvor mye som årlig utbetales i tilskudd, antall bevilgninger, fordelingen av disse beløpene på departement og mottakergruppe, samt endringer i tilskuddsbeløp i perioden 2008 til 2011.

Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene

DFØ-rapport 2012:2

Rapporten er en kartlegging av departementenes bruk av adgangen til å avvike fra normalprosedyren for tilskuddsforvaltning. Formålet med kartleggingen er å fremskaffe mer kunnskap om departementenes bruk av øremerking av tilskudd til navngitte mottakere slik dette fremkommer i budsjettproposisjonene for 2011.

Statlige tilskudd – beløpsmessige oversikter for 2008

DFØ-rapport 2010:2

Rapporten gir en oversikt over samlet omfang av tilskudd fra staten og over fordelingen av tilskuddene etter enkelte viktige kjennetegn. Et slikt faktagrunnlag skal gi en systematisert oversikt, til bruk blant annet ved formidling av informasjon om statlige tilskudd både internt i staten og overfor andre.

Tilskuddsforvaltning i Kultur- og kirkedepartementet (KKD)

DFØ-rapport 2009:7

Rapporten ga vurdering av om KKDs administrasjon for tilskuddsforvaltning var tilfredsstillende i forhold til kravene fastsatt i Reglement for økonomistyring i staten og Bestemmelser om økonomistyring i staten.

Kontakt

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger om innholdet på denne siden, send en e-post til postmottak@dfo.no.

Oppdatert: 29. november 2022

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.