Tolkningsuttalelse om departementets oppfølging og kontroll av tilskuddsforvalter

Uttalelsen gjelder departementets ansvar for oppfølging og kontroll av tilskuddsforvaltere og om ansvaret avhenger av forvalterens tilknytningsform til staten (statlig virksomhet, særlovselskap mv). Den henviser til bestemmelsene punkt 6.2.4 og 6.3.8.

Tolkningsuttalelse fra DFØ av 13. mars 2013
Mottaker: Nærings- og handelsdepartementet
Vår referanse: 13/222-2
Publisert: 15. februar 2017

Merknad: Etter at denne tolkningsuttalelsen ble skrevet, er det gjort endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten med virkning fra 1.1.2020. Endringene innebærer blant annet at nummereringen i kapittel 6 er endret, slik at henvisningene i teksten nedenfor til punkt 6.2.2 og underpunkt 6.2.2.3, nå gjelder punkt 6.2.4 og underpunkt 6.2.4.3.

Vi viser til Nærings- og handelsdepartementets (NHD) brev av 1.3.2013 til Finansdepartementet om forslag til endringer i lov om Innovasjon Norge – oppfølging av høringsrunden. Finansdepartementet har oversendt saken til Direktoratet for økonomistyring (DFØ) for behandling og besvarelse.

NHD har bedt om tilbakemelding på hvordan reglement for økonomistyring i staten (reglementet) § 15 med tilhørende bestemmelser om økonomistyring i staten (bestemmelsene) kapittel 6 om forvaltning og kontroll av tilskuddsordninger skal tolkes når det gjelder oppfølging og kontroll av Innovasjon Norges tilskuddsforvaltning. Bakgrunnen for NHDs anmodning er Landbruks- og matdepartementets høringsinnspill til NHDs forslag til endring av lov om Innovasjon Norge § 27 om taushetsplikt. Med grunnlag i høringsspillet fra LMD, har NHD bedt om en tilbakemelding på følgende:

  1. Innebærer bestemmelsene om oppfølging og kontroll kun en systemkontroll av tilskuddsforvalter, eller om det også omfatter kontroll av tilskuddsforvalters behandling av hver enkelt eller et utvalg av saker
  2. Vil tolkning av bestemmelsene variere ut fra hvordan en underliggende virksomhet er organisert. NHD opplyser at Innovasjon Norge er organisert som et særlovsselskap

DFØ har følgende tilbakemelding på NHDs spørsmål. Vi har valgt å besvare punkt 2 først.

Av reglementet § 15 fremgår det at overordnede virksomheter (her departementer) skal ivareta kontroll med at underliggende virksomheter og enheter utenfor statsforvaltningen som utøver forvaltningsmyndighet, utfører sine oppgaver på forsvarlig måte og i henhold til krav til internkontroll i reglementet § 14. Det aktuelle kravet i reglementet skiller ikke på om oppgaven som tilskuddsforvalter er lagt til en statlig virksomhet eller en enhet utenfor statsforvaltningen (som Innovasjon Norge).

Organiseringen av forvalteroppgaven for statlige tilskudd er videre omtalt i bestemmelsene punkt 6.2.2. om etablering av forvaltningsorganisasjon. Det fremgår der blant annet krav som departementet må påse er ivaretatt innenfor ulike organisasjonsformer. Siden Innovasjon Norge er et særlovsselskap, vil et departement som overlater forvaltning av en tilskuddsordning til Innovasjon Norge, være ansvarlig for at det gjennom oppdragsbrev og ev. ved særskilt regelverk for ordningen fastsettes rammer for forvaltningen av midlene, jf. omtale i bestemmelsene punkt 6.2.2.3.

Kravet om at departementet skal føre kontroll med at forvaltningen utføres på en forsvarlig måte, fremgår også av det aktuelle punktet, med henvisning til bestemmelsene punkt 6.3.8. Heller ikke i bestemmelsene punkt 6.3.8 om oppfølging og kontroll er det skilt på om forvalteroppgaven ivaretas av en statlig virksomhet eller en enhet utenfor statsforvaltningen.

Bestemmelsene punkt 6.2 inneholder ulike krav til utarbeidelse av en tilskuddsordning, herunder til utforming av hovedelementer i ordningen og til at disse nedfelles i et regelverk og presenteres for Stortinget. Det er det enkelte departement som etter økonomiregelverket er ansvarlig for utformingen av statlige tilskuddsordninger og for å fastsette regelverk for ordningene. Departementet er også ansvarlig for å rapportere til Stortinget om oppnådde resultater. Det fremgår videre av bestemmelsene punkt 6.2 og 6.5 at departementene har et ansvar for at tilskuddsordninger blir evaluert, og – blant annet i forlengelsen av det – for å vurdere behovet for å gjøre endringer slik at tilskuddsordninger blir mer effektive både mht. ressursbruk, organisering og fastsatte mål.

Økonomiregelverket tydeliggjør ved dette departementenes ansvar for tilskuddsbevilgningene. De konkrete kravene i økonomiregelverket til departementenes kontroll med forvaltningen av slike midler, må etter DFØs vurdering forstås i lys av dette.

Som nevnt over, skal departementet føre kontroll med at forvaltningen utføres på en forsvarlig måte. Det fremgår av økonomiregelverket, herunder reglementet § 4, at blant annet oppfølging og kontroll må tilpasses egenart samt risiko og vesentlighet. Det vil være det departementet som er ansvarlig for tilskuddsbevilgningene, som må vurdere opplegget for oppfølging og kontroll av forvaltningen av midlene. Departementets kontroll kan skje som en systemkontroll, og bestemmelsene punkt 6.2.2.3 og 6.3.8.1 innebærer etter DFØs vurdering at departementenes kontroll med forvaltningen primært bør skje ved å påse at forvalteren har tilfredsstillende internkontroll. Det kan likevel ikke utelukkes at departementet har behov for mer detaljert informasjon om enkeltsaker eller grupper av saker for å ivareta sitt kontrollansvar etter økonomiregelverket. DFØ har ikke oversikt over om ev. slike enkeltsaker for Innovasjon Norge kan inneholde taushetsbelagte opplysninger.

Oppdatert: 22. januar 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.