Tolkningsuttalelse om adgang til å pantsette fremtidige tilskudd

Uttalelsen gjelder om tilskuddsforvalter har adgang til å godkjenne en pantsettelse i fremtidige tilskudd som en tilskuddsmottaker kan motta. Den henviser til bestemmelsene punkt 6.3.

Tolkningsuttalelse fra DFØ av 26. april 2013
Mottaker: Norsk filminstitutt (NFI)
Vår referanse: 13/295-2
Publisert: 15. februar 2017

Vi har forstått henvendelsen til å gjelde om en statlig virksomhet som tilskuddsforvalter etter økonomiregelverket har adgang til å “godkjenne” (signere) en pantsettelse i eventuelle fremtidige tilskudd som en tilskuddsmottaker kan motta.

Vi har nedenfor gitt noen vurderinger av problemstillingene i deres henvendelse, og der vi har tatt utgangspunkt i bestemmelser om økonomistyring i staten (“bestemmelsene”) kapittel 6 om forvaltning av statlige tilskuddsordninger, og i Stortingets bevilgningsreglement. Dersom dere har behov for avklaringer med hensyn til pantelovens bestemmelser, bør det rettes til Justis- og beredskapsdepartementet, via overordnet departement.

Innledningsvis vil vi vise til at bestemmelsenes kapittel 6 inneholder krav til hva departement (som har ansvar for ordningen) og tilskuddsforvalter skal utføre i forbindelse med hhv. utarbeidelse av en tilskuddsordning og tilskuddsforvaltning. Bestemmelsene inneholder ingen krav som omhandler adgangen for tilskuddsforvalter til å godkjenne en pantsettelse av en ev. fremtidig tilskuddsutbetaling og til å påta seg forpliktelser i den forbindelse. Direktoratet for økonomistyring, som forvalter bestemmelsene, har heller ikke tidligere behandlet henvendelser som gjelder dette.

Om tilskuddsforvalter kan godkjenne en pantsettelse må etter vårt skjønn vurderes bl.a. i lys av hvilke rettigheter tilskuddsmottaker har til tilskuddet.

Generelt er det slik at tilskuddsmottaker først får en rettighet til tilskudd, ved at tilskuddsmottaker søker på en ordning (se bestemmelsene punkt 6.3.2), og der tilskuddsforvalter gir tilsagn om tilskuddsbeløp på grunnlag av innvilget søknad (se bestemmelsene punkt 6.3.3). Tilskuddsmottaker vil måtte oppfylle kriterier som fremgår av regelverket for vedkommende ordning. Tilskuddsforvalteren kan også på grunnlag av dette regelverket stille vilkår som mottakeren må oppfylle før utbetaling kan skje (f.eks. at det skal være sendt inn informasjon om fremdriften/resultater). I tillegg vil det være slik at utbetalingen av tilskudd må skje innenfor rammene som er omtalt i bestemmelsene punkt 6.3.5 (og som følger av stortingsvedtak).

Det vil derfor generelt være knyttet betingelser overfor mottakere ved tilsagn om tilskuddsbeløp. Det er tilskuddsforvalterens ansvar å kontrollere at disse betingelsene oppfylles av mottakerne. Regelverket er basert på at tilskuddsforvalter forholder seg til søker/tilskuddsmottaker ved søknadsbehandling, utbetaling og kontroll av at midlene benyttes til det formålet som er forutsatt. Dersom en ordning med pantsettelse kan svekke grunnlaget for slik kontroll og for ev. å holde tilbake eller kreve tilskudd tilbakebetalt ved brudd på betingelsene, vil det være problematisk vurdert opp mot de aktuelle kravene i bestemmelsene.

Tilskuddsforvalteren kan heller ikke gå ut over fullmaktene en har fått delegert på grunnlag av Stortingets bevilgningsvedtak (ut fra forslag i budsjettproposisjonen). Det bør bl.a. vurderes om en ev. ordning med pantsettelse medfører økte forpliktelser, som igjen kan ha bevilgningsmessige konsekvenser.

Vi vil i denne sammenheng også vise til at dersom tilskuddsforvalter gir tilsagn om tilskudd i fremtidige år/over flere år, må det være gitt fullmakt (ved et romertallsvedtak) til å gi slike tilsagn som binder et fremtidig Storting, se bevilgningsreglementet § 6, første ledd (og nærmere omtale i Finansdepartementets veileder i statlig budsjettarbeid).

Vi har ovenfor gitt noen punkter som bør vurderes før NFI eventuelt undertegner et slikt dokument som angitt. Etter vårt skjønn bør NFI vurdere nøye konsekvenser av å godkjenne en slik avtale/erklæring. (...) Det kan i den sammenheng også være hensiktsmessig at NFI (i samråd med eget departement) gjør en vurdering av om det er aktuelt å klargjøre i regelverket for ordningen om mottaker har adgang til å pantsette fremtidige tilskuddsbetalinger.

Oppdatert: 22. januar 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.