Økonomiregelverket

Regelverket for økonomistyring i staten, også omtalt som økonomiregelverket, er en felles instruks for departementene og de underliggende virksomhetene i statsforvaltningen.

Oppdatert

Om økonomiregelverket

Økonomiregelverket inneholder regler og bestemmelser om hvordan departementene skal styre virksomheter, den interne virksomhetsstyringen, regnskapsføring, rapportering og bokføring, betalingsformidling og tilskuddsforvaltning, garantier og stønadsordninger til private.

Det består av et reglement med tilhørende bestemmelser og rundskriv. Regelverk for økonomistyring i staten inneholder hovedreglene, mens Bestemmelser om økonomistyring i staten og rundskrivene inneholder mer detaljerte regler og utdyper hovedreglene.

Les mer om økonomiregelverket på regjeringen.no.

Nettkurs om økonomiregelverket

Vi har laget et innføringskurs om økonomiregelverket. Her får du et innblikk i hva økonomiregelverket er, hvilke krav det stiller, og hvordan det påvirker din arbeidshverdag som ansatt i staten.

I kurset ser vi at Stortinget i statsbudsjettet bestemmer hvordan staten skal bruke fellesskapets midler, og hvordan det fiktive Naturdepartementet og virksomheten Fjelldirektoratet følger opp dette slik det er fastsatt i økonomiregelverket.

Kurset passer for deg som er nyansatt, leder, jobber med økonomi og administrasjon, tilskudd eller etats- og virksomhetsstyring.

Nettkurset bygger på og vil erstatte klasseromskurset vårt. Dette er den første versjonen av kurset, så dersom du har tilbakemeldinger setter vi pris på det. Du kan sende tilbakemeldinger til forvaltning@dfo.no.

Gå til nettkurset om økonomiregelverket her

Formål

Formålet med økonomiregelverket er å sikre at:

  • statlige midler blir brukt og inntekter oppnådd i samsvar med vedtakene og forutsetningene til Stortinget
  • fastsatte mål og resultatkrav blir oppnådd
  • statlige midler blir brukt effektivt
  • statens materielle verdier blir forvaltet på en forsvarlig måte.

Forvaltning av regelverket

DFØ har fått myndighet fra Finansdepartementet til å forvalte økonomiregelverket. Vår forvaltning går hovedsakelig ut på å ta stilling til spørsmål om hvordan økonomiregelverket skal forstås og tolkes, vi behandler unntaksøknader, utarbeider veiledninger og holder kurs for statlige virksomheter. Vi utreder og kartlegger ulike tema innenfor økonomiregelverkets ansvarsområder.

Bestill trykte eksemplarer av regelverket

Offentlige institusjoner kan bestille trykte eksemplarer av økonomiregelverket fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS).

Publikasjonskode: R-0564 B

Kontaktinfo

Har du spørsmål om hvordan økonomiregelverket skal tolkes, send en e-post til postmottak@dfo.no.

Skriv hva saken gjelder, og vis gjerne til hvilket punkt i regelverket du har spørsmål til.

Vi behandler spørsmål så raskt som mulig, og normalt innen 3 uker.
Du kan eventuelt ta direkte kontakt med:

Fant du det du lette etter?