Endringer i økonomiregelverket fra 1. januar 2020

Finansdepartementet fastsatte 23. september 2019 endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten («bestemmelsene») av 12. desember 2003. Endringene trer i kraft 1. januar 2020, med unntak av krav til elektronisk faktura, som har vært gjeldende siden 1. januar 2019, og kravene til regnskapsføring ved refusjoner av utlegg og utgiftsdeling, som trer i kraft 1. januar 2021.

Endringene berører alle kapitlene i bestemmelsene, med unntak av kapittel 8 om forvaltning av garantiordninger, og flere tilhørende rundskriv. Reglement for økonomistyring i staten er ikke berørt av endringene. 

De tilhørende rundskrivene som detaljerer bestemmelsene og veiledninger på DFØs nettsider vil bli oppdatert i tråd med endringene i bestemmelsene i løpet av høsten 2019. 

Hovedtrekkene i endringene

Definisjon av statlig virksomhet

I kapittel 1 er begrepet statlig virksomhet nå definert. Definisjonen skal benyttes av departementene ved vurderinger og beslutninger om organiseringen av sitt ansvarsområde. Definisjonen er også grunnlag for registrering av statlige virksomheter i Enhetsregisteret. Med utgangspunkt i den fastsatte definisjonen og retningslinjene i et nytt rundskriv fra Nærings- og fiskeridepartementet (rundskriv W-01/2019 av 25.10.2019), må departementene gå gjennom hvordan underliggende virksomheter er registrert i Enhetsregisteret.

Regulering av mellomværendet med statskassen og av refusjoner ved utlegg og utgiftsdeling 

Ved endringer i kapittel 3 og i Finansdepartementets rundskriv R-101 er det klargjort at det skal gjøres enkelte unntak fra kontantprinsippet. Disse unntakene innebærer at det oppstår et mellomværende med statskassen. De nye retningslinjene for hva som skal inngå i mellomværendet med statskassen, vil gi en mer ensartet regnskapsføring.

Det er også klargjort at det skal gjøres enkelte unntak fra bruttoprinsippet. Innbetalinger ved refusjoner av utlegg og utgiftsdeling skal nettoføres, det vil si føres mot utgiften som ble bokført ved utbetalingen.

Tydeliggjøring og videreutvikling av gjeldende krav 

Kravene til publisering av tildelingsbrev, årsrapport og revisjonsberetning på nettsidene til departementet og underliggende virksomheter er gjort tydeligere ved endringer i kapittel 1 og 2. Fristen for å publisere årsrapporten og revisjonsberetningen er 1. mai. Det er også tatt inn et nytt krav om å publisere departementenes instrukser til underliggende virksomheter. 

Kravene til transaksjonskontroller og arbeidsdeling ved statlige utbetalinger er justert og klargjort på flere punkter. Endringene – som berører kapittel 2, 3, 5, 6 og 7 i bestemmelsene – gir virksomhetene flere valgmuligheter i arbeidsdelingen med tjenesteyter og andre virksomheter. Det åpnes også for at innleid personell kan ivareta noen flere økonomioppgaver. Endringene legger samlet til rette for mer effektiv og digital oppgaveløsning, samtidig som hensynet til sikkerhet ivaretas. Videre er beløpsgrensen for å registrere eiendeler økt fra 30 000 til 50 000 kroner, noe som vil gi grunnlag for redusert ressursbruk.

Harmonisering med andre regelverk

Kapittel 6 om utforming og forvaltning av tilskuddsordninger er justert for å tydeliggjøre sammenhengene mellom forvaltningslovens og økonomiregelverkets krav til tilskuddsforvaltningen. Det er blant annet klargjort at sentrale deler av et tilskuddsregelverk vil være en forskrift i forvaltningslovens forstand når det inneholder vilkår som er bestemmende for private som søker og mottar tilskudd. Tilsvarende endringer er også gjort i kapittel 7 om utforming og forvaltning av stønadsordninger.

Kravene til elektronisk tilgjengelighet av bokførte opplysninger i kapittel 4 er harmonisert med kravene i bokføringsloven, noe som åpner for å benytte enklere og mindre ressurskrevende løsninger ved skifte av økonomisystem. I kapittel 5 er omtalen av større anskaffelser oppdatert og harmonisert med kravene i rundskriv R-108 om statens prosjektmodell med krav til utredning, planlegging og kvalitetssikring av store investeringsprosjekter i staten.

Oversikt over endringer i bestemmelsene (med «spor endringer»)
Les mer om endringene i rundskrivene
Oppdatert: 22. januar 2023

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.