Regnskapsføring av pensjonspremie for statlige virksomheter

Fra 2022 legger Statens pensjonskasse (SPK) om pensjonspremiemodellen for statlige virksomheter.

Om ordningen

Alle statlige virksomheter skal fra 1.1.2022 betale en virksomhetsspesifikk hendelsesbasert arbeidsgiverandel som del av pensjonspremien. At premien er virksomhetsspesifikk, betyr at den beregnes ut fra den enkelte virksomhets forhold, ikke for grupper av virksomheter samlet. At den er hendelsesbasert, betyr at den tar hensyn til de faktiske hendelser i medlemsbestanden i virksomheten, slik at premiereserven er ajour i forhold til medlemmets opptjening. Medlemsandelen på to prosent av lønnsgrunnlaget er uendret.

Formålet med den nye måten å beregne premien på, er å gi den enkelte virksomhet et riktigere bilde av ressursbruken knyttet til det å ha ansatte og synliggjøre pensjon som et viktig kostnadselement. Gjennom dette skal virksomhetene i større grad ansvarliggjøres for sine pensjonskostnader, for eksempel i forbindelse med lønnsøkninger.

Hvordan virksomhetene skal regnskapsføre pensjonspremien framgår av Finansdepartementets rundskriv R-118 Regnskapsføring av pensjonspremie for statlige virksomheter. I rundskrivet er det også beskrevet hvordan virksomhetene skal benytte mellomværendet ved regnskapsføring av pensjoner.

Last ned talleksempel for rundskriv R-118

Kontaktinfo

Spørsmål knyttet til pensjonsordningen og fakturering av pensjonspremie sendes til Statens pensjonskasse.

Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til postmottak@dfo.no.

Oppdatert: 18. mai 2022

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord