Unntakssøknader fra økonomiregelverket

Virksomheter som ønsker å få unntak fra økonomiregelverket, må søke om det per brev via det overordnede departementet.

Om unntak fra krav i økonomiregelverket

DFØ forvalter økonomiregelverket i staten, og som del av regelverksforvaltningen har vi myndighet til å innvilge unntak fra kravene i regelverket. Unntakssøknader sendes til DFØ av departementene på vegne av underliggende virksomheter. Når vi innvilger unntak gjelder de som hovedregel i inntil fem år.

Finansdepartementet har også gitt enkelte unntak fra krav økonomiregelverket. Vi viser til omtalen nedenfor av unntak som gjelder virksomhetsbegrepet i staten.

Gyldige unntak fra økonomiregelverket

Nedenfor er oversikter over søknader og svar på unntakssøknader som er gyldige. Oversiktene er ordnet etter hvilken del av økonomiregelverket det er gitt unntak fra.

Vi gjør oppmerksom på at enkelte virksomhetsnavn og henvisninger til punkter i økonomiregelverket kan være endret etter at søknadene ble behandlet.

Unntak innvilget av Finansdepartementet

Unntak fra krav til virksomhetsbegrepet i staten

Finansdepartementet sendte 2. oktober 2019 et brev til departementene om endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten fra 1. januar 2020. I brevet godkjente departementet enkelte avvik fra definisjonen av begrepet statlig virksomhet, jf. bestemmelsene punkt 1.2 annet avsnitt. De godkjente avvikene gjelder bokstav h i definisjonen. Det vil si kravet om at en statlig virksomhet skal være direkte underlagt et departement. Unntakene ble gitt for å kunne videreføre praksis med delegert etatsstyring, og det ble samtidig presisert at avvikene ikke har en presedensvirkning.

Godkjente unntak fra bestemmelsene punkt 1.2 andre avsnitt bokstav h gjelder nå i følgende tre tilfeller:

  • Kontoret for voldsoffererstatning som styres av Statens sivilrettsforvaltning
  • To samiske videregående skoler i Karasjok og Kautokeino og Sørsamisk kunnskapspark i Hattfjelldal som styres av Utdanningsdirektoratet
  • Jernbanemuseet som styres av Jernbanedirektoratet

Videre har Finansdepartementet i brev av 17. februar 2022 til Kunnskapsdepartementet gitt unntak fra bestemmelsene punkt 1.2 andre avsnitt bokstav a, d og f – i tillegg til gjeldende unntak fra bokstav h. Dette er for at Utdanningsdirektoratet skal kunne fortsette eksisterende praksis, og styre de to samiske videregående skolene og Sørsamisk kunnskapspark. Unntakene gjelder kravene til at departementet fastsetter instrukser (bokstav a) og sender tildelingsbrev til underliggende virksomheter (bokstav d) og at virksomheten utarbeider egen årsrapport med et årsregnskap i tråd med bestemmelsene punkt 2.3.3 og 3.4 (bokstav f). Unntakene er innvilget fram til det tidspunkt Kunnskapsdepartementet gjennomfører endring i eksisterende praksis med delegert etatsstyring. En slik endring vil medføre at unntakene i sin helhet faller bort.

Finansdepartementet har i brev av 23. august 2022 til Samferdselsdepartementet gitt unntak fra bestemmelsene punkt 1.2 andre avsnitt bokstav a, d og f – i tillegg til gjeldende unntak fra bokstav h. Unntaket ble gitt for å videreføre eksisterende praksis med delegert etatsstyring hvor Jernbanedirektoratet styrer Norsk jernbanemuseum. Unntakene innvilges fram til det tidspunkt Samferdselsdepartementet gjennomfører endring i eksisterende praksis med delegert etatsstyring. En slik endring vil medføre at unntakene i sin helhet faller bort.

Kontakt

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger om innholdet på denne siden, send en e-post til postmottak@dfo.no 

Du kan også kontakte en av oss:

  • Anders Ivar Myhren: 932 42 710
  • Cecilie Bugge-Asperheim: 958 65 625
  • Knut Bekkedal: 402 24 014
  • Sigurd Holen: 480 05 143
Oppdatert: 22. mars 2024

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.