Unntakssøknader fra økonomiregelverket

Virksomheter som ønsker å få unntak fra økonomiregelverket, må søke om det per brev via det overordnede departementet.

Om unntak fra krav i økonomiregelverket

DFØ forvalter økonomiregelverket i staten, og som del av regelverksforvaltningen har vi myndighet til å innvilge unntak fra kravene i regelverket. Unntakssøknader sendes til DFØ av departementene på vegne av underliggende virksomheter. Når vi innvilger unntak gjelder de som hovedregel i inntil fem år.

Finansdepartementet har også gitt enkelte unntak fra krav økonomiregelverket. Vi viser til omtalen nedenfor av unntak som gjelder virksomhetsbegrepet i staten.

Gyldige unntak fra økonomiregelverket

Nedenfor er oversikter over søknader og svar på unntakssøknader som er gyldige. Oversiktene er ordnet etter hvilken del av økonomiregelverket det er gitt unntak fra.

Vi gjør oppmerksom på at enkelte virksomhetsnavn og henvisninger til punkter i økonomiregelverket kan være endret etter at søknadene ble behandlet.

Unntak fra krav til virksomhetsbegrepet i staten

Finansdepartementet sendte 2. oktober 2019 et brev til departementene om endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten fra 1. januar 2020. I brevet godkjente departementet enkelte avvik fra definisjonen av begrepet statlig virksomhet, jf. bestemmelsene punkt 1.2 annet avsnitt. De godkjente avvikene gjelder bokstav h i definisjonen, det vil si kravet om at en statlig virksomhet skal være direkte underlagt et departement. Unntakene ble gitt for å kunne videreføre praksis med delegert etatsstyring, og det ble samtidig presisert at avvikene ikke har en presedensvirkning.

Godkjente unntak fra bestemmelsene punkt 1.2 andre avsnitt bokstav h gjelder nå i følgende tre tilfeller:

  • Kontoret for voldsoffererstatning som styres av Statens sivilrettsforvaltning
  • To samiske videregående skoler i Karasjok og Kautokeino og Sørsamisk kunnskapspark i Hattfjelldal som styres av Utdanningsdirektoratet
  • Jernbanemuseet som styres av Jernbanedirektoratet

Videre har Finansdepartementet i brev av 17. februar 2022 til Kunnskapsdepartementet gitt unntak fra bestemmelsene punkt 1.2 andre avsnitt bokstav a, d og f – i tillegg til gjeldende unntak fra bokstav h. Dette er for at Utdanningsdirektoratet skal kunne fortsette eksisterende praksis, og styre de to samiske videregående skolene og Sørsamisk kunnskapspark. Unntakene gjelder kravene til at departementet fastsetter instrukser (bokstav a) og sender tildelingsbrev til underliggende virksomheter (bokstav d) og at virksomheten utarbeider egen årsrapport med et årsregnskap i tråd med bestemmelsene punkt 2.3.3 og 3.4 (bokstav f). Unntakene er innvilget fram til det tidspunkt Kunnskapsdepartementet gjennomfører endring i eksisterende praksis med delegert etatsstyring. En slik endring vil medføre at unntakene i sin helhet faller bort.

Midlertidige unntak som følge av koronaviruset

Virksomheter kan fravike krav til kontroll av lønnsberegningsforslaget

Virksomhetene er gitt unntak fra kravene i bestemmelsene punkt 5.2.4.2 til kontroll av lønnsberegningsforslaget, så langt det er nødvendig for å ivareta formålet med unntaket. Formålet er å bidra til at virksomhetene blir mindre sårbare ved fravær blant ansatte som arbeider med lønnsoppgaver, slik at utbetaling av lønn kan skje til rett tid. Unntaket gjelder ved utbetalinger til fast ansatte og til midlertidig ansatte.

Unntaket innebærer at virksomhetene kan fravike de konkrete kravene til kontroller av lønnsberegningsforslaget så langt det er nødvendig. Før attestasjon av lønnsberegningsbekreftelsen skal likevel bankkontonummer til mottakere kontrolleres dersom dette er endret siden forrige lønnsperiode. Det er også stilt krav om etterkontroller, se omtale i rundskrivet.

Unntakene i rundskriv R-100 gjelder midlertidig for en periode på inntil ett år, til 31. mars 2023. Dersom virussituasjonen tillater det, kan varigheten på unntakene i rundskrivet bli kortet ned.

DFØ kan ivareta attestasjon av lønnsberegningsbekreftelsen for lønnskunder

Finansdepartementet har i rundskriv R-100 gitt statlige virksomheter som benytter DFØ som tjenesteyter for lønnstjenester, unntak fra kravet i bestemmelsene punkt 2.5.2.2 om at attestasjon av utgifter skal utføres av ansatte i virksomheten. Unntaket innebærer at disse virksomhetene kan inngå midlertidig avtale med DFØ om at DFØ ivaretar attestasjonen av lønnsberegningsbekreftelsen, dersom fravær hos virksomheten gjør det nødvendig. Unntaket gjelder ved utbetaling av lønn og lønnsopplysningspliktige ytelser til fast ansatte og til midlertidig ansatte. Les mer om denne avtalen og bistand fra DFØ.

Unntakene i rundskriv R-100 gjelder gjelder midlertidig for en periode på inntil ett år, til 31. mars 2023. Dersom virussituasjonen tillater det, kan varigheten på unntakene i rundskrivet bli kortet ned.

Oppdatert: 22. januar 2023

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord