Endringer i rundskriv høsten 2020

Finansdepartementet har i desember 2020 fastsatt åtte oppdaterte rundskriv. Her er en oversikt over rundskrivene og en kort orientering om hva som er endret.

Om oppdateringer av rundskriv

Det er generelt gjort følgende endringer:

  • justeringer som følge av endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten høsten 2019 og som følge av endringer i andre regelverk
  • navn på departement og underliggende virksomheter er oppdatert der det har skjedd endringer
  • språklige endringer for å gjøre rundskrivene oppdaterte og mer lettlest

R-101 Statens kontoplan for statsbudsjettet og statsregnskapet 

I den nye utgaven er det gjort følgende endringer:

  • I punkt 4.3.1 Post 01 Driftsutgifter er detaljert omtale av oppgjør av arbeidsgiveravgift tatt ut, og det er i stedet vist til rundskriv R-103 Arbeidsgiveravgift for statlige virksomheter.
  • I punkt 4.3.2 Postene 30–49 Nybygg og anlegg (avdeling 2) er det lagt til større kjøp av IT-systemer som et eksempel på hva som kan inngå under post 45.
  • I punkt 5.1.1 er betegnelsen på Kontogruppe 70, 71 og 72 endret til Statskassens mellomværende med bruttobudsjetterte virksomheter og forvaltningsbedrifter.

Rundskriv R-101

R-102 Standard kontoplan for statlige virksomheter 

Det er under punkt 4 Virksomhetenes bruk av standard kontoplan, i tilknytning til forklaringer til hjelpekolonnen i vedlegget, tatt inn en fotnote som tydeliggjør artskontobruk ved utlegg og utgiftsdeling jf. rundskriv R-101 Statens kontoplan for statsbudsjettet og statsregnskapet punktene 4.3.1 og 4.4.1. 

Det er gjort enkelte mindre justeringer/presiseringer i standard kontoplan, jf. vedlegg 1 til rundskrivet.

For mer informasjon se Standard kontoplan for statlige virksomheter.

Rundskriv R-102

R-103 Arbeidsgiveravgift for statlige virksomheter 

Rundskrivet er oppdatert for å synliggjøre at alle statlige virksomheter skal betale pensjonspremie til Statens pensjonskasse. 

Videre er henvisning til folketrygdloven i punkt 4.1 oppdatert, og tekst i punkt 4.3 endret som følge av at skatteoppkreverfunksjonen er overført fra kommunene til Skatteetaten fra 1.11.2020. 

Det er også gjort enkelte presiseringer for finansskatt på lønn.

Rundskriv R-103

R-104 Retningslinjer for oppgjørskontoer i Norges Bank og arbeidskontoer innenfor statens konsernkontoordning 

I punkt 4.2 og 4.7 er det presisert at navnet på virksomheten som departementet oppgir ved opprettelse av oppgjørskontoer og ved navneendring, skal tilsvare det offisielle navnet som er registrert i Enhetsregisteret. Det er også klargjort i punkt 4.7 og ved endringer i malene i vedlegg 4 og 5 at det er brevmalen i vedlegg 5 som skal brukes dersom virksomheten har endret navn. 

Videre er kontokoblingsskjemaene i vedlegg 6 justert slik at virksomheten kan ta inn opplysninger om arbeidskontoenes navn, og det er også gjort noen endringer i brevmalen i vedlegg 1 for opprettelse av oppgjørskontoer.

For mer informasjon se Betalingsformidling og konsernkonto.

Rundskriv R-104

R-113 Presisering av håndtering av fellesføringer i tildelingsbrev og årsrapport 

Inndelingen i rundskrivet er tilpasset strukturen i de andre rundskrivene om statlig økonomistyring. I punkt 4 er det tatt inn omtale av at departementene må vurdere hvordan rapportering fra virksomhetene på fellesføringene bør skje.

Rundskriv R-113.

R-114 Bruk av de statlige regnskapsstandardene (SRS) i virksomhetsregnskapene

I SRS 1 Presentasjon av virksomhetsregnskapet er retningslinjer knyttet til forenklinger ved utarbeidelse av åpningsbalansen tydeliggjort. Virksomheten kan velge å ikke balanseføre egeninnsats knyttet til utvikling av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler som er ferdigstilt eller under utvikling før tidspunktet for åpningsbalansen, selv om balanseføring velges som prinsipp i løpende drift. Tilsvarende forenkling gjelder for leieavtaler, og er aktuell for virksomheter som ikke velger forenklet metode ved klassifisering av leieavtaler. Alle forenklinger som gjelder utarbeidelse av åpningsbalanse, og som i dag ligger i vedlegget til SRS 17 Anleggsmidler, er for oversiktens skyld, samlet i et eget avsnitt i SRS 1. 

I SRS 2 Kontantstrømoppstilling er det gjort en mindre justering i avstemmingsdelen, og som virksomhetene oppfordres til å ta i bruk allerede for årsregnskapet 2020. 

I SRS 17 Anleggsmidler er det tydeliggjort hva som ligger i begrepet anskaffelseskost ved tilvirkning. I punktet om nedskrivning er det tydeliggjort at vurdering av nedskrivning av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler skal gjøres både ved endret anvendelse og ved redusert utnyttelse.

For mer informasjon se Statlige regnskapsstandarder (SRS).

Rundskriv R-114

R-116 Nettoføringsordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i statsforvaltningen 

Begrepsbruk i punkt 4.3.1 første avsnitt er justert i tråd med Finansdepartementets rundskriv R-101 Statens kontoplan for statsbudsjettet og statsregnskapet punkt 4.4.1. 

Videre er vedlegg 1 med oversikt over virksomheter som er holdt utenfor nettoføringsordningen, oppdatert.

For mer informasjon se Nettoføringsordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift.

Rundskriv R-116

R-117 Internrevisjon i statlige virksomheter 

I den nye utgaven er punkt 5.1 tredje avsnitt justert for å tydeliggjøre hvem som normalt fastsetter internrevisjonsinstruksen. 

Videre er punkt 5.4 justert for å tydeliggjøre at det avklares i styringsdialogen om departementet skal ha tilgang til planer og rapporter fra internrevisjonen.

For mer informasjon se Internrevisjon.

Rundskriv R-117

Oppdatert: 13. oktober 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.