Regelverksendringer fastsatt august 2021 – statlige regnskapsstandarder gjøres obligatoriske

Finansdepartementet fastsatte 31. august 2021 endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten (bestemmelsene) og i tilhørende rundskriv R-114. Endringene innebærer at alle statlige virksomheter innen 1. januar 2027 skal føre regnskapet etter periodiseringsprinsippet i henhold til de statlige regnskapsstandardene (SRS).

De nye kravene fremgår av bestemmelsene kapittel 3 Felles standarder og systemer for budsjettering, regnskapsføring og betalingsformidling, punkt 3.3.2 om virksomhetens plikt til å føre regnskap (fastsatt 12. desember 2003, med endringer, senest 31. august 2021). Kravene er nærmere omtalt i Finansdepartementets rundskriv R-114 Bruk av de statlige regnskapsstandardene (SRS) i virksomhetsregnskapet av 31. august 2021.

De nye kravene og hvem de gjelder for

Etter bestemmelsene som gjaldt fram til august 2021, har statlige virksomheter kunnet velge å føre regnskapet etter enten kontantprinsippet eller periodiseringsprinsippet i henhold til de statlige regnskapsstandardene (SRS). Dette gjaldt med unntak for forvaltningsorganer med særskilte fullmakter (nettobudsjetterte virksomheter), som allerede hadde krav om å benytte SRS. Finansdepartementet har ved endringene i økonomiregelverket i august 2021 fastsatt SRS som obligatorisk for alle statlige virksomheter, med en innføringsperiode på fem år fra 1. januar 2022 for de virksomhetene som ikke benytter SRS. Dette innebærer at alle statlige virksomheter innen 1. januar 2027 skal føre regnskapet etter de statlige regnskapsstandardene. Virksomheter som har ført regnskapet etter kontantprinsippet, skal fastsette tidspunktet for overgang til SRS i samråd med overordnet departement (innenfor innføringsperioden på fem år fra 2022). For virksomheter som benytter DFØ som leverandør av regnskapstjenester, må overordnet departement/virksomheten fastsette tidspunkt i samråd med tjenesteyteren.

Formålet med standardene

Formålet med de statlige regnskapsstandardene er å legge til rette for et mer omfattende og standardisert informasjonsgrunnlag for styring i statlige virksomheter. Informasjonen skal kunne brukes i virksomhetens interne styring og i departementenes styring av underliggende virksomheter. Regnskapsstandardene legger til rette for effektiv ressursbruk ved å gi kjennskap til kostnader som virksomheten kan koble til informasjon om ulike aktiviteter, tjenester og effekter. Standardene gir et grunnlag for å fremskaffe sammenlignbar kostnadsinformasjon og en bedre oversikt over statens eiendeler.

Se DFØs nettsider under Fagområder/Statlige regnskapsstandarder (SRS) for tilgang til regnskapsstandardene og veiledning.

Oppdatert: 13. oktober 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.