Endringer i økonomiregelverket fra 1.1.2014

Finansdepartementet fastsatte 18. september 2014 endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten (“bestemmelsene”) av 12. desember 2003. Endringene trådte i kraft 1. januar 2014.

Endringene er i hovedsak gjort på grunnlag av innføringen av standard kontoplan fra 2014 og arbeidet med å standardisere presentasjonen av årsrapport og årsregnskap i staten. Se omtale av utviklingsarbeider innenfor statlig økonomistyring i kapittel 9 i Gul bok 2012 og 2013. I tillegg er bl.a. kravene til bokføring, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsmateriale oppdatert på grunnlag av endringer i bokføringsloven og videreutviklet i tråd med endringene som nå gjøres med standard kontoplan og årsregnskap. Det er også gjort enkelte presiseringer og språklige forbedringer.

Det er særlig kapittel 1 til 4 i bestemmelsene som er berørt av endringene. Kapittel 1 og 2 berøres i hovedsak av krav til årsrapport mens krav til årsregnskap og standard kontoplan er tatt inn i kapittel 3. Nærmere bestemmelser om årsregnskap er fastsatt i Finansdepartementets rundskriv R-115 Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap. I kapittel 4 er det gjort tilpasninger som følge av endringer i bokføringsloven med tilhørende forskrifter.

I kapitlene 5, 6, 7 og 8 er det gjort noen mindre justeringer, deler av endringene følger av endringene som er gjort i kapittel 1 til 4 og deler er tekstlige presiseringer.

Endringer i bestemmelsene

Endringer i kapittel 1: Departementets styring av virksomheter

Endringene i bestemmelser om økonomistyring i staten (“bestemmelsene”) kapittel 1 om departementenes styring av underliggende virksomheter, bygger i all hovedsak på forslagene i Finansdepartementets høringsnotat av 19. desember 2012 om nye krav til innhold i årsrapport og oppstilling av årsregnskap for statlige virksomheter. De nye bestemmelsene innebærer at det etableres en felles struktur for presentasjon av årsrapport med årsregnskap i staten.

For å innpasse de nye kravene til årsrapporten i bestemmelsene, er noe tekst om virksomhetens rapportering flyttet fra kap. 1 og til kap. 2 om virksomhetens interne styring. Dette bidrar til å tydeliggjøre at kap. 1 gjelder styring mellom nivåer i statsforvaltningen. Dette bidrar samtidig til at det i kap. 2 kan gis en samlet omtale av kravene til virksomhetenes rapportering til overordnet departement. Innholdet i årsrapporten er også omtalt i kap. 1, for å synliggjøre helheten i styringsdialogen mellom departement og virksomhet inkl. tilbakerapporteringen fra virksomheten.

Følgende nye krav er tatt inn i kapittel 1 i bestemmelsene (i pkt. 1.5.1 Rapportering, med unntak av der et annet punkt er oppgitt):

 • Departementet skal publisere tildelingsbrev for underliggende virksomheter på departementets nettsider så snart brevet er sendt (pkt. 1.4).
 • Årsrapporten fra underliggende virksomheter skal inneholde seks deler, med følgende benevnelse og rekkefølge: (I) Leders beretning, (II) Introduksjon til virksomheten og hovedtall, (III) Årets aktiviteter og resultater, (IV) Styring og kontroll i virksomheten, (V) Vurdering av framtidsutsikter og (VI) Årsregnskap.
 • Det er tydeliggjort at departementet skal stille nærmere krav til innholdet i årsrapporten fra underliggende virksomheter, utover kravene som følger av bestemmelsene. Slike nærmere krav skal omtales i tildelingsbrevet (jf. andre avsnitt i pkt. 1.4, bokstav e)).
 • Frist for oversendelse av årsrapporten til departementet er 15. mars. Departementet kan fastsette en tidligere frist for oversendelsen.
 • Departementet skal publisere årsrapportene fra underliggende virksomheter på departementets nettsider innen 1. mai eller så snart rapporten er behandlet i styringsdialogen mellom departementet og virksomheten. Kravet til publisering innebærer ikke plikt til å publisere tildelingsbrev til virksomheter under andre departementer. Virksomhetene vil imidlertid ha plikt til å publisere alle mottatte tildelingsbrev, slik at informasjonen vil finnes tilgjengelig (jf. omtale av endringene i bestemmelsene kap. 2). Det er også gjort justeringer i teksten på følgende punkter for å tydeliggjøre gjeldende fortolkning av regelverket:
 • I punkt 1.3 er teksten endret til at “styringsdialogen (..) skal dokumenteres” (mot tidligere “skal være dokumenterbar”). Dette er en tydeliggjøring av det tidligere kravet uten at det innebærer realitetsendringer, jf. det også tidligere har vært krav til skriftlig dokumentasjon i styringsdialogen ved krav om tildelingsbrev og årsrapport.
 • I punkt 1.4 er det tatt inn at Riksrevisjonen skal ha gjenpart av eventuelle supplerende tildelingsbrev (i tillegg til tildelingsbrevet).
Endringer i kapittel 2: Virksomhetens interne styring

Endringene i bestemmelser om økonomistyring i staten (“bestemmelsene”) kapittel 2 om virksomhetens interne styring, bygger i all hovedsak på forslagene i Finansdepartementets høringsnotat av 19. desember 2012 om nye krav til innhold i årsrapport og oppstilling av årsregnskap for statlige virksomheter. De nye bestemmelsene innebærer at det etableres en felles struktur for presentasjon av årsrapport med årsregnskap i staten.

For å innpasse de nye kravene til årsrapporten i bestemmelsene, er noe tekst om virksomhetens rapportering flyttet fra kap. 1 om departementets styring av virksomheter og til kap. 2 om virksomhetens interne styring. Dette bidrar til at det i kap. 2 kan gis en samlet omtale av kravene til virksomhetenes rapportering til overordnet departement. Det er opprettet et nytt pkt. 2.3.3 som omhandler kravene til rapportering.

Følgende nye krav er tatt inn i kapittel 2 i bestemmelsene (i pkt. 2.3.3 Rapportering, med unntak av der et annet punkt er oppgitt):

 • Virksomheten skal publisere tildelingsbrevet på sine nettsider så snart det er mottatt (pkt. 2.3.2). (Departementene skal iht. bestemmelsene kap. 1 også publisere tildelingsbrev til underliggende virksomheter.)
 • Det er stilt krav om at årsrapporten skal gi et dekkende bilde av virksomhetens resultater og at den skal gi departementet grunnlag for å vurdere måloppnåelse og ressursbruk.
 • Virksomhetsleder skal signere årsrapportens del I Leders beretning.
 • Frist for oversendelse av årsrapporten til departementet er 15. mars, eventuelt innen en tidligere frist som departementet kan fastsette.
 • Årsrapporten skal publiseres på virksomhetens nettsider innen 1. mai eller så snart rapporten er behandlet i styringsdialogen mellom departementet og virksomheten.
 • Plikten til å utarbeide årsrapport gjelder ikke departementene. Det enkelte departement skal likevel utarbeide et årsregnskap og publisere det på sine nettsider innen 15. mars, jf. kap. 3.

Det er også gjort justeringer i teksten på følgende punkter:

 • Begrepsbruken i pkt. 2.5.2 Transaksjonskontroller av utgifter er endret på noen punkter for å klargjøre innholdet i kravene i tråd med gjeldende fortolkning. Omformuleringene innebærer ingen endringer i kravene. For det første er det tydeliggjort at utøvelse av budsjettdisponeringsmyndighet og attestasjon skal utføres av tilsatte i virksomheten (“personer” er erstattet av “tilsatte”). For det andre er det skilt tydeligere mellom begrepene attestasjon og attestasjonskontroll. Attestasjonen skal foretas på grunnlag av et antall attestasjonskontroller, som vedkommende som attesterer skal påse at er utført. Disse kontrollene kan være utført av den som attesterer, men kan også være foretatt av en og flere andre personer (for nærmere omtale av kravet, se Ord og begreper [lenke]). Endelig blir begrepet “å godkjenne” nå brukt i bestemmelsene bare i forbindelse med budsjettdisponeringsmyndighet (dvs. ikke ved attestasjon). Dette er gjort for å unngå misforståelser.
 • Kravet i pkt. 2.5.2.2, første avsnitt bokstav f) til kontroll av konteringen ved attestasjon er omformulert på bakgrunn av at standard kontoplan er obligatorisk fra 1.1.2014.
 • I pkt. 2.6 om evaluering er det tatt inn henvisninger til krav som gjelder etter pliktavleveringsloven, og at disse kravene ivaretas ved å sende foretatte evalueringer til Evalueringsportalen. Henvisningene innebærer ingen endringer i kravene. Tilsvarende tekster er tatt inn i kapitlene 6, 7 og 8 om forvaltning av henholdsvis tilskudd, stønader og garantier.
Endringer i kapittel 3: Felles standarder og systemer for budsjettering, regnskapsføring og betalingsformidling

Kravene i bestemmelser om økonomistyring i staten (“bestemmelsene”) kapittel er gjennomgått på bakgrunn av

 1. forslagene i Finansdepartementets høringsnotat av 19. desember 2012 om nye krav til innhold i årsrapport og oppstilling av årsregnskap for statlige virksomheter. Endringene bestemmelsene innebærer at det etableres felles krav til innhold og oppstilling av årsregnskap i staten.
 2. innføringen av standard kontoplan for statlige virksomheter med virkning fra 1.1.2014, jf. Finansdepartementets rundskriv R-102. Endringen innebærer at standard kontoplan skal brukes som bokføringskontoplan og det skal rapporteres til statsregnskapet etter obligatorisk nivå i standard kontoplan.

For å innpasse de nye kravene til årsrapporten i bestemmelsene kapittel 3 er det gjort store endringer i strukturen i kapittelet. For en gjennomgang av endringene, se regelverksspeil for kapittel 3.

Notat med omtale av de største endringene som er gjort i kapittel 3.

Endringer i kapittel 4: Felles standarder for bokføring og økonomisystem

Kravene i bestemmelser om økonomistyring i staten (“bestemmelsene”) kapittel 4 er gjennomgått med bakgrunn i

 1. endringene i kravene til årsregnskap og standard kontoplan for statlige virksomheter (jf. kap. 3 i bestemmelsene)
 2. endringer i bokføringsloven med tilhørende forskrifter etter at kap. 4 i bestemmelsene sist ble gjennomgått og oppdatert, jf. at kap. 4 er utformet med utgangspunkt i kravene i bokføringsloven, med nødvendige tilpasninger for statlige virksomheter

Det er gjort endringer i bestemmelsene kapittel 4 ut fra begge disse punktene. Flest endringer er gjort på bakgrunn av endringer i bokføringsloven med forskrifter.

Regelverksspeil kapittel 4 sammenholdt med bokføringsloven med forskrift

Notat om endringene i kapittel 4.

Endringer i kapittel 5: Rutiner for behandling av lønn, anskaffelser og inntekter

I kap. 5 er det gjort noen justeringer og oppdateringer. Følgende endringer har sammenheng med endringer i andre kapitler i bestemmelsene:

 • “Obligatoriske spesifikasjoner” er endret til “spesifikasjoner” i tråd med begrepsbruken i kap. 4.
 • Kravet i pkt. 5.3.5.2 til kontroll av konteringen ved attestasjon av anskaffelser er omformulert på bakgrunn av at standard kontoplan er obligatorisk fra 1.1.2014.
 • Det er i pkt. 5.3.6 tydeliggjort at budsjettdisponeringsmyndighet bare kan utøves av tilsatte i virksomheten (tilsvarende endringer i pkt. 2.5). Dette er i tråd med etablert fortolkning av økonomiregelverket.

Enkelte henvisninger i kapitlet er oppdatert, herunder en referanse i pkt. 5.2.4.4 til trygdeetaten (erstattet med arbeids- og velferdsetaten). Videre er en referanse i pkt. 5.4.7 til en avviklet ordning for deponering av verdipapirer i Norges Bank, tatt ut.

I pkt. 5.3.2 om annet regel- og avtaleverk (for anskaffelser) er det tatt inn et nytt avsnitt for å gjøre oppmerksom på at det ved kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet foreligger merverdiavgiftsplikt etter merverdiavgiftsloven.

I pkt. 5.3.8 er beløpsgrensen for krav om ekstern kvalitetssikring av kostnadsoverslag og styringsopplegg for store statlige investeringsprosjekter, oppdatert. Denne er på 750 mill. kroner.

Endringer i kapittel 6: Forvaltning av tilskuddsordninger

Kapittel 6 om forvaltning av tilskuddsordninger er endret på følgende to punkter:

 • I pkt. 6.1 er teksten justert for å klargjøre at statlige fond ikke er en virksomhet. Dette er i tråd med definisjonen i DFØs veiledningsnotat om statlige fond: “Et statlig fond er en formuesmasse (kapital), som regnskapsmessig er adskilt fra statens øvrige midler, og der anvendelsen er bundet til et nærmere fastsatt formål med varighet utover ett budsjettår.” I samme punkt er det også rettet opp at bevilgninger over statsbudsjettet til tilskudd gis over postnummer 60–85, jf. Finansdepartementets rundskriv R-101 Statens kontoplan.
 • I pkt. 6.5 om evaluering av tilskuddsordninger er det tatt inn følgende henvisning til Evalueringsportalen og pliktavleveringsloven (tilsvarende som i kapitlene 2, 7 og 8): “Evalueringer som er gjort tilgjengelig for allmenheten, skal sendes til Nasjonalbiblioteket i tråd med pliktavleveringsloven § 4. Innsendingsplikten ivaretas ved å registrere gjennomførte evalueringer i Evalueringsportalen.”

I tillegg er henvisninger til andre kapitler i bestemmelsene blitt oppdatert.

Endringer i kapittel 7: Forvaltning av stønadsordninger til privatpersoner

Kapittel 7 om forvaltning av stønadsordninger er endret på følgende to punkter:

 • I pkt. 7.1 er teksten justert for å klargjøre at statlige fond ikke er en virksomhet. Dette er i tråd med definisjonen i DFØs veiledningsnotat om statlige fond: “Et statlig fond er en formuesmasse (kapital), som regnskapsmessig er adskilt fra statens øvrige midler, og der anvendelsen er bundet til et nærmere fastsatt formål med varighet utover ett budsjettår.” I samme punkt er det også rettet opp at bevilgninger over statsbudsjettet til stønader gis over postnummer 70–85, jf. Finansdepartementets rundskriv R-101 Statens kontoplan.
 • I pkt. 7.4 om evaluering av stønadsordninger er det tatt inn følgende henvisning til Evalueringsportalen og pliktavleveringsloven (tilsvarende som i kapitlene 2, 6 og 8): “Evalueringer som er gjort tilgjengelig for allmenheten, skal sendes til Nasjonalbiblioteket i tråd med pliktavleveringsloven § 4. Innsendingsplikten ivaretas ved å registrere gjennomførte evalueringer i Evalueringsportalen.”

I tillegg er henvisninger til andre kapitler i bestemmelsene blitt oppdatert.

Endringer i kapittel 8: Forvaltning av garantiordninger

Den eneste endringen i kapittel 8 at det i pkt. 8.5 om evaluering av garantiordninger, er tatt inn følgende henvisning til Evalueringsportalen og pliktavleveringsloven (tilsvarende som i kapitlene 2, 6 og 7):

“Evalueringer som er gjort tilgjengelig for allmenheten, skal sendes til Nasjonalbiblioteket i tråd med pliktavleveringsloven § 4. Innsendingsplikten ivaretas ved å registrere gjennomførte evalueringer i Evalueringsportalen.”

I tillegg er “budsjettermin” endret til “budsjettår”, i tråd med begrepsbruken i bevilgningsreglementet.

Oppdatert: 22. januar 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.