E2 Avstemming feriepenger SAP

For å sikre at virksomheten avsetter og utbetaler feriepenger og arbeidsgiveravgift av feriepenger i henhold til det som er beregnet, må det foretas en periodisk avstemming.

Oppdatert

Avstemmingen består av to hovedkontroller, avstemming av feriepenger og avstemming av arbeidsgiveravgift av feriepenger. I hver av disse kontrollene foretas det to delkontrollerskjemaene:

  • kontroll av at avsatt feriepenger og arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger i opptjeningsåret samsvarer mellom SAP og Unit4 ERP.
  • kontroll av at utbetalte feriepenger og arbeidsgiveravgift av utbetalte feriepenger i ferieåret samsvarer mellom SAP og Unit4 ERP.

Økonomireglement § 14 og bestemmelsene 5.2.4.5.

Utløsende hendelse: Termin

Forklaring av prosessen knyttet til årlig feriepengavstemming

Løpende avsatte feriepenger gjennom året med fradrag av utbetalte feriepenger som er opptjent i år skal tilsvare skyldig feriepengegjeld 31. desember.

Det er imidlertid tre forhold som må tas hensyn til ved av stemmingen:

a) Ansatte som slutter i virksomheten i regnskapsåret og går til annen statlig virksomhet tar med seg feriepengegrunnlaget over til ny arbeidsgiver. Dette innebærer at skyldige feriepenger til ansatte som slutter og går til ny statlig arbeidsgiver må trekkes fra skyldige feriepenger 31.12. Dette oppdateres i SAP.

b) Personer over 60 år med et feriepengegrunnlag over 6 G vil får avsatt 14,3 % feriepenger også ut over 6 G. Den korrekte avsetningen for denne delen er 12 % og det må derfor foretas en årlig nedjustering. Dette innebærer at skyldige feriepenger til personer over 60 år med avsatte feriepenger på grunnlag over 6 G korrigeres i SAP slik at utbetalingen blir korrekt neste år.

c) Ansatte som har begynt i virksomheten i regnskapsåret tar med seg feriepengegrunnlaget fra forrige arbeidsgiver dersom denne er statlig. Dette innebærer at feriepenger opparbeidet i annen virksomhet for dem som begynner i virksomheten i regnskapsåret må legges til skyldige feriepenger per 31.12. Dette oppdateres i SAP.

Avvik mellom avsatte feriepenger per 1. januar og utbetalte feriepenger i år som er påløpt i fjor forklares med bevegelse av personale mellom statlige virksomheter (se punkt a og c) i ferieåret.

Utføres av Oppgave - handling Referanse

DFØ

1. Fra SAP hentes sum for avsatte feriepenger for terminen ved bruk av lønnartrapport. Beløpet føres inn i kolonne C..

CUS&OPAL69 bokførte feriepenger

DFØ

2. I Unit4 ERP hentes avsatte feriepenger for terminen på konto for avsatte feriepenger for gjeldene lønnsår og fylles inn i kolonne D (konto 2941 med B eller blank i dim 7)

Browsermal: DFØ15 – E02 Avstemming av feriepenger

DFØ

3. Fra SAP hentes justering av fjorårets avsetning av feriepenger for seniorer. Beløpet settes inn i kolonne E.

CUS&OPAL 71 Feriepenger Seniorer

DFØ

4. Fra SAP hentes mottatte feriepenger fra annen virksomhet inneværende år. Beløpet settes inn i kolonne F.

CUS&AVSTE02 Lønnart 0BFE

DFØ

5. Fra SAP hentes overførte feriepenger til annen virksomhet. Beløpet settes inn i kolonne G.

CUS&OPAL 72 Totalt FP overf. Ny st.

DFØ

6. Fra Unit4 ERP hentes Kostnadsførte feriepenger i terminen hentes fra Unit4 ERP (konto 5080 og 5180) og føres inn i kolonne H.

DFØ15 – E02 Avstemming av feriepenger

DFØ

7. Differanser mellom avsatte feriepenger i SAP og Unit4 ERP vil fremkomme i kolonne I.

8. Differanser mellom kostnadsførte feriepenger i Unit4 ERP og SAP vil fremkomme i kolonne J.

DFØ

9. Fra SAP hentes sum for løpende utbetalte feriepenger i opptjeningsåret for terminen ved bruk av lønnsartrapport. Beløpet føres inn i kolonne K.

CUS&OPAL64 Utbetalte feriepenger løpende

DFØ

10. I kolonne L fylles inn feriepenger som er opptjent i år og som er utbetalt aktuell termin (Transaksjonene på konto 2941 med A i dim 7).

DFØ15 – E02 Avstemming av feriepenger

DFØ

11. Kolonne M vil vise differanser mellom SAP og Unit4 ERP på løpende utbetaling av årets feriepengeavsetning.

DFØ

Avstemming av arbeidsgiveravgift av feriepengeavsetningen: Fra SAP hentes AGA av avsatte feriepenger og beløp settes inn i kolonne C.

CUS&OPAL31 arb.g.av av avsatte feriepenger

DFØ

1. Fra Unit4 ERP hentes arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger IB og for terminen, konto 2785, og fylles inn i kolonne D.

DFØ15 – E02 Avstemming av feriepenger

DFØ

2. Fra SAP hentes AGA for justering av fjorårets avsetning seniorer. Beløp settes inn i kolonne E.

CUS&AVSTE02 Lønnart 0BFD

DFØ

3. Fra SAP hentes AGA feriepenger mottatt fra annen virksomhet inneværende år. Beløp settes inn i kolonne F.

CUS&AVSTE02 Lønnart 0BFF

DFØ

4. Fra SAP hentes AGA feriepenger overført til annen virksomhet inneværende år. Beløp settes inn i kolonne G.

CUS&AVSTE02 Lønnart 0BFA

DFØ

5. Fra SAP hentes AGA feriepenger overført annen virksomhet forrige år. Beløp settes inn i kolonne H

CUS&AVSTE02 Lønnart 0BF8

DFØ

6. Fra SAP hentes AGA av utbetalte feriepenger hittil i år. Beløp settes inn i kolonne I.

CUS&OPAL 32

DFØ

7. Fra Unit4 ERP henter kostnadsført arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger, konto 5411. Beløpet skal fylles inn i kolonne J.

DFØ15 – E02 Avstemming av feriepenger

DFØ

8. Differanser mellom skyldig arbeidsgiveravgift. avsatte feriepenger i SAP og Unit4 ERP vil fremkomme i kolonne K.

DFØ

9. Differanser mellom skyldig arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger i Unit4 ERP konto 2785 og kostnadsført arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger konto 5411 vil fremkomme i kolonne L.

DFØ

10. Andre del av avstemmingen:

11. Kontrollere at avsetning av arbeidsgiveravgiften på årets feriepengeavsetning er lik i SAP og Unit4 ERP.

DFØ

Differanser fremkommer i kolonne M.

DFØ

12. Differanser forklares. Skjemaet dateres, signeres og avstemmingskode settes inn.

Gyldig fra 1. januar 2015

Kontaktinfo

Har du spørsmål om innholdet på denne siden?

Kontakt kundesenter for regnskap

Fant du det du lette etter?