Bedre stat-prisen

Hvem har utmerket seg innen god statlig styring? Direktoratet for økonomistyring kårer hvert år en virksomhet / et tiltak, som har bidratt til god styring og effektiv ressursbruk i staten. Målet med Bedre stat-prisen er å løfte fram gode eksempler, inspirere og dele erfaringer.

Oppdatert

Bedre stat-prisen blir delt ut på Styringskonferansen hvert år i januar. 

Har du forslag til hvem som bør vinne prisen i 2020?

Send oss en e-post på PB-Bedre-Stat@dfo.no. Du kan bruke malen under, eller send oss et tips direkte på e-post.

Vi tar imot ideer, innspill og nominasjoner fortløpende. Men siste frist for å levere en ferdig formulert nominasjonstekst er 1. oktober 2019.

Du kan skrive helt kort om tiltaket og hvilken virksomhet eller virksomheter som er sentrale i planlegging og gjennomføring av tiltaket. Vi tar deretter kontakt med finalistene og gjennomfører et kort intervju der vi samler informasjon om tiltaket. 

Hvem kan vinne?

Målgruppen for prisen er departementer og statlige virksomheter som er en del av statsforvaltningen. 
 
Dette legger vi vekt på:

  • Hva er målet med tiltaket?
  • Hvilke virkninger har tiltaket, både for virksomhet, brukere og samfunn?
  • Hva kan andre virksomheter lære av prosessen?
  • Er tiltaket nyskapende?

Tiltaket kan være alt fra store og landsomfattende tiltak til små prosjekter med en snever målgruppe og stor overføringsverdi. De kan også være knyttet til virksomhets- og økonomistyringen internt i hele eller deler av virksomheten. Tiltakene kan være gjennomført nylig, eller lengre tilbake i tid, men bør ha aktualitet i dag. 

Jury for Bedre stat-prisen

Hilde Singsaas, direktør for Direktoratet for økonomistyring
Kristin Clemet
, leder av tankesmien Civita
Eva Hildrum
, tidligere departementsråd i Samferdselsdepartementet og ekspedisjonssjef i Barne- og familiedepartementet
Svein Kristensen
, leder av Digitaliseringsrådet
Tom Colbjørnsen
, professor i ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI 

Direktoratet for økonomistyring er sekretariat for juryen.

Tidligere vinnere

2019: Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet m.fl. for 0–24-samarbeidet

2018: Tolletaten, for KvoteAppen, som gjør det lett å gjøre rett

2017: Direktoratet for e-helse, for det nasjonale tiltaket kjernejournal

2016: Pensjonstrygden for sjømenn, for moderniseringstiltak PTS-2013

2015: Politiets utlendingsenhet, Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemnda for deres felles innsats for effektiv behandling av asylsøknader

2014: Nærings- og fiskeridepartementet, for utviklingen av et nytt system for mål- og resultatstyring av Innovasjon Norge

2013: Mattilsynet, for digitalt verktøy som bidrar til å skape et helhetlig og enhetlig tilsyn

2012: Statsbygg, for helhetlige tilnærming til styringsinformasjon

2011: Norad, for bruk av evalueringsresultater i styringen og i beslutningsprosesser

2010: Utlendingsdirektoratet, for deres kvalitetsmålingssystem

2009: Lånekassen, for forbedret mål- og resultatstyring av løpende drift og fornyelse

2008: Oljedirektoratet, for dristighet i valg av organisasjonsform

2007: Oslo fengsel, for sitt arbeid med balansert målstyring

Kontaktinfo
Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til postmottak@dfo.no.
Fant du det du lette etter?