Bedre stat-prisen

Hvem har utmerket seg innen god statlig styring? Direktoratet for forvaltning og økonomistyring kårer hvert år en virksomhet eller et tiltak, som har bidratt til god styring og effektiv ressursbruk i staten. Målet med Bedre stat-prisen er å løfte fram gode eksempler, inspirere og dele erfaringer.

Oppdatert

Hvem kan vinne?

Målgruppen for prisen er departementer og statlige virksomheter som er en del av statsforvaltningen. 
 
Dette legger vi vekt på:

 • Hva er målet med tiltaket?
 • Hvilke virkninger har tiltaket, både for virksomhet, brukere og samfunn?
 • Hva kan andre virksomheter lære av prosessen?
 • Er tiltaket nyskapende?

Tiltaket kan være alt fra store og landsomfattende tiltak til små prosjekter med en snever målgruppe og stor overføringsverdi. De kan også være knyttet til virksomhets- og økonomistyringen internt i hele eller deler av virksomheten. Tiltakene kan være gjennomført nylig, eller lengre tilbake i tid, men bør ha aktualitet i dag. 

Finalister til Bedre stat-prisen 2020

 • Kjøp og salg av bil er nå blitt en heldigital og sømløs tjeneste for brukerne. Statens vegvesen mottar over 1 million salgsmeldinger hvert år og det gjennomføres over 650 000 omregistreringer av bil (3 600 brukere per døgn). 90 prosent av salgsmeldingene og 75 prosent av omregistreringer skjer nå digitalt. Kjøp og salg av bil er en privatrettslig affære, men eierskifte skal meldes til Statens vegvesen, forsikring skal være innmeldt og avgifter skal betales Skatteetaten.

  Tiltaket har tydelige gevinster for både brukere, samfunn og virksomhet. Brukerne får gjort alt via vegvesen.no, og sparer både tid og penger på en enklere, raskere og sikrere prosess. Statens vegvesen har redusert eget ressursbruk med 50 årsverk, og en har fått økt likebehandling og kvalitet i tjenestene. Et konservativt anslag på prissatte gevinster er 373 millioner kroner hvert år. Samfunnet er også spart for unødig trafikk og forurensning, ved at folk slipper å dra til trafikkstasjonen.

 • Fellestjenester BYGG skal legge til rette for mest mulig selvbetjening og automatisering av byggesaksprosessen, der relevante plan- og geodata er digitalt tilgjengelig. Hvert år sender privatpersoner og profesjonelle aktører ca. 90 000 byggesøknader til kommunene, ca. 45 prosent er mangelfulle. Regelverket er komplisert, og små uteglemmelser kan skape lange forsinkelser i saksbehandlingen

  Ved hjelp av Fellestjenester Bygg kommer alle digitale byggesøknader til kommunene i et felles format og utseende. Søknadene kontrolleres opp mot regelverket før de sendes. For brukerne er det nå enklere å fylle ut søknad og gjøre ting riktig. Flere korrekte og fullstendige byggesøknader og automatiserte og digitaliserte prosesser fører til mer effektiv, riktigere og likere saksbehandling i kommunene. Dette gir betraktelig raskere saksbehandling, frigjør ressurser i kommunene og gir kortere tid hvor eiendommen er urealisert. Kostnadene ved utviklingen av løsningen er 31 millioner kroner, mens gevinstpotensialet har en nåverdi på 8,7 milliarder kroner, 810 millioner kroner årlig.

 • I 2016 innførte Mattilsynet smilefjestilsyn i serveringsbransjen. Ordningen har gitt forbrukerne god og lett tilgjengelig informasjon, økt regelverksetterlevelsen og forenklet og effektivisert tilsynet.

  Tilsynet kan i dag utføres på stedet. For å få til dette har Mattilsynet standardisert og digitalisert regelverket. Regelverket er brutt ned til kravpunkter med følgetekst som benyttes av tilsynsmyndighet og i veiledningsmateriell til bransjen. Tiltaket har redusert andelen regelbrudd fra 80 til 58 prosent, og regelverksetterlevelsen forventes å øke ytterligere. Tilsynet er i tillegg effektivisert ved at Mattilsynet får utført flere tilsyn per ukeverk, og forbrukerne får god og lett tilgjengelig informasjon på serveringsstedet, på app og på matportalen.no.

Bedre stat-prisen blir delt ut på Styringskonferansen 22. januar.  

Jury for Bedre stat-prisen

Hilde Singsaas, direktør for Direktoratet for forvaltning og økonomistyring
Kristin Clemet
, leder av tankesmien Civita
Eva Hildrum
, tidligere departementsråd i Samferdselsdepartementet og ekspedisjonssjef i Barne- og familiedepartementet
Svein Kristensen
, leder av Digitaliseringsrådet
Tom Colbjørnsen
, professor i ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI 

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring er sekretariat for juryen.

Tidligere vinnere

 • 0–24-samarbeidet vinner Bedre stat-prisen 2019 for bedre samordning på tvers. Samarbeidet skal gi utsatte barn og unge få et mer helhetlig og tilpasset hjelpetilbud, slik at flest mulig fullfører skolen, deltar i samfunnslivet og får en varig tilknytning til arbeidslivet.

  Kilden til mange av utfordringene med å samordne kommunale tjenester finner vi på statlig nivå. Et godt, helhetlig tjenestetilbud forutsetter derfor at staten i større grad samordner sine virkemidler. 0–24 er et pågående prosjekt i staten med dette som mål.

  Vinnere av prisen:
  - Utdanningsdirektoratet
  - Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
  - Helsedirektoratet
  - Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
  - Arbeids- og velferdsdirektoratet

 • KvoteAppen gjør at du lett kan sjekke om varene dine er innenfor eller utenfor alkohol- og tobakkskvoten, og fortolle det du har over. KvoteAppen, som ble lansert i juni 2016, er et enkelt og godt tiltak med tydelige bruker- og samfunnseffekter. Tolletaten har laget en brukervennlig tjeneste som tar utgangspunkt i at det skal være lett å gjøre rett. Appen gir tidsbesparelser både for etaten og publikum, og er et godt eksempel på hvordan nytekning bidrar til økt effektivitet.

2017: Direktoratet for e-helse, for det nasjonale tiltaket kjernejournal
2016: Pensjonstrygden for sjømenn, for moderniseringstiltak PTS-2013
2015: Politiets utlendingsenhet, Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemnda for deres felles innsats for effektiv behandling av asylsøknader
2014: Nærings- og fiskeridepartementet, for utviklingen av et nytt system for mål- og resultatstyring av Innovasjon Norge
2013: Mattilsynet, for digitalt verktøy som bidrar til å skape et helhetlig og enhetlig tilsyn
2012: Statsbygg, for helhetlig tilnærming til styringsinformasjon
2011: Norad, for bruk av evalueringsresultater i styringen og i beslutningsprosesser
2010: Utlendingsdirektoratet, for deres kvalitetsmålingssystem
2009: Lånekassen, for forbedret mål- og resultatstyring av løpende drift og fornyelse
2008: Oljedirektoratet, for dristighet i valg av organisasjonsform
2007: Oslo fengsel, for sitt arbeid med balansert målstyring

Kontaktinfo
Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til postmottak@dfo.no.
Fant du det du lette etter?