Periode- og årsavslutning

Her finner dere avstemmingsmappa og veiledninger i tillegg til annen informasjon om periode- og årsavslutning.

Avstemming og dokumentasjon av balansen innebærer å foreta kontroller, vurderinger, dokumentasjon med videre som sikrer at regnskapet som avlegges for perioden er fullstendig, nøyaktig og at det som er bokført gjelder den bokføringspliktige (realitet/eksistens).

Arbeidsdeling og frister for avstemminger finner dere i avstemmingsmappa, avstemmingsveiledningene og rutine for periodeavslutning.

Avstemmingsmappa

Avstemmingsmappa inneholder løsninger for avstemmingene som DFØ utfører eller legger til rette for til de som har avtale om fullservice / grunntjenester og som kun avlegger regnskap i henhold til kontantprinsippet. 

Avstemmingsmappa som dekker DFØs avstemminger for deres virksomhet finner dere i DFØ Fildel. Der finner dere også oversikt over hvilke avstemminger DFØ har ansvar for og hvilke avstemminger dere har ansvar for selv. Nærmere informasjon om arbeidsdelingen der ansvaret ligger på «DFØ/Kunde» finner dere i avstemmingsveiledningene. Dersom dere bare er kunde på regnskap, mottar dere mappa på e-post.

Den nye avstemmingsmappa er tilgjengelig fra april 2022. Tidligere avstemmingsmappe og veiledninger finner dere lenger ned på denne sida.

Avstemmingsmappe kontant 2022

Avstemmingsmappe kontant 2022
xlsx 1.55 MB

Avstemmingsmappe SRS 2022

Avstemmingsmappa for SRS inneholder løsninger for både kontant og SRS.

Avstemmingsmappe SRS 2022
xlsx 1.83 MB

De viktigste endringene i avstemmingsmappa 2022

Nye faner og de viktigste endringene i eksisterende faner

Nye faner

 • Saldobalansen: Benyttes for å ivareta kontrollsporet mellom den enkelte balansekontoen, avstemminger og underliggende dokumentasjon. Kan også benyttes for å holde orden på hvem som avstemmer hvilke konti, frister med videre. Overordnede konklusjoner og andre merknader kan også legges inn på kontonivå sammen med saldobalansen.
 • Regnskap per periode: Viser bevegelser per konto per periode / måned og kan brukes av DFØ og dere for å få et overblikk og avdekke eventuelle åpenbare feil.
 • Nye avstemmingsfaner: Det er tatt inn noen få nye faner som dere kan benytte for å avstemme enkelte konti og/eller områder. Disse vil ikke bli brukt av DFØ. Dette gjelder blant annet avstemmingsskjema for avstemming av bank og skjema for aksjer og andeler.

Endringer i eksisterende faner

 • Kontroll mot saldobalansen: Ved avstemming er det viktig å kontrollere at summen av dokumenterte poster stemmer med endelig saldo på kontoen. Det er innarbeidet kontroller mot saldobalansen for å lettere dokumentere samsvar og avdekke eventuelle avvik.
 • Merknader / konklusjoner: Det er gjennomgående lagt til rette for å legge inn vurderinger, oppsummeringer og konklusjoner per konto eller område.
 • Melding fra DFØ: DFØ benytter avstemmingskoder som «Alt ok», «DFØ følger opp» og «Kunde følger opp». Koden «Alt ok» betyr at DFØ ikke har funnet feil eller avvik basert på tilgjengelig informasjon, men det garanterer blant annet ikke for fullstendighet.
 • Spesifisering per konto: I flere faner er det lagt til rette for å kunne legge inn spesifisering av den enkelte balansekontoen. Det presiseres at disse ikke er tilpasset den enkelte kunde når det gjelder hvilken informasjon, eksempelvis hvilke dimensjoner, dere trenger å inkludere i disse avstemmingene. For mange av avstemmingene kan det være like hensiktsmessig å utarbeide spesifikasjonen i egne vedlegg. Husk da å henvise til vedlegget, samt navngi / lagre vedlegget slik at det er toveis sporing mellom avstemmingsmappa og underliggende dokumentasjon.

Avstemming av merverdiavgift for de som er merverdiavgiftspliktig inngår ikke lenger i avstemmingsmappa. Vi har avstemmingsmaler som kan legges i DFØ Fildel etter avtale med den enkelte kunde.

Legg også spesielt merke til endringene i fane E1. Denne er oppdatert for å ivareta endringene i Rundskriv 118 Regnskapsføring av pensjonspremie for statlige virksomheter.

Avstemmingsveiledninger

I veiledningene finner dere hvilke oppgaver som skal utføres, og hvem som har ansvaret for å utføre hver oppgave.

Avstemmingsveiledninger kontant

Avstemmingsveiledninger SRS

Annen informasjon om periode- og årsavslutning

Periodeavslutning

Årsavslutning regnskap

Instruksjonsfilmer om årsavslutningsposteringer

Informasjon og hjelp til årsregnskap

Tidligere avstemmingsmapper og veiledninger

Ny avstemmingsmappe er tilgjengelig fra april 2022. Her finner dere avstemmingsmappa og veiledninger som var gyldige til og med mars 2022.

Avstemmingsmappe kontant 2021

Avstemmingsmappa er tilgjengelig i følgende versjoner for 2021:

 • komplett avstemmingsmappe 2021
 • avstemmingsmappe for delservicekunder – egne avstemminger
  dekker de avstemmingene som delservicekunder utfører selv
 • avstemmingsmappe for fullservicekunder – egne avstemminger
  dekker avstemming av MVA og avstemming av mellomregnskap mot statsregnskapet

Avstemmingsmappa som dekker DFØs avstemminger for deres virksomhet finner dere i DFØ Fildel. Der finner dere også oversikt over hvilke avstemminger DFØ har ansvar for og hvilke avstemminger dere har ansvar for selv. Dersom dere bare er kunde på regnskap, mottar dere mappene på e-post.

Endringer i avstemmingsmappa 2021

Generelle endringer

DFØ jobber med å automatisere avstemmingsarbeidet ved bruk av RPA-teknologi, også kalt virtuelle roboter. På bakgrunn av dette har vi foretatt en rekke mindre tilpasninger i avstemmingsmappa for at automatiseringen av avstemmingene skal bli enklere. Endringene medfører ikke endringer i kontrollene som utføres.

I tillegg er det foretatt andre endringer som retting av formelfeil og tilpasninger i utformingen av fanene. Oppdatering av veiledningene pågår og distribueres fortløpende under rutiner for avstemming.

Endringer per fane i avstemmingsmappa

A4B – Oppfølging av systemkonti innkjøp og faktura Unit4 ERP
Det er laget en ny fane for oppfølging av systemkontoer for kunder som benytter innkjøps- og fakturaløsningen i Unit4 ERP. Avstemmingen gjøres av DFØ for både fullservicekunder og delservicekunder.

A8 – Kontroll av kontogruppe 52 Naturalytelser og gruppelivsforsikring
Avstemmingen er tilpasset for virksomheter som betaler gruppelivsforsikring. Vi har rettet en feil med tabellen for resultatføring av differansen mellom avsetning og faktura.

D5 – Månedlig avstemming av konto 1987 – Nettoføringsordningen for inngående MVA
Vi har lagt til en kolonne hvor differansen som skyldes midlertidig endring i lav sats for mva kan legges inn. Denne differansen finner vi ved å kjøre browserspørringen «DFØ15 – D05 Kontroll 6%/12%».

E1 – Avstemming av pensjonspremie til Statens pensjonskasse (SPK)
Det er gjort endringer i årsavstemmingen for nettobudsjetterte virksomheter.

Avstemmingsveiledninger kontant gyldige til og med mars 2022

Avstemmingsmappe SRS 2021

Endringer i avstemmingsmappe SRS 2021

Følgende endringer er gjort i årets avstemmingsmappe SRS.

Avstemming av lønnsavsetninger i SAP
Avstemming av lønnsavsetninger mot grunnlag i SAP er gjort likt for avsetning av tidsaldoer, feriedager og timer til utbetaling. Det er også lagt inn en sjekk på om det er forskjell på utgående balanse i regnskapet og aktuell avsetning. På denne måten vil eventuelle manuelle avsetninger kunne spesifiseres i avstemmingsfanen. Dette gjelder fane S11, S12 og S15 for bruttobudsjetterte virksomheter og S14 og S15 for nettobudsjetterte virksomheter.

Endring av avstemming av utbetalte feriepenger (bruttobudsjetterte virksomheter)
Avstemmingen endres fra å gjennomføres halvårlig til månedlig fra og med juni. Eventuelle restsaldoer etter utbetaling av feriepenger i juni vil dermed kunne følges opp fra måned til måned.

I tillegg er det gjort en del små endringer i avstemmingsmappe SRS som for eksempel formelfeil og tilpasninger for RPA (robotisering).

Avstemmingsveiledninger SRS gyldige til og med mars 2022

Oppdatert: 17. januar 2023

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord