Periode- og årsavslutning

Her finner dere avstemmingsmappa og veiledninger i tillegg til annen informasjon om periode- og årsavslutning.

Om avstemming og dokumentasjon av balansen

Avstemming og dokumentasjon av balansen innebærer å foreta kontroller, vurderinger, dokumentasjon med videre som sikrer at regnskapet som avlegges for perioden er fullstendig, nøyaktig og at det som er bokført gjelder den bokføringspliktige (realitet/eksistens).

Arbeidsdeling og frister for avstemminger finner dere i avstemmingsmappa, avstemmingsveiledningene og rutine for periodeavslutning.

Avstemmingsmappa

Avstemmingsmappa inneholder løsninger for avstemmingene som DFØ utfører eller legger til rette for til de som har avtale om grunntjeneste og som kun avlegger regnskap i henhold til kontantprinsippet. 

Avstemmingsmappa som dekker DFØs avstemminger for deres virksomhet finner dere på DFØ Fildel. Der finner dere også oversikt over hvilke avstemminger DFØ har ansvar for og hvilke avstemminger dere har ansvar for selv. Nærmere informasjon om arbeidsdelingen der ansvaret ligger på «DFØ/Kunde» finner dere i avstemmingsveiledningene. Dersom dere bare er kunde på regnskap, mottar dere mappa på e-post.

Avstemmingsmappa - kontant og SRS 2024 (excel)
xlsx 2.05 MB
Faner med endringer etter første publisering av avstemmingsmappa 2024

Etter at avstemmingsmappa 2024 ble publisert har vi gjort noen endringer i form av korrigering av formler og andre rettinger. Ny og oppdatert avstemmingsmappe er lagt ut, og vi har laget en oversikt over endringene som er gjort. Det er viktig at dere gjør disse endringene eller laster ned ny oppdatert mappe for faner dere avstemmer selv.

Endringene gjelder følgende faner

Kontant

A7 Avstemming NAV-refusjoner (brutto og netto)
A10 Avstemming av pensjonspremie til Statens pensjonskasse (brutto)
A11 Avstemming av pensjonspremie til Statens pensjonskasse (netto)
A12 Avstemming av skattemelding merverdiavgift omvendt avgiftsplikt (brutto og netto)
C6 Kontroll av arbeidsgiveravgift (netto)
C7 Avstemming av finansskatt (brutto og netto)
D5 Månedlig avstemming av kto. 1987 - Nettoføringsordningen for inngående MVA (brutto og netto)

SRS

S05 Avstemming av inntektsført bevilgning (brutto)
S12 Avstemming av påløpt lønnskostnad, fleksitid, uttatt/ikke uttatt ferie mm (brutto)
S14 Avstemming av påløpt lønnskostnad, fleksitid, uttatt/ikke uttatt ferie mm (netto)
S15 Avstemming av påløpt arbeidsgiveravgift (brutto og netto)

Se oversikt her:

Endringer avstemmingsmappa 2024.xlsx
xlsx 150.63 KB
Avstemmingsmappa 2024 – Nye faner og de viktigste endringene i eksisterende faner

Generelle endringer

 • Informasjon som er knyttet opp i fanene:
  • Konklusjon
  • Informasjon fra DFØ til kunde
  • Vedlegg
  • Spørringer Unit4 ERP
 • Henvisning til kolonne (A, B, C, osv.) i alle maler der det er formler.
 • Alle spørringer i Unit4 ERP har endret navn. De starter med DFØRPA.
 • Noen faner er delt inn i flere kontroller med egen avstemmingskode.

Nye faner

 • IB Kontroll av inngående balanse mot utgående balanse foregående år, tidligere fane F1 har endret navn og tidspunkt for utføring.
 • A10 Avstemming av pensjonspremie til Statens pensjonskasse (SPK), tidligere fane E1 (brutto)
 • A11 Avstemming av pensjonspremie til Statens pensjonskasse (SPK), tidligere fane E1 (netto)
 • A12 Avstemming av skattemelding merverdiavgift omvendt avgiftsplikt, tidligere fane D7 og D9
 • C3B Forskuddstrekk skatt utland
 • E1 Kontroll av tilskuddsgjeld og fordring til innkreving
 • S16 Avstemming av påløpt reisekostnad fra SAP

Endringer i eksisterende faner

 • A4 Avstemming Contempus mot Unit4 ERP
  • Denne erstattes av fane A4B Oppfølging systemkonto innkjøp – og faktura da alle kunder er over på ny innkjøp -og fakturaløsning i Unit4 ERP.
 • A5 Kontroll av kontantregnskapet
  • Fanen er delt i to, A5 og A5B. Artskontokontroll (XARTSK) er tatt inn i A5B.
 • A9 Andre periodiske kontroller
  • Ny spørring for parkerte bilag på flyt og ny rapport for hull i bilagsserier i Unit4 ERP.
 • S01 Avstemming hovedbok mot anleggsverdiregnskap (XAT02)
  • Avstemmingen inkluderer nå også immaterielle eiendeler og anlegg under utførelse som holdes utenfor anleggsverdiregnskapet frem til avskrivningene starter.
 • S04 Kontroll av bokført gevinst/tap ved salg og utrangering av anleggsmidler
  • I tråd med veiledning til standard kontoplan og SRS 17 punkt 53 er avstemmingsveiledningen oppdatert med en presisering om at salg av anleggsmidler skal bokføres på konto 380* Salgssum ved avgang anleggsmidler, uavhengig av om anleggsmidlet utrangeres via anleggsverdiregnskapet.
 • S09B Fakturagrunnlag
  • Hjelpefanen er fjernet. I stedet er det lagt inn mulighet til å dokumentere direkte i APK01 (reklassifiseringsrapporten).
 • S11 Avstemming av feriepenger (brutto)
  • Fanen er delt opp i tre deler der man har egne kontroller på blant annet arbeidsgiveravgift av feriepenger og avsetning feriepenger mot SAP. Mer fokus på kontroll av konto 1993 for sjekk om virksomheten har hatt virksomhetsoverdragelse inneværende år. Det er satt opp nye rapporter fra SAP og spørringer i Unit4 ERP. Avstemming av at fjorårets feriepenger er utbetalt (tidl. fane S13) er tatt inn som en egen del med kontroll mot SAP rapporter.
 • S12 Avstemming av påløpt lønnskostnad, fleksitid, uttatt/ikke uttatt ferie m.m. (brutto)
  • Tatt inn kontroll om påløpt overtid mot SAP fra fane S11. Kontroll av reversering fra SAP gjøres kun i avstemmingsperioden, og ikke i perioder fremover i tid.
 • S13 Kontroll utbet feriepenger
  • Fanen er flyttet inn i fane S11 – Avstemming av avsetning feriepenger. Fane S13 vil derfor ikke ligge i avstemmingsmappen for 2024.
 • S14 Avstemming av påløpt lønnskostnad, fleksitid, uttatt/ikke uttatt ferie m.m. (netto)
  • Kontroll av reversering fra SAP gjøres kun i avstemmingsperioden, og ikke i perioder fremover i tid.
 • S15 Avstemming av påløpt arbeidsgiveravgift
  • Rimelighetskontroll av AGA er tatt ut av fanen. Kontroll av reversering fra SAP gjøres kun i avstemmingsperioden, og ikke i perioder fremover i tid.

Veiledninger er oppdatert med nye faner og faner som er endret.

Avstemmingsveiledninger

I veiledningene finner dere hvilke oppgaver som skal utføres, og hvem som har ansvaret for å utføre hver oppgave.

Tidligere avstemmingsmapper og veiledninger

Her finner dere avstemmingsmappa og veiledningene som var gyldige i 2023. Trenger dere avstemmingsmappe eller veiledninger fra tidligere år kan dere ta kontakt med oss for å få tilgang til disse.

Avstemmingsmappa - kontant og SRS 2023 (excel)
xlsx 1.83 MB

Annen informasjon om periode- og årsavslutning

Oppdatert: 5. mars 2024

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.