S8 Spesifikasjon av andre balansekonti - SRS

Oppdatert

Bakgrunn 

Hovedregelen er at oppdragsinntekter med en klar leveranse føres mot konto 153 opptjente ikke fakturerte driftsinntekter. Slike fordringer kan oppstå i forbindelse med gjennomføring av oppdrag og prosjekt som helt eller delvis finansieres fra andre kilder enn bevilgning. Konto 153 omfatter leverte/utførte, men ikke fakturerte varer og tjenester. Denne kontrollen skal sikre at det foretas en løpende vurdering av om inntektsføringen er korrekt og tilbakeført når kundefaktura er produsert. I samme periode som virksomheten fakturerer kunden, reverseres avsetningen for inntektsføring.

Konto 2960 Påløpt kostnadbenyttes til avsetninger for påløpte kostnader som det ved periodens utgang ikke er mottatt faktura på. Dette kan for eksempel være avsetning for diverse kostnader i kontoklasse 6 og 7. Avsetninger tilbakeføres på neste periode eller den perioden fakturaen bokføres.

Forskuddsbetalt leie og forskuddsbetalte kostnader som ikke er postert med en perioderingsnøkkel kan føres manuelt på konto 1701 Forskuddsbetalt leie og konto 1791 Forskuddsbetalte kostnader. Virksomheten må ha en oversikt over slike manuelle forskuddsbetalte poster. Det samme gjelder konto 2901 Mottatt forskuddsbetaling.

Andre konti som ikke dekkes av avstemmingsmappe SRS bør tas inn som en del av denne avstemmingsfanen. Browserrapport må også oppdateres.

Fremgangsmåte

Browserrapport «S08» kjøres i Unit4 ERP og beløpene overføres til avstemmingsmappen. Foreta en vurdering av posteringene.

Avstemming av interimskonti i Unit4 ERP kan benyttes for å spesifisere saldoen per periodeslutt.

Dokumentasjon

Avstemmingsmappe SRS

Henvisninger

Kontaktinfo
Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til postmottak@dfo.no.
Fant du det du lette etter?