Endringer i kapittel 6 og 7: Tydeligere krav til forvaltning av tilskudd og stønader

Konsekvenser av forvaltningslovens krav for tilskuddsforvaltningen (kapittel 6) og for stønadsforvaltningen (kapittel 7) er gjort tydeligere. Det er også tatt inn en henvisning til EØS-regelverket om offentlig støtte i kapittel 6.

Tydeliggjøringen av forvaltningslovens krav innebærer endringer i omtalen av tilskudds- og stønadsregelverk, behandlingen av søknader og krav til tilskudds- og stønadsbrev til mottakerne. 

Tydeligere krav til saksbehandlingen

I nytt punkt 6.2.3 er det tydeliggjort at de delene av tilskuddsregelverket som retter seg mot private, er en forskrift i forvaltningslovens forstand. De må derfor forberedes og fastsettes etter bestemmelsene om forskrifter i forvaltningsloven kapittel VII.

Forvaltningslovens krav er også tydeliggjort i punkt 6.3.2 der det nå sies at en søknad om tilskudd normalt behandles som en sak om enkeltvedtak med henvisning til forvaltningsloven.

I punkt 6.3.3 presiseres det at vedtak om å tildele tilskudd som hovedregel er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Vedtaket skal meddeles mottakeren i et tilskuddsbrev. Beskrivelsen av hva som skal inngå i tilskuddsbrevet er også justert på bakgrunn av anbefalinger i veiledningsnotatet om forvaltningslovens og økonomiregelverkets krav til utformingen og forvaltningen av statlige tilskuddsordninger (se henvisning under). 

Omtalen av frist for mottakeren til å akseptere vilkår er tatt ut, da det ikke er aktuelt å be om slik aksept for vilkår som er fastsatt i forskrift. Videre er setningsleddet «med henvisning til bevilgningsreglementet § 10 annet ledd» tatt ut, da det har blitt misforstått til å gi hjemmel overfor mottakeren for krav til rapportering.

Tilsvarende er det i punkt 7.3.2 presisert at behandling av eventuelle søknader om stønad normalt behandles som en sak om enkeltvedtak. I punkt 7.3.3 er det presisert at tildelingen av stønad som hovedregel er et enkeltvedtak og skal meddeles søkeren i et stønadsbrev.

For mer informasjon og veiledning om forholdet mellom forvaltningsloven og økonomiregelverket når det gjelder tilskuddsforvaltning, se DFØs veiledningsnotat fra 2018: Om forvaltningslovens og økonomiregelverkets krav til utforming og forvaltning av statlige tilskuddsordninger

EØS-regelverket om offentlig støtte

I innledningen til kapittel 6 henvises det nå til EØS-regelverket om offentlig støtte og at departementet er ansvarlig for at tilskuddsmidler tildeles i samsvar med dette regelverket. Regelverket forvaltes av Nærings- og fiskeridepartementet.

Andre endringer

Det er presisert i innledningen at bestemmelsene i kapitlet gjelder både tilskuddsordninger og enkeltstående tilskudd.

Punkt 6.4.2 bokstav b (om at hovedelementene i punkt 6.2.1 skal tilpasses tilskuddets størrelse) er tatt ut. Innholdet under denne bokstaven skiller seg fra de andre i punktet ved at det ikke gjelder adgang til å avvike fra konkrete krav i punkt 6.2 og 6.3. Innholdet er i stedet en påpeking av en adgang som følger av bestemmelsene punkt 6.2.1 første avsnitt om at utforming av hovedelementene i en tilskuddsordning skal skje etter en konkret vurdering av den enkelte ordningen. 

Det er ut fra dette adgang til – og forutsatt – at departementet vurderer innrettingen av ordningen blant annet ut fra tilskuddets størrelse. Det følger også allerede av punkt 6.3.8.2 at kontrolltiltak kan tilpasses. For øvrig er formuleringen «uten fullstendig tilskuddsbrev» uklar, blant annet ut fra at forvaltningsloven stiller krav til innhold i enkeltvedtak.

I punkt 6.4.1 Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner, er siste avsnitt om øremerkede tilskudd tatt ut. Bakgrunnen er at det allerede etter bestemmelsene i punkt 6.3.1 er adgang til å tilpasse utlysningen til at kommuner og fylkeskommuner er avgrensede grupper av potensielle tilskuddsmottakere. Økonomiregelverket inneholder ikke egne krav til utforming av søknader, og regler for klagebehandling er regulert av forvaltningsloven.

Kapittel 6 og 7 er justert på noen punkter for å gjøre framstilling og begrepsbruk tydeligere. Justeringene er basert på DFØs erfaringer og henvendelser fra brukere og tilskuddsforvaltere.

Blant annet er punkt 6.2 om hovedelementene i en tilskuddsordning gjort mer overordnet da det er knyttet til departementets ansvar. Punkt 6.2.1 b) Kriterier for måloppnåelse er justert slik at det peker på departementets overordnede ansvar for å utarbeide kriterier for måloppnåelse og at dette skal gjøres for å følge med på måloppnåelsen i ordningen. Punkt 6.2.1 c) er justert slik at det omhandler tildelingskriterier mer generelt, men punktet er samtidig mer konkret om hva tildelingskriterier skal brukes til.

Noen begreper er erstattet for å harmonere begrepsbruken med forvaltningsloven:

  • «tilsagn» er erstattet med «vedtak»
  • «kunngjøring» er erstattet med «utlysning»

Som konsekvens av endringene har enkelte punkter i kapittel 6 fått ny nummerering.

Veiledning

DFØs veiledningsmateriell om tilskuddsforvaltning vil i løpet av høsten 2019 bli justert i tråd med de nye bestemmelsene.

Oppdatert: 22. januar 2023

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.