Endringer i kapittel 1: Definisjon av statlig virksomhet

Kapittel 1 om departementets styring av virksomheter er endret ved at det er tatt inn en definisjon av statlig virksomhet i et nytt punkt 1.2.

Definisjonen består av en liste med kriterier som en statlig virksomhet under et departement skal oppfylle. Kriteriene er i hovedsak basert på dagens praksis og gjeldende krav i økonomiregelverket.

Kriterier en statlig virksomhet skal oppfylle

Det framgår av punkt 1.2 at statlige virksomheter må oppfylle følgende kriterier:

a) Departementet har fastsatt instrukser for enheten i tråd med bestemmelsene i punkt 1.3.

b) Enheten mottar bevilgninger og/eller andre budsjettfullmakter gitt av Stortinget som et ordinært forvaltningsorgan, et forvaltningsorgan med særskilte fullmakter eller en forvaltningsbedrift.

c) De ansatte er underlagt lov om statens ansatte mv. (statsansatteloven) og lov om offentlige tjenestetvister og det statlige tariffområdet, med mindre det er fastsatt unntak fra virkeområdet.

d) Enheten mottar tildelingsbrev i tråd med bestemmelsene i punkt 1.5.

e) Enheten rapporterer regnskapsopplysninger til statsregnskapet i tråd med bestemmelsene i punkt 3.5.

f) Enheten utarbeider egen årsrapport med et årsregnskap i tråd med bestemmelsene i punkt 2.3.3 og 3.4.

g) Enhetens betalingsformidling skjer gjennom statens konsernkontoordning i tråd med bestemmelsene i punkt 3.7.1.

h) En virksomhet er direkte underlagt et departement.

Bruk av kriteriene

De fastsatte kriteriene skal benyttes av departementene ved vurderinger og beslutninger om organiseringen av sitt ansvarsområde, gjennom opprettelse og avvikling av underliggende virksomheter og flytting av ansvarsområder mellom underliggende virksomheter. En statlig virksomhet må oppfylle alle kriteriene a til h.

Registrering i Enhetsregisteret

Definisjonen legges også til grunn for registreringen av statlige virksomheter i Enhetsregisteret, jf. omtale i Nærings- og fiskeridepartementets rundskriv W-01/2019 av 21. februar 2020. Statlige virksomheter som oppfyller de fastsatte kriteriene, skal registreres i Enhetsregisteret med betegnelsen organisasjonsledd, på nivå 1, jf. punkt 3 i rundskrivet, og med de opplysningene som framgår av punkt 4 og 5 i rundskrivet. Hvem som har ansvaret for å oppdatere opplysningene i Enhetsregisteret, er omtalt i punkt 7 i rundskrivet.

Unntak fra kriteriet om å være direkte underlagt et departement

De aller fleste statlige virksomheter sorterer direkte under et departement, jf. kriterium h i definisjonen. Følgende tre unntak fra bokstav h er godkjent, jf. omtale i Finansdepartementets brev av 23. september 2019, uten at dette har en presedensvirkning:

  • Kontoret for voldsoffererstatning som styres av Statens sivilrettsforvaltning
  • Statped, to samiske videregående skoler i Karasjok og Kautokeino og Sørsamisk kunnskapspark i Hattfjelldal som styres av Utdanningsdirektoratet
  • Jernbanemuseet som styres av Jernbanedirektoratet
Oppdatert: 22. januar 2023

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.