Endringer i kapittel 1 og 2: Tydeligere krav til publisering av styringsdokumenter og revisjonsberetningen

Det er stilt tydeligere krav til publisering av de tre viktigste styringsdokumentene i etatsstyringen: instruks og tildelingsbrev fra departement til virksomhet og virksomhetens årsrapport.

For tildelingsbrevet og årsrapporten har det fra 2014 vært krav om publisering både på departementets og virksomhetens nettsider. De nye kravene innebærer at alle de tre styringsdokumentene blir gjort offentlig tilgjengelig og at kravene blir tydeligere. Det er også stilt tydeligere krav om publisering av revisjonsberetningen.

Krav til instruksen

I punkt 1.3 og punkt 2.2 er det et nytt krav til å publisere departementets instrukser til underliggende virksomheter. Instruksene skal publiseres både på departementets og virksomhetens nettsider.

Instruksen oppdateres ved behov og kan gjelde for flere år. Det er derfor ikke stilt krav til tidspunkt for når instruksene skal publiseres. Det legges til grunn at det er de til enhver tid gjeldende versjoner av instruksene som er publisert.

Dersom departementet for virksomheter med styre velger å fastsatte en egen instruks for styret, omfattes også instruksen til styret av publiseringskravet.

Krav til tildelingsbrevet

I punkt 1.5 og 2.3.2 presiseres kravet om å publisere tildelingsbrev slik at det også gjelder eventuelle supplerende tildelingsbrev. Dette er i tråd med tidligere fortolkning av regelverket.

Krav til årsrapporten

I punkt 1.6.1 og 2.3.3 tydeliggjøres fristen for å publisere årsrapporten. Fristen er 1. mai, og den tidligere henvisningen til styringsdialogen er tatt ut. 1. mai vurderes som en rimelig frist med hensyn til utarbeidelse og behandling av årsrapporten.

Det er for øvrig ikke et krav at årsrapporten skal være behandlet i styringsdialogen før publisering. Departementet kan imidlertid om ønskelig gi føringer overfor virksomheter om tidspunktet for publisering av årsrapporten, så lenge fristen 1. mai overholdes.

Krav til revisjonsberetningen

Punkt 1.6.1 og 2.3.3 er endret ved at det er tatt inn at revisjonsberetningen skal publiseres på departementets og virksomhetens nettsider sammen med årsrapporten og innen samme frist 1. mai. Det er i punkt 2.3.3 presisert at kravet også gjelder for departementene (som virksomhet), det vil si for revisjonsberetningen til departementets eget årsregnskap. Det er videre tatt inn en «sikkerhetsventil» dersom revisjonsberetningen fra Riksrevisjonen ikke foreligger innen publiseringsfristen 1. mai. Virksomheten skal i så fall publisere beretningen så snart den foreligger.

Kravene til publisering av revisjonsberetningen har hittil bare stått i rundskriv R-115 Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap. Kravene er justert blant annet på bakgrunn av at Riksrevisjonen har klargjort at revisjonsberetningene kan offentliggjøres samtidig med at virksomhetene og departementene offentliggjør sine regnskaper.

De nye kravene til publisering er for øvrig ikke til hinder for at departementene fortsatt kan gi føringer overfor underliggende virksomheter for eksempel om å informere departementet om innholdet og eventuelle forbehold i revisjonsberetningen før beretningen publiseres, så lenge publiseringsfristen 1. mai overholdes.

Som følge av endringene i publiseringskravene vil rundskriv R-115 Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap og DFØs veiledninger om etatsstyring og styringsdokumenter bli oppdatert i løpet av høsten 2019.

Publiseringskrav fra 1. januar 2020

Tabellen viser nye publiseringskrav for styringsdokumentene i kapittel 1 og 2 i bestemmelsene, rettet til departementene og virksomhetene.

 Styringsdokumenter Departementene

Virksomhetene

Instruks

1.3 Myndighet og ansvar
Gjeldende instrukser til underliggende virksomheter, herunder eventuelle styreinstrukser, skal være publisert på departementets nettsider.

2.2 Myndighet og ansvar
Gjeldende instrukser fra overordnet departement, herunder eventuell styreinstruks, skal være publisert på virksomhetens nettsider.

 

Tildelingsbrev

1.5 Tildelingsbrevet
Departementet skal publisere tildelingsbrev og eventuelle supplerende tildelingsbrev for underliggende virksomheter på departementets nettsider så snart brevene er sendt.

2.3.2 Gjennomføring og oppfølging
Virksomheten skal publisere tildelingsbrevet og eventuelle supplerende tildelingsbrev på sine nettsider så snart de er mottatt.

Årsrapport
Revisjonsberetning

1.6.1 Rapportering
Departementet skal publisere årsrapportene fra underliggende virksomheter og revisjonsberetningene for disse virksomhetene på departementets nettsider innen 1. mai. Dersom revisjonsberetningen ikke foreligger innen denne fristen, skal beretningen publiseres så snart den foreligger.

2.3.3 Rapportering
Årsrapporten skal publiseres på virksomhetens nettsider innen 1. mai.

Plikten til å utarbeide årsrapport gjelder ikke departementene. Det enkelte departement skal likevel utarbeide og avlegge et årsregnskap i tråd med bestemmelsene i pkt. 3.4. Årsregnskapet skal publiseres på departementets nettsider innen 15. mars.

Revisjonsberetningen skal publiseres på virksomhetens nettsider innen 1. mai og sammen med årsrapporten. Dersom revisjonsberetningen ikke er mottatt innen denne fristen, skal beretningen publiseres så snart den foreligger.

Kravet om å publisere revisjonsberetningen gjelder også for departementene.

Årsregnskapet

 

3.4.1 Generelt om årsregnskap
Årsregnskapet og revisjonsberetningen skal publiseres i tråd med bestemmelsene i pkt. 2.3.3.

Plikten til å utarbeid og avlegge årsregnskap i tråd med disse bestemmelsene gjelder også for departementene.

 

Oppdatert: 22. januar 2023

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.