Endringer i kapittel 3: Regulering av mellomværendet med statskassen

De nye retningslinjene for mellomværendet med statskassen innebærer en tydelig regulering av hva som skal inngå i mellomværendet. Dette har tidligere ikke vært tydelig regulert, verken i Stortingets bevilgningsreglement eller i økonomiregelverket.

Mellomværendet med statskassen viser om en statlig virksomhet har penger til gode fra statskassen eller skylder penger til statskassen. Det er et uttrykk for enkelte unntak fra kontantprinsippet som gjelder for statsbudsjettet og statsregnskapet.

Kontantprinsippet (sammen med bruttoprinsippet) innebærer at utbetalinger skal rapporteres som utgifter i den perioden utbetalingen skjer, og at innbetalinger skal rapporteres som inntekter i den perioden innbetalingen skjer. 

Unntak fra kontantprinsippet – omtale i bestemmelsene

I bestemmelsene punkt 3.4.2 om grunnleggende prinsipper for årsregnskap er det klargjort at det skal gjøres enkelte unntak fra kontantprinsippet, med henvisning til nærmere omtale i Finansdepartementets rundskriv R-101 Statens kontoplan for statsbudsjettet og statsregnskapet. Unntakene fra kontantprinsippet innebærer at det oppstår et mellomværende med statskassen. Det framgår videre av bestemmelsene punkt 3.5.2 at det skal gis opplysninger om virksomhetens mellomværende med statskassen i rapporteringen til bevilgningsregnskapet.

Andre unntak fra kontantprinsippet i enkeltsaker – det vil si andre unntak enn de som nå hjemles i bestemmelsene og rundskriv R-101 – krever uttrykkelig vedtak av Stortinget, jf. bevilgningsreglementet § 2 og omtale i bestemmelsene punkt 3.4.2. Dersom en virksomhet har behov for slike unntak, må det innhentes fullmakt fra Stortinget i form av et såkalt romertallvedtak.

Nærmere retningslinjer i rundskriv

I rundskriv R-101 er det fastsatt at følgende eiendels- og gjeldsposter skal inngå i mellomværendet ved rapportering til statsregnskapet på grunnlag av avvik fra kontantprinsippet (se punkt 5.1.1, kontogruppe 70, 71 og 72, femte avsnitt nummer 1):

a) Pensjonspremie til Statens pensjonskasse gjennom året, både arbeidsgiverandelen og medlemsandelen, samt eventuell saldo på avstemmingskonto betalt pensjonspremie til SPK (jf. rundskriv R-118)

b) Fordring på ansatte (for eksempel reiseforskudd)
(Fotnote til bokstav b: Det kan i enkelte tilfeller oppstå avvik ved lønnsutbetaling som bokføres på konto 293 Lønn, både gjeld og fordring, se veiledningsnotater til standard kontoplan for statlige virksomheter. Slike avvik skal også inngå som del av mellomværende med statskassen.)

c) Forskuddstrekk (skattetrekk), fagforeningstrekk og andre trekk knyttet til ansatte. Tilsvarende gjelder ved utbetaling av pensjoner og stønader

d) Mottatte forskuddsbetalinger knyttet til prosjekter eller andre tidsbegrensede oppgaver

e) Mottatte depositum i forbindelse med utlån av eiendeler eller sikkerhetsstillelse

f) Utgående og inngående merverdiavgift for virksomheter som har avgiftspliktig omsetning og beregnet merverdiavgift ved kjøp av fjernleverbare tjenester (knyttet til oppgjorte fakturaer på rapporteringstidspunktet)

g) Differanser på bank, jf. bestemmelsene pkt. 3.7.4 andre avsnitt, og uidentifiserte innbetalinger (for eksempel innbetalinger på arbeidskontoen som ikke kan krysses mot et krav i kundereskontro på rapporteringstidspunktet)

Videre framgår det av rundskrivet at midler som virksomheten har plassert utenfor statens konsernkontoordning slik at de ikke samles i Norges Bank, også skal inngå i mellomværendet med statskassen. Dette gjelder kontanter, midler som står på valutakonto og midler der virksomheten har fått unntak fra krav i bestemmelsene punkt 3.7.1 til å plassere på andre bankkontoer utenfor konsernkontoordningen. 

Også midler som virksomheten forvalter på vegne av private og internasjonale organisasjoner mv. (jf. bestemmelsene punkt 3.6.2 og 3.6.3), og som er plassert innenfor statens konsernkontoordning, skal inngå i mellomværendet med statskassen. For forvaltningsbedriftene skal i tillegg reguleringsfondet inngå som en del av mellomværendet med statskassen.

Endringer som er gjort på bakgrunn av høring

De nye retningslinjene for håndtering av mellomværendet med statskassen bygger på et forslag som Finansdepartementet sendte departementene og Riksrevisjonen i en høring i oktober 2017. På grunnlag av innspill i høringen og etterfølgende arbeid er det gjort noen endringer i reguleringen fra det opprinnelige forslaget. 

Reglene gir tydeligere føringer for virksomhetene ved at de omtaler hva som skal inngå i mellomværendet. Videre er sammenhengen mellom mellomværendet og unntak fra kontantprinsippet og fra kravene om å plassere statlige midler på konsernkonto i Norges Bank klargjort. 

På bakgrunn av høringssvar er det også gjort endringer for forskuddsinnbetalinger (bokstav d), der den regnskapsmessige behandlingen ikke gjøres avhengig av om innbetalingen kommer fra en ikke-statlig eller statlig kilde. Endringen er begrenset til innbetalinger som er knyttet til prosjekter eller andre tidsbegrensede oppgaver. 

Det er også gjort endringer når det gjelder forskuddstrekk mm. (bokstav c) der tilsvarende gjelder for utbetaling av pensjoner og stønader, når det gjelder mottatte depositum i forbindelse med utlån av eiendeler eller sikkerhetsstillelse (ny bokstav e) og ved at beregnet merverdiavgift ved kjøp av fjernleverbare tjenester skal inngå i mellomværendet (knyttet til oppgjorte fakturaer på rapporteringstidspunktet, jf. bokstav f).

Oppdatert: 22. januar 2023

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.