Kapittel

7. Referanser og vedlegg

Her finner du en oversikt over rapporter og artikler som er brukt som underlag i denne rapporten.

Referanseliste

Abelia (2021). Fremtidens arbeidsliv 2021 – Strategisk innsiktsrapport.

Arbeidsforskningsinstituttet (2022). Hjemme – borte – uavgjort, Hjemmekontor og annet fjernarbeid: Kartlegging av omfang, utviklingstrekk og konsekvenser. AFI-rapport 2022:4.

Capgemini Invent (2018). Områdegjennomgang Bygge- og eiendomspolitikken i statlig sivil sektor, Leveranse 1 - Styring og organisering.

Digitaliseringsdirektoratet (2022). Årsrapport 2021 – Saman for ein enklare digital kvardag.

Direktoratet for e-helse (2020). Strategi for digital sikkerhet i helse- og omsorgssektoren. Vurdering av behov og innretning. IE-1064

Direktoratet for e-helse (2022). E-helsetrender: Utviklingstrekk 2022.

Direktoratet for e-helse (2023). Kunnskapsgrunnlag - e-helsestrategi fra 2023. Del 1 – Nåsituasjonsanalyse.

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (2022). Arbeidssituasjon nå og fremover – mer fleksibilitet, Temahefte fra statsansattundersøkelsen 2021. DFØ-rapport 2022:1, Delrapport 5 av 5.

Domstoladministrasjonen, Riksadvokaten, Politidirektoratet, Den norske Dommerforening og Den Norske Advokatforening (2022). Bedre og mer effektiv straffesaksbehandling i domstolene.

DSOP (2021). Aktivitetsrapport for 2021.

Ekonomistyringsverket (2022). Det nya normala? Bestående coronaeffekter i myndigheternas verksamhet.

IPSOS (2021). Digitale konsekvenser av covid-19 for kommunal sektor. KS rapport 2021

Kraka og Deloitte (2020). Small Great Nation, Livet med Corona – nye muligheder for klimaet og økonomien. Publisert 23. oktober 2020.

Kommunal og moderniseringsdepartementet (2019). Én digital offentlig sektor, Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor 2019–2025.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (2021). Ei berekraftig, kostnadseffektiv og samordna bygg og eigedomsforvaltning Strategi for bygg og eigedom i statleg sivil sektor.

Kriminalomsorgsdirektoratet (2021). Utvidelse av straffegjennomføring med elektronisk kontroll og digitale kontrolltiltak.

Kriminalomsorgsdirektoratet (2022). Kriminalomsorgens årsstatistikk 2021.

Kunnskapsdepartementet (2021) Strategi for digital omstilling i universitets- og høyskolesektoren 2021–2015.

Menon (2022) Vurdering av trender, drivkrefter og perspektiver i transportsektoren. Rapport nr. 82/2022

Nasjonal sikkerhets myndighet (2021). Risiko 2021 - helhetlig sikring mot sammensatte trusler.

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT). Rapport 1/2021, Studiebarometeret 2020 – Hovedtendenser.

Norges offentlige utredninger (2021). Norge mot 2025. NOU2021:4.

Norges offentlige utredninger (2021). Myndighetenes håndtering av koronapandemien – del 1. NOU 2021:6.

Norges offentlige utredninger (2022). Myndighetenes håndtering av koronapandemien – del 2. NOU 2022:5.

Samfunnsøkonomisk analyse AS (2022). Evaluering av campusutviklingsplaner. Rapport 33/2022

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), Arbeid hjemmefra, helse og arbeidsmiljø. En systematisk kunnskapsoppsummering, Rapport nr. 3 2021.

Transportministeriet (2021). Danmark fremad – Infrastrukturplan 2035. Regeringens udspil til fremtidens transport. Publisert 8. april 2021.

Vista Analyse AS (2016). Evaluering av soning med fotlenke. Rapport 2016/02.

Østlyng & Bjerke og EGGS (2021). Undersøkelse om digitalt arbeid i domstolene – erfaringer fra koronakrisen. Innsiktsprosess.

Proposisjoner og meldinger

Prop. 1 S (2019–2020) For budsjettåret 2020. Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Prop. 1 S (2021–2022) Statsbudsjettet 2022. Finansdepartementet.

Prop. 1 S (2021-2022) For budsjettåret 2023. Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Prop. 1 S (2022-2023) For budsjettåret 2023. Kommunal- og distriktsdepartementet.

Prop. 1 S (2022-2023) Statsbudsjettet for 2023. Finansdepartementet.

Prop. 97 L (2021–2022) Endringer i straffeprosessloven og tvisteloven mv. (fjernmøter og fjernavhør i domstolene mv.). Justis- og beredskapsdepartementet.

Prop. 115 S (2021–2022) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet for 2022. Finansdepartementet.

Meld. St. 27 (2015–2016) Digital agenda for Norge, IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet. Kommunal og moderniseringsdepartementet.

Meld. St. 5 (2022–2023) Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2023–2032. Kunnskapsdepartementet.

Lov og forskrift

LOV-2000-06-23-56 Lov om helsemessig og sosial beredskap (Helseberedskapsloven), § 2–4 Beredskapsregistre. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2000-06-23-56.

LOV-2001-01-05-17 Lov om gjennomføring av straff mv. (Straffegjennomføringsloven), § 16a Straffegjennomføring utenfor fengsel med elektronisk kontroll. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2001-05-18-21.

LOV-2020-05-26-47 Midlertidig lov om tilpasninger i prosessregelverket som følge av utbruddet av covid-19 mv. https://lovdata.no/dokument/LTI/lov/2020-05-26-47.

LOV-2021-12-17-148 Midlertidig lov om enkelte tilpasninger i prosessregelverket som følge av utbruddet av covid-19. https://lovdata.no/dokument/LTI/lov/2021-12-17-148

FOR-2002-02-22-183 Forskrift om straffegjennomføring § 7-2. Hvem som kan innvilges straffegjennomføring med elektronisk kontroll. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2002-02-22-183.

FOR-2002-07-05-715 Forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem. https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2002-07-05-715.

FOR-2012-01-20-39 Instruks om håndtering av bygge- og leiesaker i statlig sivil sektor. https://lovdata.no/dokument/INS/forskrift/2012-01-20-39.

FOR-2013-06-21-732 Forskrift om universell utforming av informasjons- og kommunikasjons­teknologiske (IKT)-løsninger. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-06-21-732.

FOR-2020-03-27-459 Midlertidig forskrift om forenklinger og tiltak innenfor justissektoren for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19. https://lovdata.no/dokument/SFO/forskrift/2020-03-27-459.

Brev, rundskriv, notater, veiledere, mv.

Direktoratet for e-helse (2022). Oppsummering av portefølje, løsningsvalg og arkitektur for pandemitiltak og portaler. Notat til Helse- og omsorgsdepartementet som svar på oppdrag TB2022-09 i tildelingsbrevet for 2022.

Domstoladministrasjonen (2016). Investeringsplan for rettsbygninger 2021 –2030. Saksfremlegg styret i DA, Arkivsak: 21/795-14.

Domstolsadministrasjonen (2022). Styreprotokoll av 12. desember 2022, Sak 22/067.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (2015). Rundskriv om normer for energi- og arealbruk for statlige bygg. H-2/16.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (2020). Statlige virksomheter skal bruke Statsbygg som rådgiver ved leie av lokaler i markedet. Brev 19/3222-3.

Kommunal- og distriktsdepartementet (2022). Digitaliseringsrundskrivet, H-9/22.

Statsbygg (2016). Arealveileder for Tinghus.

Statsbygg (2018). Funksjons og arealveilederen, Kravspesifikasjon for fengselsbygg, Unntatt offentlighet § 13.

Statsbyggs (2020). PA-0502 Areal og volum, Veileder til arealnormen i formålsbygg.

Statsbygg (2022). Læring fra koronapandemien. Innspill til Kommunal- og distrikts­departementet i forbindelse med områdegjennomgangen.

Internettsider

Digitaliseringsdirektoratet. Digitaliseringsrådets erfaringsrapport 2022. https://www.digdir.no/digitaliseringsradet/digitaliseringsradets-erfaringsrapport-2022/3995.

Digitaliseringsdirektoretat. Samarbeidsportalen, Statistikk om bruk av fellesløsninger https://samarbeid.digdir.no/id-porten/id-porten/40.

Digitaliseringsdirektoratet. Handlingsplan for digitalisering av offentlig sektor. https://www.digdir.no/handlingsplanen/handlingsplan-digitalisering-av-offentlig-sektor/1229.

Digitaliseringsdirektoratet. Digitaliseringsrådets erfaringsrapport 2022, https://www.digdir.no/digitaliseringsradet/digitaliseringsradets-erfaringsrapport-2022/3995.

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring. Statsregnskapet. https://statsregnskapet.dfo.no/.

Helsedirektoratet. E-konsultasjoner hos fastleger, https://www.helsedirektoratet.no/statistikk/statistikk-om-allmennlegetjenester/e-konsultasjoner-hos-fastleger.

OSLOMET. Crossbow: Grensedragninger og balansegang mellom arbeid og hjem. www.oslomet.no/forskning/forskningsprosjekter/crossbow.

Regjeringen. Adgang til digitale møter i domstolene utvides permanent. https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/adgang-til-digitale-moter-i-domstolene-utvides-permanent/id2919499/. Hentet fra Regjeringen.no 17.01.2023.

Regjeringen. Statens arbeidsgiverbarometer 2022:1. https://www.regjeringen.no/contentassets/1bbadc514e6849a69f7e5dc3e80e9715/resultater-arbeidsgiverbarometer-2022-1-offentlig.pdf.

Statsbygg. Statens lokale 2021. https://www.statsbygg.no/statens-lokaler-2021.

Statistisk sentralbyrå. Statistikk om digitalisering og IKT i offentlig sektor. https://www.ssb.no/teknologi-og-innovasjon/informasjons-og-kommunikasjonsteknologi-ikt/statistikk/digitalisering-og-ikt-i-offentlig-sektor.

Last ned vedlegg

Vedlegg DFØ-rapport 2023-8.pdf
pdf 6.33 MB
Oppdatert: 1. desember 2023

DFØ-rapport 2023-8: Områdegjennomgang om innovasjon og mer effektive løsninger - læring fra koronapandemien

Skriv ut / lag PDF

Sammendrag

Hva viser kartleggingen

Anbefalinger for fase II av områdegjennomgangen

Andre anbefalinger

Virkninger for samferdselsområdet

1. Bakgrunn og metode

1.1 Bakgrunn

Mål og problemstillinger

1.2 Metodisk tilnærming

Dokumentgjennomgang

Spørreundersøkelser

Intervjuer

Data fra foreliggende kilder

1.3 Avgrensninger

Fotnoter

2. Noen trender og erfaringer fra pandemien

2.1 «Alle» på hjemmekontor – flere er der fortsatt

2.1.1 Hva skjedde under pandemien

2.1.2 Erfaringer og læringspunkter fra tiden med pandemi

2.1.3 Trender og utviklingstrekk etter pandemien

2.2 Kraftig digitalisering av offentlig sektor

2.2.1 Fra fysiske til digitale konferanser og tilsyn

Konferanser, kurs og veiledning

Tilsyn

2.2.2 En rekke nye digitale løsninger så dagens lys

Fra fysiske til berøringsfrie løsninger i samferdselssektoren

Digitale løsninger utviklet i justissektoren

Digitale rettsmøter og digitale avhør

Fra forelesningssal til digital undervisning i høyere utdanning

Digitale løsninger utviklet i helsesektoren

2.3 Noen erfaringer fra helsesektoren

Samarbeid og bruk av fellesløsninger

Deling av data

Finansiering

Trender og utviklingstrekk

2.4 Noen erfaringer fra kommuner, private og andre land

Fotnoter

3. Sentrale tema i lys av erfaringene

3.1 Kort om eiendomspolitikken i statlig sivil sektor

3.1.1 Aktører, roller og ansvar

3.1.2 Gjeldende rammer og retningslinjer

3.1.3 Noen sentrale fakta

Utløpende leiekontrakter de neste årene

Utløpende kontrakter omfattet av kravet om bruk av rådgivningstjenesten

Forholdet mellom innsparingsmålet og Statsbyggs beregnede gevinstpotensial

Energibesparelser ved arealeffektivisering

3.2 Kort om den statlige digitaliseringspolitikken

3.2.1 Aktører, roller og ansvar

3.2.2 Gjeldende rammer og retningslinjer

3.2.3 Noen sentrale fakta

Fotnoter

4. Områder det er interessant å se nærmere på

4.1 Gevinstpotensial knyttet til konkrete løsninger med overføringsverdi

4.2 Gevinstpotensial knyttet til virkninger av nye arbeidsmønster

5. Anbefalinger

5. 1 Tiltak som kan settes i gang rett etter fase 1

5.1.1 Rådgivningstjeneste og beste praksis i nye avtaler

5.1.2 Porteføljestyring

5.1.3 Arealer i formålsbygg

5.1.4 Samlet oversikt over anbefalinger rett etter fase I

Anbefalinger knyttet til leiemarkedet

Anbefalinger knyttet til formålsbygg

5.2 Områder som anbefales til fase II

5.2.1 Areal- og kostnadseffektivisering i statens kontorarealer

Hvorfor har vi sett på dette?

Situasjonsbeskrivelse

Anbefaling

5.2.2 Digitalisering

Hvorfor ser vi på dette?

Situasjonsbeskrivelse

Anbefaling

5.3 Områder det anbefales å følge opp i andre spor

5.3.1 Økt bruk av elektronisk kontroll

Hvorfor har vi sett på dette?

Situasjonsbeskrivelse

Anbefaling

5.3.2 Økt bruk av digitale løsninger i domstolene

Hvorfor har vi sett på dette?

Situasjonsbeskrivelse

Anbefaling

5.3.3 Læringspunkter for arbeidet med digitalisering i helsesektoren

Hvorfor har vi sett på dette?

Situasjonsbeskrivelse

Anbefaling

5.4 Opsjon - mulig tillegg til fase II

5.4.1 Bygg som innsatsfaktor i Universitets- og høyskolesektoren

Hvorfor har vi sett på dette?

Situasjonsbeskrivelse

Anbefaling

Fotnoter

6. Virkninger for samferdselsområdet

Endrede arbeids- og reisemønstre

Hvorfor har vi sett på dette?

Situasjonsbeskrivelse

Anbefaling

Fotnoter

7. Referanser og vedlegg

Referanseliste

Proposisjoner og meldinger

Lov og forskrift

Brev, rundskriv, notater, veiledere, mv.

Internettsider

Last ned vedlegg

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.