40/2021 Endringer i systemløsningen til hovedlønn november

Ny kode for pleiepenger, koronarelatert fravær (egenmelding), generelle endringer i lønnssystemet og påminnelse om Statens pensjonskasse premieprognosesats for 2022.

Ny kode for pleiepenger

NAV skiller nå mellom pleiepenger barn og pleiepenger nærstående. Vi har derfor opprettet en ny kode for å skille disse:

  • Gammel kode 460 benyttes for «Pleiepenger barn».
  • Ny kode 462 benyttes for «Pleiepenger nærstående».

Koronarelatert fravær, egenmelding

Refusjonsordningen for koronarelatert fravær for dag 4-16 av arbeidsgiverperioden opphørte 1. oktober 2021.

På bakgrunn av det er årsak «Covid-19 relatert» fjernet fra egenmeldingssøknaden i DFØ app/selvbetjeningsportalen.

Lønnsadministrasjon

Nye lønnarter/mottakernøkler


IT0014 – Faste tillegg

Lønnart

Tekst

Fordel

Beskrivelse

Genereringsregel

Merknad

122B

Fung.perm m/l Till.mnd

Kontantytelse

Uregelmessige tillegg knyttet til arbeidet tid

Trekkpliktig lønn. Ingen tilleggsinfo.

Ny tilleggslønnart knyttet til lønnart 113B. Gjelder ansatte på tarifftype 71 når fungeringstillegget ikke treffer lønnstrinn. Differansen legges inn på LA 122B for fungeringsperioden.

1110

Stipend fast trekkpl.

Utgiftsgodtgjørelse

Stipend

Trekkpl. naturalytelser/utg.godtgj. uten antall

Maksbeløp endret fra 40.000 til 55.000 fra 01.11.2021

IT0015 – Variable tillegg

Lønnart

Tekst

Pensjons-

pliktig

Trekk-pliktig

Avgifts-pliktig

Ferie-

grunnlag

SD-kode

Symb. konto

Merknad

301K

Trekkpl.nattillegg

-

%

X

-

157A

201A

Ny lønnart til bruk for trekkpliktig nattillegg.

Lønnarten kan for eksempel brukes når det gis kompensasjon for utilfredsstillende standard i henhold til bokstav C. punkt 5 i Særavtale om godtgjørelse mv. på tokt og i administrative bestemmelser om felt i SPH.

Lønnarten kan også ha andre bruksområder

Endring av lønnarter/mottakernøkler


IT0015 – Variable tillegg

Lønnart

Tekst

Pensjons-

pliktig

Trekk-pliktig

Avgifts-pliktig

Ferie-

grunnlag

SD-kode

Symb. konto

Merknad

9314

Overstyre ref.grunnl.

-

-

-

-

-

-

Lønnarten er åpnet for bruk for ansatte på Svalbard fra 01.01.2020

1471

Innh.tjen. arb.t. ab.

-

%

X

-

149A

273A/273B

Maksbeløp endret fra 10.000 til 15.000 fra 01.01.2021

IT0057 – Formidlingstrekk

Mottakernøkkel

Tekst

Trekkbeløp / %

Merknad

585008

N. Losforbund Nordland

680,00

Sats endret fra 01.10.2021

Påminnelse vedrørende Statens pensjonskasse (SPK): Premieprognosesats for 2022

SPK har sendt ut premieprognoser for 2022 til våre kunder. Vi minner igjen alle om å sjekke satsen for arbeidsgivers andel i SAP (i YHR_BEDRIFTSNUMMER). Dersom denne satsen ikke samsvarer med prognosesats for 2022 fra SPK må dere sende oss prognosebrevet i kundesenter på nett. Dette slik at vi kan oppdatere satsene for avsetning SPK-premie i SAP.

SPK har også sendt ut informasjon om ny premieberegning fra 01.01.22 der en del av premien vil være hendelsesbasert. Som følge av dette er det grunn til å tro at de fleste kunder vil få endret prognosesatsen for 2022 sammenlignet med 2021. Vi ber om at alle sender oss brevene så raskt som mulig, slik at satsene blir oppdatert før årsskiftet. Det er viktig at vi får oppdatert dette snarest mulig for alle kunder for å unngå rekalkuleringer i lønnskjøring for beregninger/avsettinger.

SPK forklarer premieprognose på følgende måte:

«Total årspremie er summen av ordinærpremie, endringspremie og administrasjonspremie. Årspremien inkluderer medlemsandel på 2 prosent»

Premieprognose for arbeidsgivers andel er derfor den oppgitte prosent, minus 2 prosent.

DFØ Brukerdokumentasjon

Brukerdokumentasjon er oppdatert, se endringslogg.

Publisert: 5. november 2021

Kontakt

Kontakt kundesenter for lønn

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord