38/2022 Lønnsoppgjøret 2022

Hovedtariffavtalene i staten gjeldende fra 1. mai 2022 innebærer vesentlige endringer av lønnssystemet i staten, og det tar tid for virksomhetene å fremskaffe informasjonen som er nødvendig for å sikre at den enkelte medarbeider blir avlønnet på korrekt avtale med riktig lønn. For å minimere risikoen for feilutbetalinger har DFØ i samråd med Kommunal- og distriktsdepartementet besluttet å utsette oppdatering av hovedlønnstabellen for LO/YS og endringer fra lønnsramme til stige i SAP til etter hovedlønn i september. Det innebærer at også endringene om å rapportere lønn som kronebeløp til SPK, og ikke lenger som lønnstrinn, utsettes.

Frist for lokale forhandlinger utsatt til 30. november 2022

I hovedtariffavtalene med LO Stat, Akademikerne, Unio og YS Stat punkt 2.5 Lokale forhandlinger står det at de lokale forhandlingene skal være sluttført innen 31. oktober 2022. For å minimere risikoen for feilutbetalinger, ble Kommunal- og distriktsdepartementet og hovedsammenslutningene i møte 26. august 2022 enige om å utsette fristen for lokale forhandlinger til utgangen av 30. november 2022.

Se PM-2022-13 Frist for lokale forhandlinger utsatt til 30. november 2022 for mer informasjon.

Innlesing av endring tilsendt i sak til DFØ

DFØ fortsetter å flytte ansatte mellom avtalene i henhold til lister tilsendt i sak til DFØ, med unntak av ansatte for LO/YS som skal til stige kort eller stige lang. Listene vil ikke være ferdig innlest til hovedlønn september.

Dialog med ansatte som får lønnstrekk

I forbindelse med at DFØ flytter ansatte fra tarifftype 71 (LO/YS) til 73 (Akademiker/Unio), i henhold til innsendte saker til DFØ, slettes ansiennitetsopprykk for perioden 01.05.2022–31.08.2022. Disse ansiennitetsopprykkene var basert på tjenesteansiennitet, som utgikk i lønnsoppgjøret 2022. Når ansiennitetsopprykkene fjernes, vil det oppstå trekk i lønn.

Hovedlønnstabellen for LO/YS oppdateres ikke til hovedlønn i september. Når ansatte flyttes mellom avtaleområder, kan dette føre til midlertidige trekk i lønn for enkelte ansatte.

DFØ vil minne om at arbeidsgiver, i tilfeller hvor det er utbetalt for mye lønn, må gå i dialog med arbeidstaker og innhente samtykke før lønnstrekket gjennomføres. Viser til AML § 14-15 tredje ledd bokstav c).

Ansiennitetsopprykk til september hovedlønn

Det tar tid for virksomhetene å fremskaffe informasjonen som er nødvendig for å sikre at den enkelte medarbeider blir avlønnet på korrekt avtale med riktig lønn. Det vil derfor gjøres justeringer i automatiske opprykksjobber i september:

Ansiennitetsopprykk for lønnsrammer

Det vil ikke bli kjørt ansiennitetsopprykk for lønnsrammer til september hovedlønn. Andre ansiennitetsopprykk, for eksempel opprykk for lærlinger, eller andre avtaler, kjøres som før.

Ansiennitetsopprykk for stiger (Akademikere og Unio)

Det vil ikke bli kjørt ansiennitetsopprykk for stiger (STIGE1 og STIGE2) for Akademikerne og Unio til september hovedlønn.

Flytting mellom avtaler og til stige

Tidligere har det blitt tatt ut rapporter fra infotype 0001 (feltet Lønn/Akademikerne) og ansatte har blitt flyttet mellom avtalene. Dette kan ikke gjøres i år på grunn av endringen med Unio og uorgansiserte.

DFØ flytter derfor ansatte mellom avtaler og til stige, som innsendt i sak til DFØ (kundenotat 26/2022 Lønnsoppgjøret 2022).

Informasjon

Endringene i hovedlønnstabellen og ny stige for LO/YS vil være på plass til hovedlønn i oktober.

DFØ minner om at det er kundenotatene som beskriver når de ulike områdene og justeringene i SAP er klar. Nederst i kundenotatet vil dere finne en presentasjon med detaljer om oppdateringene i SAP som kan ventes fremover. DFØ oppfordrer virksomheter til å holde seg oppdatert ved lansering av fremtidige kundenotat knyttet til lønnsoppgjøret.

Løsning for Tilsetting og arbeidskontrakt (gjelder enkelte virksomheter i UH-sektoren)

Systemendringene vil også påvirke løsningen for Tilsetting og arbeidskontrakt. Informasjon om endringer sendes ut i egen informasjonse-post til kontaktpersoner som benytter løsningen.

Detaljer om oppdateringene i SAP

Status lønnsoppgjøret
pdf 263.53 KB
Publisert: 29. august 2022 Oppdatert: 5. september 2022

Kontakt

Kontakt kundesenter for lønn

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord