1/2022 Endringer i systemløsningen til hovedlønn januar

Refusjon av sykepenger ved koronarelatert fravær, lønnsadministrasjon, rapporter og reiseadministrasjon.

Refusjon av sykepenger ved koronarelatert sykefravær

Sykepenger for 2021–2022

Regjeringen har i en forskrift vedtatt å gjeninnføre refusjon av sykepenger fra dag 6 i arbeidsgiverperioden ved koronarelatert sykefravær. Forskriften finner du her.

Ordningen gjelder for sykefravær som starter fra og med 1. desember 2021 og er i første omgang innført til å gjelde fram til 31. januar 2022.

Gitt at Stortinget fatter nødvendige budsjettvedtak vil reglene om refusjon for koronarelatert sykefravær bli forlenget til og med 30. juni 2022. Det antas at Stortinget vil ta stilling til dette tidlig i januar 2022.

I SAP vil eksisterende løsning for å beregne refusjonskrav for koronarelatert fravær bli tilpasset den nye forskriften. Vi kommer tilbake med mer informasjon når tilpasningene i SAP er klare.

Nav benytter samme løsning som tidligere for koronarelatert fravær og vil ha sitt søknadsskjema for refusjon tilgjengelig fra 3. januar 2022, se informasjon på nav.no.

Koronavirus som årsak for egenmelding og sykmelding

En forutsetning for at arbeidsgiver skal kunne kreve refusjon fra og med dag 6, er at arbeidstaker i egenmelding eller gjennom legeerklæring opplyser arbeidsgiver om at sykefraværet skyldes covid-19-pandemien.

For å legge til rette for dette er det gjort endringer i funksjonaliteten i fraværssøknad for egenmelding. Feltet «Årsak» i fraværssøknaden gir tre valgmuligheter: «Arbeidsrelatert», «Ikke arbeidsrelatert» og «Covid-19». Dette feltet er obligatorisk å fylle ut før man kan sende fraværssøknaden.

Ved hjelp av transaksjonskode yhr_koronarelatert kan man oppdatere fravær som allerede er registrert i SAP med årsak «Covid-19». Dette gjelder både egenmeldinger og sykmeldinger.

For mer informasjon, se brukerdokumentasjon her: Transaksjonskode YHR_KORONARELATERT (dfo.no)

Lønnsadministrasjon

Firmabil nye verdier fra 01.01.2022

  • Prisgrense for fordelsbeskatning er kr. 329 600.
  • Reduksjon i listepris for el-bil settes til 20%.

Fradragsberettiget beløp for fagforening endres fra 01.01.2022

Endres fra kr. 3 850 til kr. 5 800.

PM-2021-22 Administrative bestemmelser

Sats for ansatte på pensjonistvilkår er oppdatert til kr. 224 fra 01.01.2022. Det vil bli lagt inn brudd i infotype 0008 på de aktuelle ansatte.

  • LA 2102 Eksamensvakt er oppdatert til kr. 224 fra 01.01.2022.
  • LA 3056 Arb. i/utenfor møtene er oppdatert til kr. 499 fra 01.01.2022.
  • LA 5561 Utvalgsg.gj tils.r. leder er oppdatert til kr. 660 fra 01.02.2022.
  • LA 5563 Utvalgsg.gj tils.r. medl. er oppdatert til kr. 499 fra 01.02.2022.

Kildeskatt

Det vil bli lagt inn LA9542 Trigger kildeskatt i kontrollperioden på ansatte som har kildeskatt per 05.01.2022, etter at skattekort er hentet.

IT0014 – Faste tillegg

Lønnart

Tekst

Fordel

Beskrivelse

Genereringsregel

Merknad

1323

Tr.pl utg godtgj u/AGA

Utgiftsgodtgjørelse

Annet

Trekkpl. naturalytelser/utg.godtgj. uten antall

Lønnarten er lik LA3004 «Trekkpl. utg godtgj», men inngår ikke i AGA.

112M

Polartillegg Svb-JM

Kontantytelse

Fast Godtgjørelse

Inntekt på Jan Mayen og i norske biland

Sats er oppdatert fra 01.01.2022.

Det er avklart med arbeidsgiverstøtte at lønnarten ikke delberegnes på stillingsprosent.

112P

Polartillegg kort

Kontantytelse

Fast Godtgjørelse

Trekkpliktig lønn. Ingen tilleggsinfo.

Sats er oppdatert fra 01.01.2022.

Det er avklart med arbeidsgiverstøtte at lønnarten ikke delberegnes på stillingsprosent.

IT0015 – Variable tillegg

Lønnart

Tekst

Fordel

Beskrivelse

Genereringsregel

Merknad

122S

Sluttveder.tr.pl.var.Sva

Kontantytelse

Sluttvederlag

Svalbardinntekt

Lønnarten er tilsvarende LA 1226 «Sluttveder. tr.pl. var.», men for Svalbard.

IT0057 – Medlemskap

 

 

 

 

Mottakernøkkel

Tekst

Trekkbeløp / %

Merknad

872610

Creo

100

Beløp endret fra 01.01.2022

872615

Creo

75

Beløp endret fra 01.01.2022

882590

Creo

1,65% / 583,00 / 105

Maks beløp endret fra 01.01.2022

883200

Parat YS

1,20% / 520,00 / 90

Maks og min beløp endret fra 01.01.2022

883202

Parat

1,40% / 609,00 / 90

Maks og min beløp endret fra 01.01.2022

883790

Farmasiforbundet

1,40% /609,00 / 90

Maks og min. beløp endret fra 01.01.2022

883506

N. Jernbaneforb. NJF89

1,15% / 509,83 / 0

Maks beløp endret fra 01.01.2022

872360

Forskerforb. forsikr.

167,00

Beløp endret fra 01.01.2022

882350

Forskerforb. UNIO

513

Beløp endret fra 01.01.2022

882370

Forskerf. red sats

278

Beløp endret fra 01.01.2022

873720

PolitietsFellesf.Gr.l.

235

Beløp endret fra 01.01.2022

873840

PF ulykkesforsikring

118

Beløp endret fra 01.01.2022

885010

Politiets Fellesf.

0,45% / 560,00 / 0

Maks beløp endret fra 01.01.2022

883860

Politiets Fellesforb.

0,9% / 502,00 / 0

Maks beløp endret fra 01.01.2022

883070

Samf.øk.f.ektef. AKAD

251

Beløp endret fra 01.01.2022

883080

Samf.økonom. f. AKAD

348

Beløp endret fra 01.01.2022

883085

Samf.økonom. f. 50%

174

Beløp endret fra 01.01.2022

883090

Samf.øk.f. ufagl. AKAD

166

Beløp endret fra 01.01.2022

883100

Samf.øk. ekt.uf.AKAD

80

Beløp endret fra 01.01.2022

872780

NSF forsikr.

145

Beløp endret fra 01.01.2022

882750

NSF kontingent

1,45% / 560,00 / 85,00

Maks og min. beløp endret fra 01.01.2022

872280

Fellesorf. Forsikring

74

Beløp endret fra 01.01.2022

882270

Fellesorganisasjonen

1,55% / 781,00 / 108

Maks beløp endret fra 01.01.2022

872870

N.Ergoterap.forb.forsikr.

169

Beløp endret fra 01.01.2022

882870

N.Ergoterapeut forb.

1,6% / 687,00 / 69,00

Maks og min. beløp endret fra 01.01.2022

882260

NITO

424

Beløp endret fra 01.01.2022

882820

NITO-halv sats

212

Beløp endret fra 01.01.2022

882825

NITO-1/4 sats

106

Beløp endret fra 01.01.2022

882830

NITO-3/4 sats

318

Beløp endret fra 01.01.2022

882840

NITO-tillegg BFI medl

43

Beløp endret fra 01.01.2022

573530

EL&IT Hord/SognFj fors

469

Beløp endret fra 01.01.2022

582740

EL&IT forsikr.Nordland

690

Beløp endret fra 01.01.2022

872400

EL&IT forb. forsik

560

Beløp endret fra 01.01.2022

872401

EL&IT forsikr.liten pk

202

Beløp endret fra 01.01.2022

872402

EL&IT forbundet forsik

690

Beløp endret fra 01.01.2022

872403

EL&IT forbundet forsik

111

Beløp endret fra 01.01.2022

872404

EL&IT forsikr Troms

560

Beløp endret fra 01.01.2022

872730

EL&IT frb. V/T forsikr

560

Beløp endret fra 01.01.2022

872120

Fagforbundet forsikr.

125

Beløp endret fra 01.01.2022

882120

Fagforbundet 1,45%

1,45% / 621,00 / 0

Maksbeløp endret fra 01.01.2022

882198

Fagforbundet 1,48%

1,48% / 634,00 / 0

Maksbeløp endret fra 01.01.2022

882185

Fagforbundet 1,50%

1,50% / 642,00 / 0

Maksbeløp endret fra 01.01.2022

882189

Fagforbundet 1,55%

1,55% / 664,00 / 0

Maksbeløp endret fra 01.01.2022

882181

Fagforbundet 1,60%

1,60% / 685,00 / 0

Maksbeløp endret fra 01.01.2022

882196

Fagforbundet 1,65%

1,65% / 707,00 / 0

Maksbeløp endret fra 01.01.2022

882280

Fagforbundet 1,70%

1,70% / 728,00 / 0

Maksbeløp endret fra 01.01.2022

882192

Fagforbundet 1,75%

1,75% / 749,00 / 0

Maksbeløp endret fra 01.01.2022

882160

Fagforbundet 1,95%

1,95% / 835,00 / 0

Maksbeløp endret fra 01.01.2022

882500

Utdann.forb. full UNIO

1,25% / 744,00 / 97

Maksbeløp endret fra 01.01.2022

882990

Norsk Radiografforb

1,45% / 556,00 / 150

Maksbeløp endret fra 01.01.2022

872140

Delta ou/fond

23

Beløp endret fra 01.01.2022

882090

Delta (tidl. KFO)

1,1% / 475,00 / 75

Maksbeløp endret fra 01.01.2022

873020

NTL forsikring

86

Beløp endret fra 01.01.2022

872410

SF forsikring

187

Beløp endret fra 01.01.2022

585009

N.Losforb. Stav./Tanan

620

Beløp endret fra 01.01.2022

874810

NFF grunnforsikring

26

Beløp endret fra 01.01.2022

874820

NFF LO favør innbofors

80

Beløp endret fra 01.01.2022

874840

NFF gruppelivsforsikr.

137

Beløp endret fra 01.01.2022

874850

NFF ulykkesforsikring

61

Beløp endret fra 01.01.2022

874860

NFF adv.forsikring

56

Beløp endret fra 01.01.2022

874870

NFF uføreforsikring

408

Beløp endret fra 01.01.2022

882219

Stafo Ys Dir.medl halv

313,13

Beløp endret fra 01.01.2022

882220

Stafo Ys Direkte medl

626,25

Beløp endret fra 01.01.2022

882222

Stafo Ys Hel kont. YS

250,50

Beløp endret fra 01.01.2022

873650

Kost-og ernæringsforb

23,00

Beløp endret fra 01.01.2022

883600

Kost-og ernæringsforb.

1,45% / 545,00 / 75

Maksbeløp endret fra 01.01.2022

883601

Kost-og ernæringsfor.Krim

1,10 % / 475,00/ 75

Ny mottakernøkkel

873610

FLT forsikring

249

Beløp endret fra 01.01.2022

883040

FLT KontingentSVV

522

Beløp endret fra 01.01.2022

883042

FLT KontingentSVV

532

Beløp endret fra 01.01.2022

874900

Akademikerforb Forsikr

187

Beløp endret fra 01.01.2022

883920

N. Sjøoffiserers forb.

540

Beløp endret fra 01.01.2022

882010

D.N.K prestef. UNIO

304

Beløp endret fra 01.01.2022

Endring i kontraktsfeltet i IT0001 for klient 603

Kontraktsfeltet i IT0001 er oppdatert i henhold til endringer i Universitet og høyskoleloven. Se lov om universiteter og høyskoler (universitets og høyskoleloven) kapittel 6.

Rapporter

Ny fraværskode i SAP, SPK-rapportering av ulønnet permisjon ved tiltredelse

Dersom en ansatt starter i stilling og tar ut permisjon fra samme dato, skal vedkommende kun rapporteres til SPK med den delen av stillingen som vedkommende mottar lønn i. Disse skal dermed ikke rapporteres med hel/delvis permisjon.

Det er nå opprettet en ny fraværskode i SAP som ivaretar dette: Fraværskode 532, Perm u/lønn v/tilsetting. Den kan brukes både på hel og delvis permisjon ved tiltredelse.

Fraværskoden er tilgjengeliggjort i SAP med virkning tilbake til 01.01.21. For at rapporteringen skal bli korrekt må både VB-dato og VL-dato i IT0041 være oppdatert, lik tiltredelsesdato.

SAP brukerdokumentasjon vil bli oppdatert.

Reiseadministrasjon

Skattekort

Tidligere har ansatte og eksterne med skattekortene «frikort med beløpsgrense» og «frikort uten beløpsgrense» blitt trukket 50% skatt av skattepliktig ytelse ved reisekjøring (på reiseregninger/utgiftsrefusjoner). Dette er korrigert i våre systemer slik at det ikke trekkes skatt av skattepliktige ytelser dersom ansatte/eksterne er oppdatert med skattekortene «frikort» eller «ubegrenset». Systemet tar ikke hensyn til beløpsbegrensningen på frikortet.

Utgiftstyper

Det er opprettet to nye utgiftstyper med gyldighetsdato fra 01.01.2022

  • “Drivstoff til leiebil”
  • “Medlemskontingent trekkfritt”

Send inn en sak via kundesenter på nett dersom din virksomhet ønsker å ta i bruk disse utgiftstypene.

Publisert: 4. januar 2022

Kontakt

Kontakt kundesenter for lønn

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord