Gjelder reglene om offentlig støtte for tilskudd?

Ved etableringen av en tilskuddsordning og før tilskuddsmottakere navngis i statsbudsjettet (navngitte mottakere), må departementet vurdere om reglene om offentlig støtte (støttereglene) gjelder.

Oppdatert

Anses støttereglene å gjelde, må det vurderes om det er nødvendig å tilpasse rammene for ordningen eller innretningen av tilskuddet til navngitt mottaker for å sikre at reglene om offentlig støtte overholdes. Vurderingene må gjøres før det eventuelt fastsettes en tilskuddsforskrift. Det er nødvendig fordi EØS-avtalens regler om offentlig støtte begrenser hvordan og til hva tilskudd som er å anse som offentlig støtte, kan brukes.

Når gjelder reglene om offentlig støtte for tilskudd?

Offentlig støtte til næringsvirksomhet er i utgangspunktet forbudt, men det finnes noen unntaksregelverk som gjør at det offentlige likevel kan gi tilskudd til næringsrettede formål. Det kan for eksempel dreie seg om tilskudd til regional utvikling, miljøtiltak eller støtte for å stimulere til økt forskning og innovasjon. For at det offentlige skal kunne gi tilskudd, må vilkårene i ett av disse unntaksregelverkene være oppfylt. De ulike regelverkene regulerer nærmere hva tilskudd kan brukes til, hvor mye støtte som kan gis mv. Velger dere å tildele tilskudd i samsvar med et av unntaksregelverkene, vil som oftest tilskuddsforskriften, det enkelte tilskudd etter forskriften og tilskudd til navngitte mottakere måtte reflektere det.

Nedenfor går vi kort gjennom fem betingelser som alle må være oppfylt for at tilskuddsordningen og enkelttilskudd under tilskuddsordningen skal omfattes av reglene om offentlig støtte.

 1. Tilskuddet gis av offentlige midler
  Tilskudd som omfattes av økonomireglementet, vil oppfylle denne betingelsen.
 2. Tilskuddet gir mottakerne en fordel
  Tilskudd vil vanligvis gi mottaker en fordel. Mener tilskuddsforvalter at tilskuddet ikke innebærer en fordel for mottakerne, fordi mottakerne skal levere en tjeneste til gjengjeld, bør tilskuddsforvalter vurdere om anskaffelsesreglene gjelder.
 3. Tilskuddet er selektivt
  Det gir en fordel bare til enkelte mottakere. Offentlige midler som gis som tilskudd vil nesten alltid oppfylle denne betingelsen.
 4. Tilskuddsmottakerne driver økonomisk aktivitet
  Reglene i EØS-avtalen innebærer at dersom tilskuddsmottaker "tilbyr varer eller tjenester i et marked", gjelder reglene om offentlig støtte. I noen tilfeller kan det være vanskelig å trekke grensen for når reglene gjelder og ikke, men noen typetilfeller kan hjelpe i vurderingen:
  1. Tilskudd til kommuner eller andre offentlige aktører faller utenfor støttereglene (med mindre tilskuddet er spesifikt rettet mot aktiviteter i markedet). At en kommune leier ut næringsbygg og kontorlokaler, vil typisk rette seg mot markedet. At kommunen bygger ut antallet sykehjemsplasser, vil typisk ikke rette seg mot markedet.
  2. Tilskudd som retter seg mot privatpersoner faller utenfor (med mindre tilskuddet må brukes til for eksempel å kjøpe bestemte produkter).
  3. Tilskudd til frivillig sektor omfattes ikke av støttereglene hvis de går til aktiviteter som ikke drives i et marked, og mottaker har regnskapsmessig skille mellom aktivitetene som får tilskudd og markedsaktivitetene. For eksempel vil tilskudd som kommer breddeidretten til gode falle utenfor støttereglene, forutsatt at mottaker har regnskapsmessig skille til eventuell markedsaktivitet, slik at tilskuddet ikke kommer toppidretten i klubben til gode (f.eks. A-laget som spiller i Eliteserien).
 5. Tilskuddet er egnet til å vri konkurranse og begrense samhandelen i EØS-området
  Det skal som hovedregel lite til før et tilskudd anses for å kunne påvirke konkurransen og samhandelen. Gis det tilskudd, kan man som regel legge til grunn at tilskuddet vil få effekt på konkurransen, og at kriteriet er oppfylt. Når det gjelder samhandelskriteriet må det foretas en vurdering av tilskuddet, tilskuddsmottakers virksomhet og markedet tilskuddsmottaker opererer i. Det er mindre sannsynlig at støttereglene gjelder for tilskuddene dersom:
  1. Tilskuddsmottakerne driver aktivitet innenfor et begrenset geografisk område (kanskje unntatt der området grenser mot et annet EØS-land). Det er derfor mer sannsynlig at nasjonale tilskuddsordninger omfattes av støttereglene.
  2. Det er svært lite sannsynlig at tilskuddsmottakerne vil tiltrekke seg kunder fra andre EØS-land. Tilskuddsmottakernes aktivitet er dermed av betydning.
  3. Det forventes at tildelte tilskudd ikke vil ha mer enn en marginal innvirkning på grenseoverskridende investeringer eller etableringer. Dette innebærer at strukturen i markedet kan ha betydning for om støttereglene gjelder.

Dersom en av de fem betingelsene over ikke er oppfylt, faller tilskuddet helt utenfor reglene om offentlig støtte, og dere behøver ikke å ta hensyn til dem.

Er alle betingelsene oppfylt, er tilskuddsordningen og eller tilskudd til navngitt mottaker omfattet av støttereglene. Er det likevel ønskelig å etablere tilskuddsordningen eller tilskudd til navngitt mottaker, må unntaksregelverkene vurderes. Det kan være nødvendig å ha en prosess mot EFTAs overvåkningsorgan (ESA) (ordningen må kanskje meldes til eller godkjennes av ESA før den kan tre i kraft). Dette kan gi konsekvenser for utformingen av tilskuddsordninger og innretningen av tilskudd til navngitte mottakere. For eksempel kan det legge føringer for hva dere kan gi tilskudd til og tilskuddsbeløpets størrelse. 

Kontakt Nærings- og fiskeridepartementet

Er det tvil om en tilskuddsordning eller tilskudd til navngitte mottakere er omfattet av støttereglene, bør du kontakte Nærings- og fiskeridepartementets seksjon for offentlig støtte per postmottak@nfd.dep.no. Departementet kan veilede om støttereglene vil gjelde, og eventuelt hvilket rettslig grunnlag som kan benyttes for at tilskuddsordningen eller tilskudd til navngitte mottakere skal være lovlig. Nærings- og fiskeridepartementets har egne temasider om støtteregelverket, hvor dere blant annet kan lese mer om hva som skal til for at et tiltak er offentlig støtte, og om unntaksregelverkene som likevel kan gi grunnlag for å gi lovlig støtte.

Hvis tilskuddet er støtte i EØS-avtalens forstand må du

 • vurdere hvilket unntaksgrunnlag støtten kan tildeles etter:
  • Hvis ingen grunnlag kan brukes, må tilskuddet enten endres eller forkastes.
  • Du kan få nærmere veiledning om de ulike grunnlagene av Nærings- og fiskeridepartementets seksjon for offentlig støtte: postmottak@nfd.dep.no
 • sikre at vilkårene for å tildele lovlig støtte etter et av unntakene blir fastsatt i forskrift og tilskuddsbrev:
  • Støttegivers forpliktelser vil variere avhengig av hvilket unntaksgrunnlag støtten tildeles etter, men en rekke vilkår går igjen, vilkår som skal fastsettes i tilskuddsforskriften.
  • Du kan få nærmere veiledning om vilkårene for tildeling av lovlig støtte av Nærings- og fiskeridepartementets seksjon for offentlig støtte: postmottak@nfd.dep.no
  • Justis- og beredskapsdepartementets lovavdeling gir nærmere veiledning om kravene til og utformingen av forskrifter om tilskudd: postmottak@jd.dep.no
 • melde til ESA:
  • Avhengig av unntaksgrunnlaget kan det være nødvendig å melde støtten til ESA eller notifisere tiltaket og få det godkjent før tilskuddet trer i kraft.
  • Du kan få nærmere veiledning om meldings- og notifiseringsprosessene av Nærings- og fiskeridepartementets seksjon for offentlig støtte: postmottak@nfd.dep.no . Dersom det er nødvendig å melde eller notifisere tiltaket, må dette gjøres gjennom Nærings- og fiskeridepartementet.
Kontaktinfo
Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til postmottak@dfo.no.
Fant du det du lette etter?