Lover og regelverk for tilskudd

Her får du en kort oversikt og gjennomgang av alle lovene og regelverkene som regulerer både utforming, forvaltning og utbetaling av tilskudd.

Felles for alle lovene og regelverkene er fire forvaltningsverdier som skal sikre god og korrekt behandling. De fire forvaltningsverdiene er:

 • lojalitet til politiske beslutninger
 • likebehandling og rettssikkerhet
 • faglig integritet
 • effektivtet
Bevilgningsreglementet

Bevilgningsreglementet regulerer utformingen av statsbudsjettet, og gjelder dermed også for tilskudd. Reglementet omhandler grunnleggende prinsipper for statsbudsjettet og statsregnskapet, og forholdet mellom Stortinget og forvaltningen. Reglementet er fastsatt av Stortinget, og Finansdepartementet har forvaltnings- og tolkningsansvar for regelverket.

Spørsmål om regelverket rettes til Finansdepartementet.

Les Bevilgningsreglement av 26.mai 2005 (pdf).

Nærmere kommentarer til reglementet er gitt i Veileder i statlig budsjettarbeid (regjeringen.no).

Økonomiregelverket

Reglementet for økonomistyring i staten og bestemmelsen om økonomistyring i staten kalles samlet økonomiregelverket. Kortnavnet er «Reglementet» og «Bestemmelsene».

De overordnede føringene for statlige tilskuddsordninger finner dere i §§ 8, 14, 15 og 16 i Reglementet.

Tilskudd er grundigere omtalt i kapittel 6, mens stønader er omtalt i kapittel 7 i Bestemmelsene.

Økonomiregelverket sitt formål er å sikre at

 • statlige midler brukes og inntekter oppnås i samsvar med Stortingets vedtak og forutsetninger
 • fastsatte mål og resultatkrav oppnås
 • statlige midler brukes effektivt
 • statens materielle verdier forvaltes på en forsvarlig måte.

Les økonomiregelverket på regjeringen.no.

Utredningsinstruksen

Utredningsinstruksen er en felles instruks for statsforvaltningen. For å oppnå effektiv ressursbruk og unngå sløsing av fellesskapets midler, er det viktig at statlige tiltak forhåndsutredes i tilstrekkelig grad før disse settes ut i livet.

Formålet med instruksen er å legge til rette for gode beslutningsgrunnlag, som innebærer å

 • identifisere alternative tiltak
 • utrede og vurdere virkningene av aktuelle tiltak
 • tidlig involvere berørte grupper og interessenter
 • samordne berørte myndigheter

Viktige kontrollspørsmål ved tilskudd er om tilskudd er riktig virkemiddel og hvordan tiltak i form av tilskudd i så fall bør utformes.

DFØ har forvaltningsansvaret for utredningsinstruksen.

Les mer om utredningsinstruksen og hvordan gjennomføre utredninger.

Offentleglova

Formålet med offentleglova er å legge til rette for at offentlig virksomhet er åpen og gjennomsiktig, for å styrke informasjons- og ytringsfriheten, den demokratiske deltakelsen, rettstryggheten for den enkelte, tilliten til det offentlige og kontrollen fra allmennheten. Loven skal også legge til rette for viderebruk av offentlig informasjon.

Les mer om offentleglova på regjeringen.no.

Forvaltningsloven

Forvaltningsloven gir generelle regler om behandlingsmåten i den offentlige forvaltning. Loven regulerer saksbehandlingen når det treffes avgjørelser i den offentlige forvaltning, og særlig partenes rettigheter under saksbehandlingen.

Les mer om forvaltningsloven på regjeringen.no.

Reglene om offentlig støtte

Reglene i EØS-avtalen om offentlig støtte setter grenser for mulighetene offentlige støttegivere har til å gi støtte til foretak. DFØ har i samarbeid med Nærings- og fiskeridepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet laget en kort veiledningstekst om forholdet mellom offentlig støtte og tilskudd: 

Gjelder reglene om offentlig støtte for tilskudd?

Lov og forskrift om offentlige anskaffelser

Regelverket skal sikre en effektiv ressursbruk i staten. Det offentlige er derfor pålagt å følge visse grunnleggende prinsipper, samt mer detaljerte prosedyreregler ved planlegging og gjennomføring av offentlige anskaffelser. 

Det er viktig å være oppmerksom på skillet mellom tilskudd og anskaffelser. Det er ikke bestandig lett å vurdere om et tiltak er en anskaffelse eller et tilskudd. Det er realiteten i tiltaket som er avgjørende når en skal vurdere om det er en anskaffelse eller et tilskudd. 

Det er mange relevante momenter man kan vektlegge i vurderingen. Nedenfor følger noen momenter i vurderingen: 

 • Er forholdet gjensidig eller ensidig?
 • Hvor ligger behovet og initiativet?
 • Hvem bestemmer tiltakets art og omfang, og hvem som er mottaker?
 • Er tiltaket detaljregulert eller inneholder det noe frihet?
 • Står finansieringen direkte i forhold til tiltaket?
 • Hvilke reaksjoner er aktuelle ved misbruk?

Det må foretas en konkret helhetsvurdering hvor momentene vurderes i sammenheng.

Les mer om offentlige anskaffelser på regjeringen.no.

Oppdatert: 29. november 2022

Kontakt

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger om innholdet på denne siden, ta kontakt med: 

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.