Årsregnskap

Her får du informasjon og hjelp til årsregnskapet for statlige virksomheter. DFØ forvalter kravene til årsregnskap for statlige virksomheter.

Krav til årsregnskapet

Årsregnskapet inngår som del VI i årsrapporten og skal inneholde tre deler:

  • ledelseskommentarer
  • oppstilling av bevilgningsrapportering
  • oppstilling av artskontorapportering

I tillegg skal årsregnskapet inneholde en oppstilling av virksomhetsregnskapet, dersom virksomheten fører regnskapet etter periodiseringsprinsippet i henhold til SRS. Nettobudsjetterte virksomheter skal ikke utarbeide oppstilling av artskontorapportering, men skal alltid utarbeide oppstilling av virksomhetsregnskapet som en del av årsregnskapet. Det samme gjelder for statlige fond.

Kravene til årsregnskap er fastsatt i rundskriv R-115 Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap.

Utarbeide årsregnskapet

Her finner du veiledningsmateriell som kan benyttes ved utarbeidelsen av årsregnskapet. 

Virksomhet som benytter kontantprinsippet

Maler

Mal for prinsippnote årsregnskapet kontantprinsippet 2022
docx 24.12 KB

Oppdatert 27.01.23

Bevilgnings- og artskontorapportering med noter for årsregnskapet 2022
xlsx 83.38 KB
Bevilgnings- og artskontorapportering med noter for årsregnskapet 2022 (for virksomheter som krever inn driftsinntekter på vegne av annen statlig virksomhet)
xlsx 86.92 KB

Veiledninger

Sjekkliste årsregnskap kontantprinsippet 2022
docx 28.08 KB
Gruppering av kontoer mot regnskapslinjer artskontorapportering
xlsx 49.13 KB
Gruppering av kontoer mot regnskapslinjer artskontorapportering
xlsx 49.13 KB
Eksempel på årsregnskap
pdf 832.84 KB
Veiledningsnotat til årsrapport for statlige virksomheter
pdf 956.06 KB

Oppdatert 26.01.23

Virksomhet som benytter SRS
Forvaltningsbedrifter
Statsbanker
Statlige fond
Virksomheter som rapporterer statskonto 845004 Avsetninger i Svalbardregnskapet

Rapportering til statsregnskapet

Vi gjør oppmerksom på forskjellen mellom årsregnskap som skal sendes til eget departement og rapporteringen til statsregnskapet. 

Oppdatert: 30. januar 2023

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord