Gå til navigasjon Gå til innhold

Åpne relatert ...

Lukke relatert ...

Internkontroll

Internkontroll er et lederansvar, og er en nødvendig forutsetning for god styring og måloppnåelse på alle nivå. Effektiv internkontroll bidrar til kvalitet og effektivitet i produkt- og tjenesteleveranser. Med effektiv internkontroll er virksomheten bedre rustet mot de utfordringer som vil komme.

Kontaktpersoner

Internkontroll er en prosess som skal gi en rimelig sikkerhet for målrettet og effektiv drift, pålitelig rapportering og etterlevelse av lover og regler i virksomheten.

I tillegg til kontrollaktiviteter knyttet til gjennomføringen av konkrete oppgaver, aktiviteter og prosesser omfatter internkontroll også virksomhetsovergripende systemer og strukturer som fullmakter, fordeling av roller og ansvar i virksomheten, kompetanse, kultur og holdninger, mv. Internkontroll mye mer enn kontrollaktiviteter og etterkontroll. Internkontroll handler like mye om å forebygge uønskede hendelser.

Selv om virksomhetsledelsen har ansvaret for internkontroll i virksomheten, bidrar alle medarbeidere til internkontroll i sitt daglige arbeid ved å gjennomføre sine oppgaver. Det å etablere en strukturert prosess for etablering og forbedring av internkontrollen vil gi viktige bidrag til læring og forbedring  i virksomheten.

Veiledningsmateriell om internkontroll

Veileder i internkontroll

Veileder i internkontroll (pdf) skal gi en bedre forståelse av hva internkontroll er og hvordan statlige virksomheter kan arbeide systematisk med etablering, forbedring, og oppfølging av internkontroll. Veilederen viser en metode i seks steg for etablering, forbedring og oppfølging av internkontroll. I veilederen inngår også et gjennomgangseksempel knyttet til en tenkt virksomhet – FYSetat. Eksemplet viser hvordan virksomhetsledelsen sammen med linjeledere på lavere nivåer kan anvende metoden i veilederen i sitt praktiske arbeid med internkontroll i virksomheten.

Kort om internkontroll - for deg som er leder

Kort om internkontroll – for deg som er leder (pdf) er en kortversjon av veilederen. Her gis det en kort innføring i hva internkontroll er, hvorfor virksomheten skal ha internkontroll, hva internkontroll betyr for deg som leder, og hvordan du kan ivareta ditt ansvar for internkontroll.

Verktøy vedrørende internkontroll

DFØ har utviklet maler, sjekklister, idébanker, veiledninger og verktøy på fagområdet internkontroll.

Verktøyene kan benyttes i virksomhetenes praktiske arbeid med internkontroll. Statlige virksomheter må selv vurdere nytte og relevans av det enkelte verktøy og eventuelt gjøre de tilpasninger som de mener er nødvendig.

Verktøy internkontroll