Krav til internkontroll i staten

Økonomiregelverket stiller krav til internkontroll i statlige virksomheter og departementer.

I økonomireglementet  § 4 om grunnleggende styringsprinsipper kommer det tydelig frem at det ikke er nok å følge opp at fastsatt mål og resultatkrav blir nådd, men at det også er et krav til effektiv ressursbruk og at virksomheten blir drevet i samsvar med lover og regler, god forvaltningsskikk, habilitet og etisk adferd.  

De mest sentrale kravene til internkontroll i økonomireglementet finner du i:

  • reglement for økonomistyring i staten § 4 Grunnleggende styringsprinsipper
  • reglement for økonomistyring i staten §14 Intern kontroll
  • bestemmelser om økonomistyring i staten («bestemmelsene») punkt § 2.4 Internkontroll

Tolkningsuttalelser om internkontroll finner du her.

Økonomiregelverket inneholder også andre konkrete krav som inngår som en del av internkontrollen i en virksomhet. Eksempler her er krav knyttet til:

  • styringsdialogen mellom departement og underliggende virksomheter (bestemmelsene punkt 1.3)
  • transaksjonskontroller (bestemmelsene punkt 2.5.2)
  • aggregerte kontroller (bestemmelsene punkt 2.5.4)
  • etterkontroll og dokumentasjon av kontrollaktiviteter (bestemmelsene punkt 2.5.5)
  • virksomhetens økonomisystem, bokføring, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsmateriale (bestemmelsene kapittel 4)
  • utstedelse av faktura (bestemmelsene punkt 5.4.2.2)
  • attestasjon og undertegning av tilskuddsbrev (bestemmelsene punkt 6.3.3)

Krav til dokumentasjon av internkontroll i regelverket kan du lese mer om i veileder for internkontroll kapittel 3.2.3 Dokumentasjon av internkontrollen

Videre presiserer bestemmelsene at dersom virksomheten benytter en tjenesteyter i forbindelse med utførelse av økonomioppgaver, skal virksomhetens internkontroll være tilpasset arbeidsdelingen mellom virksomheten og tjenesteyteren. Virksomhetsleder har et selvstendig ansvar for økonomioppgavene, uavhengig av om deler av oppgavene utføres av andre.

I tillegg til økonomiregelverket er statlige virksomheter omfattet av annet lov- og regelverk som stiller eksplisitte krav til virksomhetenes internkontroll, og som er forvaltet av andre statlige myndigheter enn DFØ. Å overholde disse vil naturlig være inkludert i målsettingskategorien «Overholdelse av lover og regler», som er en av tre målsetningskategorier som DFØ legger til grunn i sin definisjon av interkontroll.  

Les mer om hva interkontroll er

Definisjonen av internkontroll som DFØ har brukt sitt i veiledningsmateriell, er mindre spesifikk enn de konkrete kravene som er stilt til internkontroll i økonomiregelverket. Metodene og verktøyene som blir presentert i veilederen, vil være egnet for å etablere og forbedre internkontroll knyttet til både spesifikke temaer og krav som omtales i økonomiregelverket, og krav som følger av annet lov- og regelverk. 

Oppdatert: 22. januar 2023

Kontakt

Har du spørsmål om styring i staten, send en e-post til styring [at] dfo.no (styring[at]dfo[dot]no). Eller bestill et møte med oss i DFØ.

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.