29/2022 Spesifiseringer til lønnsoppgjøret 2022

Endringer i SAP, beregning av årsverk, medlemslister, informasjon om hvordan mal skal fylles ut, nyansatte og mer.

Lenker til kundenotat som nevnes i denne teksten finner du nederst på siden.

Endringer i SAP

I samtale med Kommunal og distriktsdepartementet (KDD) ble anbefalingen å vente med endringer i SAP til:

  • Stortinget hadde behandlet lønnsregulering m.m. for de embetsmenn og statsansatte som ikke blir dekket av hovedtariffavtalene (uorganiserte arbeidstakere).
  • Virksomhetene har informasjon om hvem som må over til Akademiker/Unio avtaleområdet.
  • Lønnsoppgjøret 2022 kan håndteres i lønnssystemet.

Beregning av årsverk

I kundenotat 26/2022 Lønnsoppgjøret 2022 står det at uorganiserte skal følge det hovedtariffområdet som dekker flest årsverk i den enkelte virksomhet. For informasjon om hvordan dette beregnes henviser vi til punkt 2 "Hvem er omfattet av hvilken avtale (tariffbundethet)" i brev om lokale lønnsforhandlinger 2022.

Medlemslister

For hvordan medlemslister hentes henviser vi til punkt 11 “Medlemslister og personvern” i brev om lokale lønnsforhandlinger 2022.

Når er løsning på plass?

Målet er å ha en løsning klar til septemberlønn som ivaretar riktig avtaleområde og riktig lønn. Dette forutsetter at DFØ har mottatt sak fra virksomheten med ferdig utfylt mal.

I utgangspunktet gjør vi endringer for alle virksomheter. For basiskunder som ønsker å gjøre alle endringer selv, trenger vi en bekreftelse på dette og en tilbakemelding om hvilket avtaleområde de uorganiserte skal følge.

Noen spesifiseringer på hvordan malen skal fylles ut

Det vises til malen i kundenotat 26/2022 Lønnsoppgjøret 2022. I enkelte felter er det lagt inn ett forklarende notat.

Stipendiater og spesialistkandidater på LO/YS-avtaleområde

Stipendiater og spesialistkandidater på LO/YS-avtaleområdet som skal inn i en 4-årig stige, kalles Stige2 i kolonnen «tariffgruppe».

Akademikere som det ikke er endring på

Eksempel på tilfeller vi ikke trenger i malen:

En akademiker på spenn som fortsatt skal være på spenn, skal det ikke gjøres endring på. Det er derfor ikke behov for å legge inn denne i malen.

Reell stillingsansiennitet

Tidligere er det brukt fiktiv dato på stillingsansiennitet (ST-dato) for å direkteplassere ansatte på stige. Fra 01.05.2022 skal ST-dato i infotype 0041 være hvordan stillingsansiennitet settes i henhold til det aktuelle hovedtariffavtaleområdet.  Det vil si reell startdato i stillingen.

Endringer etter at malen er sendt DFØ

Når du fyller ut malen for lønnsoppgjøret kan det være nyttig å notere seg datoen for uttak av rapporter i SAP. Dette for å kunne ta ut rapport på eventuelle etterregistreringer.

Når DFØ har implementert endringer i SAP som lar oss håndtere lønnsoppgjøret 2022, vil vi begynne med å oppdatere på ansatte. DFØ informerer ut i kundenotat, slik at alle virksomheter kan oppdatere sin sak dersom det er endringer.

Nyansatte

Nyansatte registreres på samme måte som før lønnsoppgjøret inntil implementeringen i SAP er på plass; Akademikerne på tarifftype 73, LO/YS/Unio på tarifftype 71.

Disse må også flyttes når endringene er på plass.

Endring i SPK rapportering for ansatte på lønnstrinn

Viser til informasjon fra SPK i brevet «Viktig informasjon: Endringer i rapportering av lønns- og stillingsdata til SPK etter lønnsoppgjøret»:

"Rapportere hovedlønn som kronebeløp
Med virkning fra 1. mai 2022 skal virksomhetene rapportere hovedlønn som kronebeløp. Eventuelle faste-, variable- eller funksjonstillegg skal rapporteres i tillegg til hovedlønn som før. Lønnsstigebeløpet er ikke et tillegg, men skal rapporteres som en del av hovedlønnen.

De skal ikke lenger rapportere med lønnstrinn."

Tilpasningen i systemet vil oppdateres samtidig som lønnstrinn.

Tidligere publiserte kundenotat om lønnsoppgjøret 2022

Publisert: 5. juli 2022

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord