Forord

Oppdatert

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) har fått i oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet å evaluere nærpolitireformen. Oppdraget startet i 2016 (den gang Difi) og er planlagt videreført til 2022. 

Denne statusrapporten er en vurdering av politiets arbeid med reformen i 2020. Departementet har spesielt bedt oss om å se på politiets synlighet og lokale tilstedeværelse.

Dette er den sjette rapporten i evalueringsarbeidet, jf. Difi-rapport 2017:2, Difi-rapport 2017:9, Difi-rapport 2018: 2, Difi-rapport 2019:1 og DFØ-rapport 2020:4. Alle rapportene ligger tilgjengelig på dfo.no.

Statusrapport 2020 framside

I stedet for et kort sammendrag innledes årets rapport med en mer fyldig oppsummering av de viktigste funnene og våre anbefalinger. Etter et kort kapittel med presentasjon av mandat og analysemodell, følger kapittel 2 med de drøftinger og vurderinger som ligger til grunn for våre anbefalinger. Kapittel 3 beskriver funn. En kort presentasjon av metode og datagrunnlag ligger til slutt i rapporten.

Vi vil takke alle informantene og referansegruppen som velvillig har bidratt med sin kunnskap og sine synspunkter i intervjuer, undersøkelser og i møter. Politidirektoratet (POD) har gitt oss verdifull bistand for å beskrive utviklingstrekk på sentrale områder. En spesiell takk til fagdirektør Knut Fosli i Politidirektoratet som utrettelig har sørget for at vi får relevante og nødvendige data til våre beskrivelser og vurderinger.

2020 har vært et spesielt år også for gjennomføringen av denne evalueringen. På grunn av covid-19 har de aller fleste intervjuene skjedd digitalt med de fordeler og ulemper det innebærer. Vi har denne gangen ikke hatt mulighet til å reise og se hvordan arbeidet fortoner seg «der ute». Vi mener likevel rapporten gir et dekkende bilde av de temaene som blir tatt opp.

DFØ står alene ansvarlig for innholdet i rapporten. Seksjonsleder Elisabeth Taraldsen Hyllseth har vært prosjektansvarlig. Arbeidet har vært utført av seniorrådgiver Oddbjørg Bakli, rådgiver Lars-Hugo Andersen, førstekonsulent David Andreassen (september-desember 2020) og seniorrådgiver Vivi Lassen (prosjektleder).

Oslo, april 2021

Hildegunn Vollset
Avdelingsdirektør

Fant du det du lette etter?