Kapittel

4. Bedre regnskapsanalyser og nøkkeltall

Periodisert regnskap kan brukes for å utarbeide nyttig styringsinformasjon. Virksomheten kan for eksempel bruke periodisert regnskap som underlag for å utarbeide regnskapsanalyser og nøkkeltall som belyser status og utvikling for virksomhetens inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld.

I dette kapitlet gir vi en nærmere omtale av hvordan periodisert regnskap kan brukes alene, eller sammen med informasjon om månedsverk eller årsverk, til å produsere ny styringsinformasjon. Avhengig av virksomhetens forutsetninger, jamfør kapittel 3.2, kan denne styringsinformasjonen fremskaffes og brukes i regnskapsanalyser og utvalgte nøkkeltall til å følge opp, vurdere og eventuelt iverksette tiltak for å bidra til ønsket utvikling for inntekter, kostnader, eiendeler, gjeld, og nøkkeltall i et ettårig eller mer langsiktig perspektiv.

Tabell 4-1 viser sammenheng mellom anvendt informasjonsgrunnlag, relevant styringsinformasjon og mulig merverdi ved å ta styringsinformasjonen i bruk.

Tabell 4-1 Bedre regnskapsanalyser og nøkkeltall

Informasjonsgrunnlag Styringsinformasjon Mulig merverdi 
periodisert regnskap, eventuelt sammen med informasjon om månedsverk og årsverk regnskapsanalyser som belyser utviklingen for inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld ønsket utvikling for periodiserte regnskapstall, sammenliknet med tidligere år eller mål for året
nøkkeltall som belyser utviklingen for inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld ønsket utvikling for periodiserte nøkkeltall, sammenliknet med tidligere år eller mål for året

 

For mange virksomheter vil ambisjoner om bedre regnskapsanalyser og nøkkeltall være et fornuftig og realiserbart ambisjonsnivå på kort sikt.

4.1 Regnskapsanalyser av periodiserte regnskapstall

Periodisert regnskapsinformasjon kan brukes, eventuelt sammen med informasjon om månedsverk eller årsverk, i regnskapsanalyser for å følge med på om inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld utvikler seg som ønsket, sammenliknet med tidligere år eller mål for året.  

I et kortsiktig perspektiv kan virksomheten for eksempel sammenlikne årets regnskapstall med fjorårets regnskapstall (hittil i år mot hittil i fjor) eller mål for året.

Ved å følge med på hvordan inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld utvikler seg gjennom året sammenliknet med forrige år eller mål for året, kan virksomheten vurdere og eventuelt iverksette tiltak for å påvirke/styre/kontrollere hvordan inntekter, kostnader, eiendeler eller gjeld utvikler seg resten av året. Forventet effekt av eventuelle tiltak kan inkluderes i prognoser for året, som da kan brukes som en ny referanseramme resten av året.

I et mer langsiktig perspektiv kan virksomheten bruke periodisert regnskap til å analysere og vurdere hvordan virksomhetens inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld utvikler seg over tid. Det kan for eksempel være nyttig for å dokumentere regnskapsmessige effekter av tiltak som departementet har pålagt virksomheten, eller egeninitierte tiltak som digitalisering, omorganisering med mere. I årsrapporten kan virksomheten omtale og vurdere ovennevnte, og se det i sammenheng med virksomhetens resultater og måloppnåelse.

For mange virksomheter vil nok mye av merverdien i regnskapsanalyser dreie seg om å få bedre oversikt og innsikt i ressursbruken, for eksempel:

 • kostnadsnivå og kostnadssammensetning på virksomhetsnivå
 • kostnadsnivå og kostnadssammensetning per koststed (driftsenhet) eller prosjekt
 • ulike typer kostnader per månedsverk/årsverk (dette kan jo også være aktuelle nøkkeltall)

Det kan være nyttig å analysere, sammenlikne og vurdere ovennevnte kostnader over tid, eventuelt sammenlikne med andre virksomheter, og å bruke innsikten som utgangspunkt for nærmere analyser, læring og forbedring i virksomheten.

4.2 Periodiserte nøkkeltall

Periodisert regnskapsinformasjon kan brukes, eventuelt sammen med informasjon om månedsverk eller årsverk, i nøkkeltall for å følge med på om utvalgte inntekter, kostnader, eiendeler eller gjeld utvikler seg som ønsket, sammenliknet med tidligere år eller mål for året.

Ved å følge med på hvordan nøkkeltallene utvikler seg gjennom året sammenliknet med tidligere år eller mål for året, kan virksomheten vurdere og eventuelt iverksette tiltak for å påvirke/styre/kontrollere hvordan nøkkeltallene utvikler seg resten av året.

Nøkkeltall kan også bruke til sammenlikning internt i virksomheten og med andre virksomheter.

Noen periodiserte nøkkeltall vil inneholde helt ny informasjon for virksomheter som går over til å føre periodisert regnskap. I slike nøkkeltall brukes informasjon fra artskontoer som kun gjelder for virksomhetsregnskap etter SRS, for eksempel avskrivninger. Andre periodiserte nøkkeltall vil være kjente fra “kontantverdenen”, men med kostnader istedenfor utgifter i beregningen av nøkkeltallet, for eksempel lønnskostnader istedenfor lønnsutgifter.

Noen nøkkeltall kan være mer aktuelle i et kortsiktig perspektiv og være egnet som styringsinformasjon gjennom et kalenderår. Andre nøkkeltall kan være mer aktuelle i et langsiktig perspektiv og brukes som styringsinformasjon over flere år.

4.2.1 Periodiserte nøkkeltall for styring gjennom året

Nøkkeltallene virksomheten velger å bruke som styringsinformasjon gjennom et kalenderår bør være påvirkbare gjennom året.  

Tabellen nedenfor viser eksempler på nøkkeltall som kan være aktuelle som utgangspunkt for å velge ut styringsinformasjon som kan brukes gjennom året. Mange av disse nøkkeltallene kan være interessante å tilpasse, for eksempel for å sammenlikne med forrige år, og per månedsverk hittil i år, eller begge deler.

Det er opptil virksomheten å vurdere og velge de nøkkeltallene som gir mest mening. Virksomheten kan også vurdere hvilken tilpasning av valgte nøkkeltall som gir mest mening som styringsinformasjon i et ettårig perspektiv, fra det helt enkle til det mer sammensatte.

Ta lønnskostnader som eksempel:

 • Et nøkkeltall kan vise virksomhetens eller driftsenheters lønnskostnader hittil i år: Lønnskostnader hittil i år.
 • Et annet nøkkeltall kan vise utviklingen av lønnskostnader hittil i år sammenliknet med forrige år: Lønnskostnader hittil i år / lønnskostnader hittil i fjor.
 • Et tredje nøkkeltall kan vise lønnskostnader per månedsverk hittil i år: Lønnskostnader hittil i år / antall månedsverk hittil i år.
 • Et fjerde nøkkeltall kan vise utviklingen av lønnskostnader per månedsverk hittil i år sammenliknet med forrige år: Lønnskostnader per månedsverk hittil i år / lønnskostnader per månedsverk forrige år.

Et annet eksempel er gjeld til ansatte6:  

 • Et nøkkeltall kan vise gjeld til ansatte hittil i år: Gjeld til ansatte hittil i år.
 • Et annet nøkkeltall kan vise utviklingen i gjeld til ansatte hittil i år sammenliknet med forrige år: Gjeld til ansatte hittil i år / gjeld til ansatte hittil i fjor.
 • Et tredje nøkkeltall kan vise gjeld til ansatte per månedsverk hittil i år: Gjeld til ansatte hittil i år / antall månedsverk hittil i år.
 • Et fjerde nøkkeltall kan vise utviklingen i gjeld til ansatte per månedsverk hittil i år sammenliknet med forrige år: Gjeld til ansatte per månedsverk hittil i år / gjeld til ansatte per månedsverk hittil i fjor.

Det fjerde alternativet er i begge tilfeller det mest kompliserte, men også kanskje det som er mest anvendelige for oppfølging og kontroll med lønnskostnadene og gjeld til ansatte i en virksomhet.  

Tabellen 4.2.1-1 viser et utvalg nøkkeltall som kan tilpasses (jamfør eksempler over) til virksomhetens behov for styringsinformasjon fra et periodisert regnskap, både for ettårig og flerårig styring.

NøkkeltallDefinisjonBeregning
DriftsinntekterSalgsinntekter, offentlig avgift vedrørende omsetning, inntekt fra tilskudd og overføringer, leieinntekt og annen driftsinntekt, inntekt fra gebyrer og gevinst ved avgang av anleggsmidler samt inntekt fra bevilgninger.Summen av kontoklasse 3
DriftskostnaderVarekostnader, lønnskostnader og andre driftskostnader.Summen av kontoklasse 4, 5, 6 og 7
LønnskostnaderLønn til faste og midlertidig ansatte, virkemidler ved omstilling i staten, annen oppgavepliktig godtgjørelse, arbeidsgiveravgift og pensjonspremie (unntatt for honorarmottakere), offentlige tilskudd og refusjoner vedrørende arbeidskraft, gruppelivs- og yrkesskadeforsikring).Summen av kontoklasse 5 unntatt konto 530-534, 546-548, kontogruppe 55 og kontogruppe 59 unntatt 592-593, minus ((533+534) *0,141)7
OvertidskostnaderOvertid til faste og midlertidig ansatteSummen av konto 505, 506, 515 og 516
KonsulentkostnaderKostnader for konsulenttjenester, det vil si konsulenttjenester innen økonomi, revisjon og juss, til utvikling av programvare, IKT-løsninger mv., til organisasjonsutvikling, kommunikasjonsrådgivning mv. og andre konsulenttjenester.Summen av konto 670-673
IKT-kostnaderKjøp av programvarelisenser, kjøp av datamaskiner (PC, servere m. m.), leie av datasystemer (årlige lisenser m.m.), leie av datamaskiner, programvare (anskaffelse), datamaskiner (PCer, servere m.m.). Kjøp av tjenester til utvikling av programvare, IKT-løsninger mv., kjøp av tjenester til løpende driftsoppgaver, og kostnader til telefoni og datakommunikasjon, samband og internett.Summen av konto 642, 643, 652, 655, 671, 675 og 690
Reise- og diett kostnaderBilgodtgjørelse, reisekostnader, diettkostnader og annen kostnadsgodtgjørelse.Summen av kontogruppe 71
Kompetanseheving kostnaderKurs og seminarer for egne ansatte.Konto 687
FordringerKortsiktige fordringer og forskuddsbetalt kostnad, opptjent inntekt o.l.Summen av
kontoklasse 15 og 17
Gjeld til ansatteLønn og reiseutgifter som ikke er ført via lønnssystemet på rapporteringstidspunktet. Avsetninger for fleksitid, ikke innberettet overtid og ikke avviklet ferie.Konto 291
Tabell 4.2.1-1

Tabellen 4.2.1-2 viser et sett med konkrete eksempler på tilpassede nøkkeltall som kan være nyttige som styringsinformasjon i et ettårig perspektiv. Disse nøkkeltallene er kun basert på periodisert regnskap, eller periodisert regnskap i kombinasjon med informasjon om utførte månedsverk.

Nøkkeltall temaNøkkeltall innholdNøkkeltall beregning
Driftsinntekter
(ekskl. bevilgninger)
Driftsinntekter (ekskl. bevilgninger) hittil i år /
driftsinntekter (ekskl. bevilgninger) hittil i fjor
Summen av kontoklasse 3 minus kontogruppe 39
DriftskostnaderDriftskostnader per månedsverk hittil i år /
driftskostnader per månedsverk hittil i fjor
Summen av kontogruppe 4,5,6 og 7 delt på antall månedsverk
LønnskostnaderLønnskostnader per månedsverk hittil i år /
lønnskostnader per månedsverk hittil i fjor
Summen av kontoklasse 5 unntatt konto 530-534, 546-548, kontogruppe 55 og kontogruppe 59 unntatt 592-593, minus ((533+534) *0,1418 ) delt på antall månedsverk
OvertidskostnaderOvertidskostnader per månedsverk hittil i år /
overtidskostnader per månedsverk hittil i fjor
Summen av konto 505, 506, 515 og 516 delt på antall månedsverk
IKT-kostnaderIKT-kostnader per månedsverk hittil i år /
IKT-kostnader per månedsverk hittil i fjor
Summen av konto 642, 643, 652, 655, 671, 675 og 690 delt på antall månedsverk
Konsulentkostnaderkonsulentkostnader hittil i år /
konsulentkostnader hittil i fjor
Summen av konto 670-673
Reise- og diettkostnaderReise- og diettkostnader per månedsverk hittil i år / reise- og diettkostnader per månedsverk hittil i fjorSummen av kontogruppe 71 delt på antall månedsverk
Kompetanseheving kostnaderKompetanseheving kostnader per månedsverk hittil i år / kompetanseheving kostnader per månedsverk hittil i fjorKonto 687 delt på antall månedsverk
FordringerFordringer hittil i år / fordringer hittil i fjorSummen av kontoklasse 15 og 17
Gjeld til ansatteGjeld til ansatte per månedsverk hittil i år /
Gjeld til ansatte per månedsverk hittil i fjor
Konto 291 delt på antall månedsverk
Tabell 4.2.1-2

4.2.2 Periodiserte nøkkeltall for langsiktig styring

Mange av nøkkeltallene som er listet i tabellen over kan også være nyttige i langsiktig perspektiv, og brukes til å følge med på, og styre, utviklingen over tid. Noen av nøkkeltallene i tabellen over kan også være aktuelle som nøkkeltall per årsverk og brukes i langsiktig styring. Se PM fra KDD (KMD) for definisjon av utførte årsverk.

Det er opptil virksomheten å velge de nøkkeltallene, og gjøre eventuelle tilpasninger, som gir mest mening som styringsinformasjon i et flerårig perspektiv.   

Ta lønnskostnader som eksempel:

 • Et nøkkeltall kan vise utviklingen av lønnskostnader siste år: Lønnskostnader per år. Sammenlikning av utviklingen siste 3-5 år.
 • Et annet nøkkeltall kan vise lønnsandel av driftskostnader siste år: Lønnsandel av driftskostnader. Sammenlikning av utviklingen siste 3-5 år.
 • Et tredje nøkkeltall kan vise lønnskostnader per årsverk siste år: Lønnskostnader per årsverk. Sammenlikning av utviklingen siste 3-5 år.

I tabell 4.2.2-1 nedenfor viser vi eksempler på noen nøkkeltall som er mer egnet som langsiktig styringsinformasjon. I tillegg til disse nøkkeltallene kan nøkkeltallene som er omtalt i tabell 4.2.1-1 også være aktuelle som styringsinformasjon i et mer langsiktig perspektiv.

NøkkeltallDefinisjonBeregning
BevilgningsandelInntekt fra bevilgninger i prosent av driftsinntekter.Summen av kontogruppe 39 delt på summen av kontoklasse 3, ganget med 100
Lønnsandel av driftskostnaderLønnskostnader (lønn til faste og midlertidig ansatte, virkemidler ved omstilling i staten, annen oppgavepliktig godtgjørelse, arbeidsgiveravgift og pensjonspremie unntatt honorarmottakere, offentlige tilskudd og refusjoner vedrørende arbeidskraft, gruppelivs- og yrkesskadeforsikring) i prosent av driftskostnader (varekostnader, lønnskostnader og andre driftskostnader).Summen av kontoklasse 5 unntatt konto 530-534, 546-548, kontogruppe 55 og kontogruppe 59 unntatt 592-593, minus ((533+534) *0,141) delt på summen av kontogruppe 4,5,6 og 7, ganget med 100
Avskrivingsandel
av driftskostnader
Avskrivnings- og nedskrivningskostnader i prosent av driftskostnader.Summen av kontogruppe 60 delt på summen av kontoklasse 4, 5, 6 og 7, ganget med 100
Lokal kostnaderLeie av lokaler, renovasjon, vann, avløp, lys, varme, renhold, vakthold, vaktmestertjenester og andre lokalkostnader.Summen av kontogruppe 63
EiendelerVerdien av anleggsmidler og omløpsmidler.Summen av kontoklasse 1
AvskrivingsandelAkkumulerte avskrivninger i prosent av anskaffelseskostnad.Summen av konto 1009, 1029, 1039, 1049, 1059, 1109, 1129, 1149, 1169, 1179, 1209, 1229, 1239, 1249, 1259, 1269, 1279, 1289, 1294 delt på summen av 1000-1008, 1020-1028, 1030-1038, 1040-1048, 1050- 1058, 1060-1068, 1070-1078, 1100-1108, 1120-1128, 1130-1138, 1140-1148, 1160-1168, 1170-1178, 1190-1198, 1200-1208, 1220-1228, 1230-1238, 1240-1248, 1250-1258, 1260-1268, 1270-1278, 1280-1288, 1290-1293
OpprettholdelsesgradTilgangen av anleggsmidler, et forholdstall mellom virksomhetens investeringer i anleggsmidler og avskrivnings- og nedskrivningskostnader.Utgående balanse kontogruppe 10,11 og 12 minus inngående balanse kontogruppe 10,11 og 12 pluss kontogruppe 60 delt på summen av kontogruppe 60, ganget med 100
Tabell 4.2.2-1

Fotnoter

6Med gjeld til ansatte menes lønn og reiseutgifter som ikke er ført via lønnssystemet på rapporteringstidspunktet. Avsetninger for fleksitid, ikke innberettet overtid og ikke avviklet ferie regnes også som gjeld til ansatte. Gjeld til ansatte føres på konto 291 i standard kontoplan.

7Formelen for lønnskostnader viser beregninger av arbeidsgiveravgift med utgangspunkt i høyeste sats. Virksomhetene bør justere formelen ved å tilpasse prosentsats for arbeidsgiveravgift til egen virksomhet.

8Se fotnote 6.

Kontakt

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger om innholdet på denne siden, ta kontakt med: 

Oppdatert: 18. januar 2023

Veileder om bruk og nytte av periodisert regnskapsinformasjon i styringen

Skriv ut / lag PDF

1. Innledning

1.1 Formål 

1.2 Målgruppe

1.3 Leseveiledning

2. Introduksjon om bruk og nytte av periodisert regnskap 

2.1 Ny informasjon

2.2 Mer presis informasjon

2.3 Utvidet grunnlag

2.4 Innføring av SRS gir muligheter for merverdi

2.5 Ambisjonsnivåer   

Fotnoter

3. Vurdering av ambisjonsnivå

 3.1 Virksomhetens muligheter for merverdi

3.1.1 Muligheter for merverdi - Bedre regnskapsanalyser og nøkkeltall

3.1.2 Muligheter for merverdi - Bedre økonomistyring

3.1.3 Muligheter for merverdi - Bedre virksomhetsstyring

3.1.4 Vurdering og fastsettelse av ambisjonsnivå

3.2 Virksomhetens forutsetninger

3.2.1 Økonomisk egenart

3.2.2 Informasjonsgrunnlag

3.2.3 Opplegg for styring og kontroll

3.2.4 Kultur

3.2.5 Kompetanse og kapasitet

3.3 Departementets forventninger

4. Bedre regnskapsanalyser og nøkkeltall

4.1 Regnskapsanalyser av periodiserte regnskapstall

4.2 Periodiserte nøkkeltall

4.2.1 Periodiserte nøkkeltall for styring gjennom året

4.2.2 Periodiserte nøkkeltall for langsiktig styring

Fotnoter

5. Bedre økonomistyring

5.1 Inntekts- og kostnadskontroll

5.2 Realistisk budsjettering

5.3 Bevilgningskontroll

6. Bedre virksomhetsstyring

6.1 Forsvarlig forvaltning og god utnyttelse av eiendeler  

6.2 «Hva koster det» informasjon

Lønnskostnader

Avskrivninger

Andre driftskostnader

6.3 Analyser av ressursbruk og prioriteringer

6.4 Analyser av ressursbruk og resultater

6.5 Analyser av økonomiske effekter

6.6 Analyser av samsvar mellom kostnader og fakturering

Fotnoter

7. DFØs tjenestetilbud for bedre styring ved bruk av periodisert regnskap

7.1 Kort om DFØs tjenestetilbud og verktøy som tilrettelegger for god styring

7.2 Ambisjonsnivå - Bedre regnskapsanalyser og nøkkeltall

7.2.1 Regnskapsanalyser av periodiserte regnskapstall

7.2.1.1 Økonomiinfo 

7.2.1.2 Spørringer i Unit4 ERP

7.2.2 Periodiserte nøkkeltall

7.3 Ambisjonsnivå - Bedre økonomistyring

7.3.1 Inntekts- og kostnadskontroll

7.3.1.1   Oppfølging av budsjett og regnskap i Økonomiinfo

7.3.1.2   Oppfølging av budsjett og regnskap i Unit4 ERP

7.3.2    Realistisk budsjettering

Langtidsbudsjett

Investeringer

7.3.3    Bevilgningskontroll

Prognose og simulering

7.3.4 Et praktisk eksempel fra Statistisk sentralbyrå (SSB) - Økonomisjef Heidi Rindal Jakobsen

7.4 Bedre virksomhetsstyring

7.4.1 Forsvarlig forvaltning og god utnyttelse av eiendeler

7.4.2 “Hva koster det” informasjon

Konteringsstreng og økonomimodell

8. Begrepsoversikt

Avskrivninger

Balansen

Effektiv ressursbruk

Eiendel

Etatsstyring

Gjeld

Inntekt

Kapitalregnskap

Kontantbudsjett

Kontantprinsippet

Kontantregnskap

Kostnad

Periodiseringsprinsippet

Periodisert budsjett

Periodisert regnskap etter SRS

Periodiserte nøkkeltall

Ressursbruk

Resultatregnskapet

SRS

Statlige regnskapsstandarder (SRS)

Styringsinformasjon

Utgift

Økonomisk egenart

Vesentlighet

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.