Nettverk for regelverksforvaltning

Nettverket er en møteplass for deg som arbeider med regelverksforvaltning i staten. Her møtes vi for å lære, utveksle erfaringer og knytte kontakter på fagområdet.

Formål med nettverket

Nettverket har som formål å bidra til bedre reguleringspraksis i statsforvaltningen. Vi vil ta opp ulike elementer i en reguleringsprosess, som agendasetting og forhåndsutredning, utarbeidelse og utvikling av regelverk, undersøkelser av etterlevelsespraksis, reaksjoner/sanksjoner ved regelverksbrudd, og evalueringer av resultater og måloppnåelse. Vi vil legge vekt på tverrfaglighet og praksisnærhet.

Nettverksmøter

Vi satser på å arrangere nettverksmøte en gang i halvåret. Møtene vil som hovedregel vare en halv dag. Programmet vil typisk bestå av innledende  faglige innlegg og deretter kortere erfaringsdelinger fra noen statlige virksomheter. Det settes av tid til å stille spørsmål og drøfte i plenum, samt til å mingle og knytte kontakter.

For hvem?

Nettverket er for deg som er ansatt i en statlig virksomhet og arbeider med regulering i en eller annen form (utvikling, etterlevelse mv). Regelverkene du jobber med kan være lover, forskrifter, instrukser, retningslinjer, standarder, interne bestemmelser og lignende. 

Bli medlem i nettverket

Ved å bli medlem, vil du få e-post med invitasjoner til nettverksmøter og tilgang til annen faglig relevant informasjon. Det er gratis og uforpliktende å delta i nettverket og på nettverksmøtene.

Meld deg på

Er du i en lederstilling?

Fagområdet regulering

Internasjonalt brukes begrepet «regulation» (norsk regulering) for å beskrive fagområdet som nettverket vil fokusere på. Siden dette er mindre kjent og etablert i Norge, har vi valgt å bruke «regelverksforvaltning» i navnet på nettverket.

Les mer om fagområdet regulering og hvordan dette er organisert i norsk sammenheng:

DFØ koordinerer norsk deltakelse i OECDs Regulatory Policy Committee (RPC). Denne OECD-komiteen skal bidra til å spre erfaringer og god praksis om hvordan reguleringspolitikken kan styrkes. Se orientering om komiteens arbeid og aktuelle dokumenter på DFØs nettsted.

Om nettverket

Fire statlige virksomheter tok initiativ til nettverket i 2019 da de savnet et faglig forum og mulighet for erfaringsutveksling for de som arbeider med regelverksforvaltning i staten. DFØ ble med i styringsgruppen i 2020 og har nå administrativt ansvar for nettverket.

Styringsgruppen:

  • Thomas Hol Fosse, Forsvaret.
  • Hanne Kjørholt, Skattedirektoratet
  • Kristine Langkaas, Politidirektoratet  
  • Jacob Kringen, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
  • Hilde Kyrkjebø, Direktoratet for forvaltning og økonomistyring  
  • Sølvi Aalbu, Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Styringsgruppen velger tema for møtene og lager program med innledere. Send gjerne forslag til styringsgruppa om tema og innledere. 

Medlemmer i nettverket kan melde sin interesse for å sitte i styringsgruppen.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om nettverket, sende en e-post til postmottak@dfo.no eller ta direkte kontakt med

Oppdatert: 11. mai 2022

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord