Kapittel

5. Vedlegg

I vedlegget beskriver vi metode og datagrunnlag nærmere. Du kan også laste ned regresjonsmodellene og en tabell som viser vår operasjonalisering av variablene.

5.1 Metode

Utdypning om regresjon som analysemetode

Den matematiske logikken bak analysen kalles minste kvadraters metode (OLS), og regner ut en linje (en sammenheng) som beskriver forholdet mellom variablene våre på en best mulig måte. Tallene illustrerer den antatte endringen i innbyggernes tilfredshet, og kan gå i både positiv og negativ retning. Det vil si hvordan tilfredshet med tjenester endres når vi legger til forskjellige kombinasjoner av variabler. Samtidig får vi også tallfestet hvor sikre vi er på sammenhengen modellen har regnet ut, altså om sammenhengene er tilfeldige eller reelle.

5.2 Utvalget

Respondentene er et utvalg innbyggere som er trukket fra folkeregisteret, og 40 000 personer ble tilsendt innbyggerundersøkelsen i 2021. Totalt 9 913 av disse svarte, som utgjør en svarprosent på ca. 25.

Det er trukket respondenter for hvert kjønn i fem aldersgrupper i hvert fylke. Erfaring viser at aldersgruppen 18-34 år er mindre tilbøyelige til å svare på spørreundersøkelser. Forhåndsstratifiseringen, altså oppdeling av befolkningen i grupper før utsendelsen, gjøres for å sikre et mer representativt utvalg. Dette ble gjort på bakgrunn av informasjon om geografisk tilhørighet, kjønn og alder. Alle personer over 70 år i utvalget, pluss de som har reservert seg mot digital utsending, ble lagt til i det analoge utvalget. Resten fikk tilsendt invitasjon per e-post.

Omtrent like mange menn og kvinner har svart, mens aldersfordelingen har en overvekt av respondenter fra 50 år og oppover. Fylkesfordelingen samsvarer godt med resten av Norge.

5.3 Last ned regresjonsmodellene her

Vedlegg 1 Regresjonsmodeller
pdf 229.22 KB

5.4 Last ned tabell med operasjonalisering her

Vedlegg 2 Operasjonalisering
pdf 110.95 KB
Oppdatert: 13. september 2023

Kontakt

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger om innholdet i denne rapporten, ta kontakt med: 

Temarapport: Hvorfor tilfreds?

Skriv ut / lag PDF

Oppsummering

Våre hovedfunn er:

1. Innledning

1.1 Bakgrunn

1.2 Formål og avgrensning

1.3 Metode

Datagrunnlag og operasjonalisering

Innbyggerundersøkelsen

Sentralitetsindeks og kommunestørrelse

Kvalitetsindeks og finansindeks

Regresjon som analysemetode

2. Politisk engasjement har betydning for tilfredshet

2.1 Innbyggere som er politisk aktive utover valg, er mindre tilfredse

2.2 Innbyggere som er trygge på egne evner til å delta i lokalpolitikken er mer tilfredse

3. Kommunetilhørighet og kvaliteten på tjenestene har sammenheng med innbyggeres tilfredshet

3.1 Tilfredshet og egenskaper ved kommunene

Kommunetilhørighet har en positiv sammenheng med tilfredshet

Kommuneøkonomi har betydning for innbyggernes tilfredshet

Kommunesentralitet har liten sammenheng med innbyggernes tilfredshet

3.2 Tilfredshet og egenskaper ved tjenestene

Kvaliteten på tjenesten betyr mye for innbyggernes tilfredshet

4. Erfaring med tjenestene og kvalitet henger sammen

5. Vedlegg

5.1 Metode

Utdypning om regresjon som analysemetode

5.2 Utvalget

5.3 Last ned regresjonsmodellene her

5.4 Last ned tabell med operasjonalisering her

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.