Kapittel

3. Kommunetilhørighet og kvaliteten på tjenestene har sammenheng med innbyggeres tilfredshet

Her undersøker vi trekk ved kommunene og trekk ved tjenestene. Vi ser på kommunens økonomi, størrelse, sentralitet og innbyggernes kommunetilhørighet, samt kvaliteten på kommunens tjenester etter indekser basert på data fra KOSTRA. Innbyggernes politiske engasjement, fra forrige del, er også med i disse analysene.

Forskjeller i innbyggeres tilfredshet mellom kommuner kan komme av ulikheter i kommunene eller mellom tjenester, heller enn ulikheter mellom individene som bor i dem. Trekk ved kommunen har ikke en entydig sammenheng med innbyggertilfredshet. For eksempel har ikke mål på kommunens størrelse og sentralitet en betydningsfull sammenheng med tilfredshet. Kommuneøkonomien gjør seg i større grad gjeldende, mens kommunetilhørighet gir størst utslag for økt innbyggertilfredshet. Kvaliteten på tjenestene i kommunene har en vesentlig betydning for innbyggernes tilfredshet.

3.1 Tilfredshet og egenskaper ved kommunene

Kommunetilhørighet har en positiv sammenheng med tilfredshet

Innbyggernes kommunetilhørighet henger tydelig sammen med deres tilfredshet med de kommunale tjenestene. Jo sterkere tilhørighet innbyggerne føler, jo mer tilfredse er de med tjenestene.

Kommuneøkonomi har betydning for innbyggernes tilfredshet

Kommuner med god økonomi (se del 1.3 for nærmere beskrivelse) har innbyggere som er litt mer tilfredse med kommunale tjenester. Denne sammenhengen er ikke veldig sterk, noe som kan tyde på at det er andre forhold ved tjenestene og kommunen, eller ved individene, som påvirker innbyggernes tilfredshet i enda større grad enn økonomi.

Kommunesentralitet har liten sammenheng med innbyggernes tilfredshet

Vi finner at innbyggere i de minst sentrale kommunene (klasse 4-6 etter SSBs sentralitetsindeks) er noe mindre tilfredse med det offentlige tjenestetilbudet enn innbyggere i de mest sentrale kommunene.  For de to mer sentrale kommuneklassene (klasse 2-3 etter SSBs sentralitetsindeks) finnes det ingen tydelig sammenheng mellom sentralitet og tilfredshet.

I tråd med DFØs rapport «Sammenhengen mellom kommunestørrelse og tilfredshet» finner vi at kommunestørrelse og sentralitet ikke gir entydige svar.

3.2 Tilfredshet og egenskaper ved tjenestene

På samme måte som at forskjeller i tilfredshet kan skyldes at kommunene er ulike, kan forskjeller skyldes at kvaliteten på tjenestene varierer mellom dem. Vi ser derfor på hvordan tjenestekvalitet henger sammen med innbyggernes tilfredshet. Se del 1.3 for en nærmere beskrivelse av tjenestekvalitet.

Kvaliteten på tjenesten betyr mye for innbyggernes tilfredshet

Vi finner at tjenestekvalitet betyr mye for innbyggernes tilfredshet i den enkelte kommune. Sammenhengen er positiv og peker seg ut som sterk. I kommuner der kvaliteten på tjenesten er god, i henhold til indeksen basert på data fra KOSTRA, er tilfredsheten hos innbyggerne høyere enn i kommuner der kvaliteten er lav. Dette gjelder uavhengig av om innbyggeren har oppgitt om de har benyttet seg av tjenesten eller ikke de siste 12 månedene.

Oppdatert: 13. september 2023

Kontakt

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger om innholdet i denne rapporten, ta kontakt med: 

Temarapport: Hvorfor tilfreds?

Skriv ut / lag PDF

Oppsummering

Våre hovedfunn er:

1. Innledning

1.1 Bakgrunn

1.2 Formål og avgrensning

1.3 Metode

Datagrunnlag og operasjonalisering

Innbyggerundersøkelsen

Sentralitetsindeks og kommunestørrelse

Kvalitetsindeks og finansindeks

Regresjon som analysemetode

2. Politisk engasjement har betydning for tilfredshet

2.1 Innbyggere som er politisk aktive utover valg, er mindre tilfredse

2.2 Innbyggere som er trygge på egne evner til å delta i lokalpolitikken er mer tilfredse

3. Kommunetilhørighet og kvaliteten på tjenestene har sammenheng med innbyggeres tilfredshet

3.1 Tilfredshet og egenskaper ved kommunene

Kommunetilhørighet har en positiv sammenheng med tilfredshet

Kommuneøkonomi har betydning for innbyggernes tilfredshet

Kommunesentralitet har liten sammenheng med innbyggernes tilfredshet

3.2 Tilfredshet og egenskaper ved tjenestene

Kvaliteten på tjenesten betyr mye for innbyggernes tilfredshet

4. Erfaring med tjenestene og kvalitet henger sammen

5. Vedlegg

5.1 Metode

Utdypning om regresjon som analysemetode

5.2 Utvalget

5.3 Last ned regresjonsmodellene her

5.4 Last ned tabell med operasjonalisering her

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.