5. Ambisjonsnivå – bedre økonomistyring

Periodisert regnskapsinformasjon kan brukes for å oppnå bedre økonomistyring. Virksomheten kan for eksempel bruke periodisert regnskapsinformasjon sammen med periodisert budsjett for å bidra til å holde kontroll på inntekter og kostnader, og sammen med informasjon fra kontantregnskap og kontantbudsjett for å bidra til god bevilgningskontroll.

Utkast på veileder

Denne veilederen er under utarbeidelse og vi ønsker dine tilbakemeldinger på innholdet. Ta gjerne kontakt med:

Informasjonsgrunnlag

  • periodisert regnskap
  • kontantregnskap
  • kontantbudsjett
  • periodisert budsjett

Styringsinformasjon

  • status og prognoser for inntekter og kostnader
  • status og prognoser for inntekter og utgifter
  • analyser av trender for inntekter, kostnader, utgifter, eiendeler og gjeld

Mulig merverdi

  • kontroll på inntekter og kostnader
  • bevilgningskontroll
  • innspill til budsjettarbeidet

Ovennevnte styringsinformasjon og merverdier kan være relevante innspill til årsrapporten og i dialogen med departementet.

Mulighetene for merverdi ved å bruke periodisert regnskapsinformasjon i økonomistyringen vil påvirkes av den enkelte virksomhets økonomiske egenart, jamfør omtale i kapittel 2.5.

5.1 Kontroll på inntekter og kostnader

Et periodisert regnskap viser virksomhetens inntekter og kostnader (samt eiendeler og gjeld).

Inntektene i et periodisert regnskap består av påløpte drifts- og finansinntekter. Driftsinntektene består av inntekt fra bevilgninger, inntekt fra tilskudd og overføringer, inntekt fra gebyrer, salgs- og leieinntekter og andre driftsinntekter.

Kostnadene i et periodisert regnskap består av påløpte drifts- og finanskostnader. Driftskostnadene består av varekostnader, lønnskostnader, avskrivninger på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler, nedskrivninger av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler og andre driftskostnader.

Et periodisert budsjett er plan for når inntekter opptjenes og kostnader påløper gjennom året.

Periodisert budsjett og periodisert regnskap er egnet for å se planlagte og faktiske inntekter og kostnader i sammenheng.

Sammenlikning av inntekter mot inntektsbudsjett og kostnader mot kostnadsbudsjett gjennom året kan identifisere avvik og behov for tiltak. Budsjettinformasjon for resten av året og forventede effekter av tiltak kan brukes for å lage og oppdatere prognoser for inntekter og kostnader gjennom året. Oppfølgningen gjennom året kan bidra til kontroll på inntekter og kostnader frem mot årets slutt.   

5.2 Bevilgningskontroll

Et kontantregnskap viser virksomhetens inntekter og utgifter.

Inntektene består mottatte innbetalinger samt posteringer på inntektskapittel og post uten innbetalinger som føres mot mellomværende med statskassen, jamfør Bestemmelser om økonomistyring i staten punkt 3.5.2 og rundskriv R-101 punkt 5.1.1.

Utgiftene består av utbetalinger samt posteringer på utgiftskapittel og post uten utbetalinger som føres mot mellomværende med statskassen, jamfør Bestemmelser om økonomistyring i staten punkt 3.5.2 og rundskriv R-101 punkt 5.1.1.

Et kontantbudsjett er virksomhetens detaljerte budsjett som bygger på de samme prinsippene som statsbudsjettet, men hvor virksomheten fordeler inntektene og utgiftene på aktuelle inntekts- og utgiftskapitler og poster samt aktuelle artskontoer på hensiktsmessig nivå.

Kontantbudsjett og kontantregnskap er egnet for å følge opp at statlige midler brukes og inntekter oppnås i samsvar med Stortingets vedtak og forutsetninger gjennom året.

Sammenlikning av inntekter mot inntektsbudsjett og utgifter mot utgiftsbudsjett gjennom året, kan identifisere avvik og behov for tiltak. Budsjettinformasjon for resten av året, tilleggsinformasjon fra balansen om forventede innbetalinger og utbetalinger resten av året, samt forventede effekter av tiltak kan brukes for å lage og oppdatere prognoser for inntekter og utgifter gjennom året. Oppfølgningen gjennom året kan bidra til god kontroll på inntekter og utgifter frem mot årets slutt.

Tilleggsinformasjon fra periodisert regnskap kan brukes i arbeidet med å lage kontantprognoser for inn- og utbetalinger inneværende år. I DFØs veiledning for periodeavslutning for bruttobudsjetterte virksomheter som fører virksomhetsregnskap etter SRS presenteres eksempler på aktiviteter og vurderinger som kan være aktuelle ved periodeavslutning, og som kan påvirke virksomhetens kontantprognoser for innbetalinger og utbetalinger. Det gjelder for eksempel vurdering av inngående fakturaer, utgående fakturaer og lønn.

5.3 Innspill til budsjettarbeidet

Trendanalyser og vurderinger av virksomhetens inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld for tidligere år kan brukes som innspill til budsjettarbeidet.

Mange virksomheter vil nok konsentrere seg om å redusere kostnader i arbeidet med kommende års budsjetter. God oversikt og innsikt i ressursbruken, for eksempel informasjon om kostnadsnivå, ulike typer kostnadstyper, eller utvalgte kostnader per årsverk (for eksempel variable kostnader som reiser og diett per årsverk) over tid kan være svært nyttig for å identifisere hvor virksomheten kan eller bør redusere sitt kostnadsbudsjett fremover.

Balanseinformasjon kan også brukes i virksomhetens arbeid med neste års kontantbudsjett. For eksempel kan årets aktivitet ha medført kortsiktig gjeld eller kundefordringer som forventes betalt neste år. Forventede inn- og utbetalinger neste år (fra årets aktivitet) vil påvirke disponible rammer i neste års kontantbudsjett.    

Balanseinformasjon om anleggsmidlene tidligere år kan også brukes som innspill til budsjettarbeidet. Status og utvikling for nøkkeltall som eiendeler, avskrivningsandel og opprettholdelsesgrad for ulike anlegg eller anleggsgrupper kan indikere behov for investering i anleggsmidler kommende budsjettår.

Oppdatert: 20. juni 2022

Kontakt

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger om innholdet på denne siden, ta kontakt med: 

Utkast: Veileder om bruk og nytte av periodisert regnskapsinformasjon i styringen

1. Innledning

1.1 Formål 

1.2 Målgruppe 

1.3 Leseveiledning 

2. Muligheter for merverdi med periodisert regnskap

2.1 Ny informasjon i et periodisert regnskap 

2.2 Mer presis informasjon om aktiviteter i regnskapet   

2.4 Utvidet grunnlag for å ivareta sentrale krav til økonomistyring i staten

2.5 Merverdien av periodisert regnskapsinformasjon påvirkes av økonomisk egenart

2.6 Mulighetsrom for bruk og nytte av periodisert regnskapsinformasjon

2.7 Muligheter for merverdi og ambisjonsnivå

3. Vurdering av ambisjonsnivå

 3.1 Muligheter for merverdi ved å bruke periodisert regnskapsinformasjon i styringen

3.2 Ledelsens behov for ny styringsinformasjon

3.3 Virksomhetens forutsetninger

3.3.1 Opplegg for styring og kontroll

3.3.2 Kultur

3.3.3 Kompetanse og kapasitet

3.4. Departementets forventninger til ny styringsinformasjon fra virksomheten

4. Ambisjonsnivå – bruk av ny regnskapsinformasjon i styringen 

4.1 Bruk av periodisert regnskapsinformasjon i regnskapsanalyser

4.2 Bruk av periodisert regnskapsinformasjon i nøkkeltall

4.2.1 Nøkkeltall for styring gjennom året

4.2.2 Nøkkeltall for langsiktig styring

5. Ambisjonsnivå – bedre økonomistyring

5.1 Kontroll på inntekter og kostnader

5.2 Bevilgningskontroll

5.3 Innspill til budsjettarbeidet

6. Ambisjonsnivå – bedre virksomhetsstyring

6.1 Vurdering av eiendeler  

6.2 «Hva koster det»-informasjon

Lønnskostnader

Avskrivninger

Andre driftskostnader

6.3 Vurdering av effektiv ressursbruk

6.4 Vurdering av ressursbruk og prioriteringer

6.5 Dokumentasjon av kostnader overfor interessenter

6.6 Dokumentasjon av økonomiske effekter av investeringer, endringsprosjekter m.m.

7. DFØs tjenestetilbud for bedre styring ved bruk av periodisert regnskap

7.1 Bruk av ny regnskapsinformasjon i styringen 

7.1.1 Økonomiinfo   

Startside for intuitivt bruk 

Enkel tilgang til periodisert regnskap 

Kostnader 

Inntekter 

Enkel tilgang til periodiserte nøkkeltall 

Virksomhetsdefinerte nøkkeltall

7.1.2 Spørringer i Unit4

7.2 Bedre økonomistyring

7.2.1 Planlegger i Unit4 ERP

Budsjett etter periodiseringsprinsippet

7.2.2 Spørringer i Unit4 ERP

7.2.3 Økonomiinfo

7.2.4 Et eksempel fra Statistisk sentralbyrå (SSB)

7.3 Bedre virksomhetsstyring

Hva koster det?

7.3.1 Konteringsstreng og økonomimodell

Hvilke kostnader kan være relevante å fordele?

7.3.2 Prosjektmodulen i Unit4 UBW

8. Begrepsoversikt

Balansen 

Effektiv ressursbruk 

Eiendel 

Etatsstyring 

Gjeld 

Inntekt 

Kapitalregnskap  

Kontantbudsjett 

Kontantprinsippet  

Kontantregnskap 

Kostnad 

Kostnadsproduktivitet 

Periodiseringsprinsippet 

Periodisert budsjett 

Periodisert regnskap etter SRS 

Ressursbruk 

Resultatregnskapet 

SRS 

Styringsinformasjon 

Utgift 

Økonomisk egenart 

Vesentlighet 

Skriv ut / lag pdf av veileder

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord