1. Innledning

Alle statlige virksomheter skal føre virksomhetsregnskap etter de statlige regnskapsstandardene SRS innen 1. januar 2027. Over 120 bruttobudsjetterte virksomheter skal innføre SRS i perioden 2022–2026. Disse virksomhetene har basert sin økonomiske styringsinformasjon på kontantprinsippet. Med innføring av SRS får disse virksomhetene mulighet til å bruke ny regnskapsinformasjon i styringen.

Utkast på veileder

Denne veilederen er under utarbeidelse og vi ønsker dine tilbakemeldinger på innholdet. Ta gjerne kontakt med:

1.1 Formål 

Formålet med denne veilederen er å bidra til at virksomheter som skal innføre virksomhetsregnskap etter SRS, velger og tilrettelegger for et egnet ambisjonsnivå, slik at de kan bruke og få nytte av periodisert regnskapsinformasjon i egen styring, og i styringsdialogen med departementet.  

1.2 Målgruppe 

Målgruppen for denne veilederen er primært ledere og medarbeidere i bruttobudsjetterte virksomheter som innfører SRS i perioden 2022–2026, og som har som oppgave å tilrettelegge for, eller bruke, økonomisk styringsinformasjon i egen virksomhet eller i styringsdialogen med overordnet departement.  

Veiledningen vil også være nyttig for ledere og medarbeidere i virksomheter som allerede har innført SRS, og som ønsker å få mer nytte av periodisert regnskapsinformasjon i styringen. 

Etatsstyrere vil også ha nytte av innholdet i denne veilederen.  

1.3 Leseveiledning 

Veiledningen er inndelt i åtte kapitler. Etter denne korte innledningen i kapittel 1 omtaler vi i kapittel 2 muligheter for merverdi ved å bruke periodisert regnskapsinformasjon i styringen sammenliknet med regnskapsinformasjon etter kontantprinsippet. Vi introduserer også et mulighetsrom og ulike ambisjonsnivå for bruk og nytte av periodisert regnskapsinformasjon i styringen.  

I kapittel 3 omtaler vi noen viktige forhold som vi anbefaler at virksomhetens ledelse vurderer før ambisjonsnivå fastsettes. Vi omtaler muligheter for merverdi ved å bruke periodisert regnskapsinformasjon i styringen, ledelsens behov for ny styringsinformasjon, virksomhetens forutsetninger for å fremskaffe, bruke og få nytte av ny styringsinformasjon og departementets forventninger til ny styringsinformasjon fra virksomheten.  

I kapittel 4, 5 og 6 beskriver vi tre ambisjonsnivå for bruk og nytte av periodisert regnskapsinformasjon nærmere, kapittel 4 om bruk av ny regnskapsinformasjon i styringen, kapittel 5 om bedre økonomistyring og kapittel 6 om bedre virksomhetsstyring.   

I kapittel 7 ser vi DFØs verktøy for tilrettelegging for bruk av økonomisk styringsinformasjon opp mot de tre ambisjonsnivåene for bruk og nytte av periodisert regnskapsinformasjon i styringen.  

I kapittel 8 forklarer vi noen sentrale begrep som brukes i denne veilederen.  

Oppdatert: 23. juni 2022

Kontakt

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger om innholdet på denne siden, ta kontakt med: 

Utkast: Veileder om bruk og nytte av periodisert regnskapsinformasjon i styringen

1. Innledning

1.1 Formål 

1.2 Målgruppe 

1.3 Leseveiledning 

2. Muligheter for merverdi med periodisert regnskap

2.1 Ny informasjon i et periodisert regnskap 

2.2 Mer presis informasjon om aktiviteter i regnskapet   

2.4 Utvidet grunnlag for å ivareta sentrale krav til økonomistyring i staten

2.5 Merverdien av periodisert regnskapsinformasjon påvirkes av økonomisk egenart

2.6 Mulighetsrom for bruk og nytte av periodisert regnskapsinformasjon

2.7 Muligheter for merverdi og ambisjonsnivå

3. Vurdering av ambisjonsnivå

 3.1 Muligheter for merverdi ved å bruke periodisert regnskapsinformasjon i styringen

3.2 Ledelsens behov for ny styringsinformasjon

3.3 Virksomhetens forutsetninger

3.3.1 Opplegg for styring og kontroll

3.3.2 Kultur

3.3.3 Kompetanse og kapasitet

3.4. Departementets forventninger til ny styringsinformasjon fra virksomheten

4. Ambisjonsnivå – bruk av ny regnskapsinformasjon i styringen 

4.1 Bruk av periodisert regnskapsinformasjon i regnskapsanalyser

4.2 Bruk av periodisert regnskapsinformasjon i nøkkeltall

4.2.1 Nøkkeltall for styring gjennom året

4.2.2 Nøkkeltall for langsiktig styring

5. Ambisjonsnivå – bedre økonomistyring

5.1 Kontroll på inntekter og kostnader

5.2 Bevilgningskontroll

5.3 Innspill til budsjettarbeidet

6. Ambisjonsnivå – bedre virksomhetsstyring

6.1 Vurdering av eiendeler  

6.2 «Hva koster det»-informasjon

Lønnskostnader

Avskrivninger

Andre driftskostnader

6.3 Vurdering av effektiv ressursbruk

6.4 Vurdering av ressursbruk og prioriteringer

6.5 Dokumentasjon av kostnader overfor interessenter

6.6 Dokumentasjon av økonomiske effekter av investeringer, endringsprosjekter m.m.

7. DFØs tjenestetilbud for bedre styring ved bruk av periodisert regnskap

7.1 Bruk av ny regnskapsinformasjon i styringen 

7.1.1 Økonomiinfo   

Startside for intuitivt bruk 

Enkel tilgang til periodisert regnskap 

Kostnader 

Inntekter 

Enkel tilgang til periodiserte nøkkeltall 

Virksomhetsdefinerte nøkkeltall

7.1.2 Spørringer i Unit4

7.2 Bedre økonomistyring

7.2.1 Planlegger i Unit4 ERP

Budsjett etter periodiseringsprinsippet

7.2.2 Spørringer i Unit4 ERP

7.2.3 Økonomiinfo

7.2.4 Et eksempel fra Statistisk sentralbyrå (SSB)

7.3 Bedre virksomhetsstyring

Hva koster det?

7.3.1 Konteringsstreng og økonomimodell

Hvilke kostnader kan være relevante å fordele?

7.3.2 Prosjektmodulen i Unit4 UBW

8. Begrepsoversikt

Balansen 

Effektiv ressursbruk 

Eiendel 

Etatsstyring 

Gjeld 

Inntekt 

Kapitalregnskap  

Kontantbudsjett 

Kontantprinsippet  

Kontantregnskap 

Kostnad 

Kostnadsproduktivitet 

Periodiseringsprinsippet 

Periodisert budsjett 

Periodisert regnskap etter SRS 

Ressursbruk 

Resultatregnskapet 

SRS 

Styringsinformasjon 

Utgift 

Økonomisk egenart 

Vesentlighet 

Skriv ut / lag pdf av veileder

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord