Kapittel

Sammendrag av etterevalueringens hovedfunn

På oppdrag fra Finansdepartementet har DFØ gjennomført en etterevaluering av områdegjennomgang av legemidler under folketrygden. Områdegjennomgangens formål var å foreslå tiltak for å redusere utgiftsveksten under blåreseptordningen. Etterevalueringens formål er å vurdere om tiltakene som ble vedtatt etter områdegjennomgangen har blitt gjennomført, og i hvilken grad de forventede gevinstene som ble anslått i gevinstrealiseringsplanen er realisert.

Samtlige tiltak som ble anbefalt i områdegjennomgangen er fulgt opp, og alle tiltakene som ble besluttet er gjennomført eller påbegynt. Det er gjennomført en anbudspilot på kolesterolsenkende legemidler som har gitt gode erfaringer, redusert pris og utvidet tilbud av det aktuelle legemiddelet. Videre er det gjort endringer i trinnprismodellen som regulerer prisen på legemidler etter at patent- og dokumentbeskyttelsen opphører. Endringen innebærer raskere kutt i prisene sammenlignet med de tidligere kuttsatsene, og har ført til reduserte legemiddelkostnader for staten og for pasienter. Det er gjennomført, igangsatt og planlagt tiltak for å redusere antall legemiddelreservasjoner, der den som rekvirerer et legemiddel reserverer pasienten sin mot generisk bytte uten tilstrekkelig faglig begrunnelse. Tiltakene er rettet mot å informere om refusjonsvilkårene som foreligger, og kontrollere at disse etterleves. Det er foreløpig for tidlig å si om de sistnevnte tiltakene har ført til endret rekvireringspraksis.

Generelt har tiltakene fra områdegjennomgangen blitt fulgt opp og iverksatt på en god måte. Flere aspekter ved områdegjennomgangen og oppfølgingen av denne har overføringsverdi og læringspunkter. At områdegjennomgangen var villet både fra helsemyndighetene og Finansdepartementet ga et godt utgangspunkt, og det er verdt å fremheve viktigheten av et faglig forankret og utvetydig mandat. Det har i stor grad vært kontinuitet i roller og deltakelse. Flere av dem som var involvert i områdegjennomgangens prosjektgruppe og prosjektstyre har vært involvert i oppfølgingsarbeidet. Dette ga løpende innsikt i behov for ytterligere utredninger, noe som bidrar til å sikre faglig kvalitet og gjennomførbarhet ved innretningen av de ulike tiltakene. Områdegjennomgangens forslag ble raskt fulgt opp, og underliggende etater ble tidlig involvert i oppfølgingsarbeidet. Dette bidro til en effektiv prosess etter at områdegjennomgangen ble ferdigstilt. 

Områdegjennomgangen anslo et samlet årlig innsparingspotensial på 345 - 800 mill. kroner når tiltakene hadde fått full effekt. I 2022 ble det realisert 40,5 mill. kroner i innsparinger. Det er foreløpig for tidlig å konkludere i hvilken grad de gjennomførte tiltakene har redusert utgiftsveksten under blåreseptordningen. Det forventes at tiltakene vil bidra til å redusere utgiftsveksten på sikt når alle tiltak gjennomføres, herunder anbud som permanent ordning for egnede legemidler.

Oppdatert: 4. desember 2023

Kontakt

Har du spørsmål om innholdet på denne siden, ta kontakt med: 

DFØ-notat 2023: 6 Etterevaluering av områdegjennomgang av legemidler under folketrygden

Skriv ut / lag PDF

Sammendrag av etterevalueringens hovedfunn

1. Innledning

1.1 Områdegjennomgangens hovedfunn

1.2 Evalueringsspørsmål

1.3 Fremgangsmåte

2. Om tiltakene

2.1 Anbud

Mandat

Utreders forslag og anslag

Helsemyndighetenes vurdering og oppfølging av forslaget

Anbudspilot

Utgifter i forbindelse med piloten

Realiserte og forventede gevinster

2.2 Trinnpris

Mandat

Utreders forslag og anslag

Raskere trinnpriskutt

Revurdering av trinnprisnivå etter ti år

Helsemyndighetenes vurdering og oppfølging av forslaget om raskere trinnpriskutt

Helsemyndighetenes vurdering og oppfølging av forslaget om revurdering av trinnprisnivå etter ti år

Realiserte og forventede gevinster

2.3 Legereservasjon

Mandat

Utreders forslag og anslag

Helsemyndighetenes vurdering av anbefalingene

Helsemyndighetenes oppfølging av anbefalingene

Utfordringer ved å måle tiltakenes effekter

Realiserte og forventede gevinster

Fotnoter

3. Erfaringer fra oppfølgingsprosessen

3.1 Et godt utgangspunkt

3.2 Områdegjennomgang som drahjelp

3.3 Overføring av prosjekt til linja

3.4 Justering av utreders forslag og tilleggsutredninger

4. Kort analyse av resultatene

4.1 Tiltakene i gevinstrealiseringsplanen

4.2 Områdegjennomgangens formål og gevinster

Fotnoter

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.