Kapittel

1. Innledning

Som en del av det overordnede arbeidet for å legge til rette for bedre dokumentasjon og oppfølging av gevinster fra områdegjennomganger, fikk DFØ i tildelingsbrevet for 2023 i oppdrag å etterevaluere en tidligere gjennomført områdegjennomgang. Etterevalueringens formål er å vurdere om tiltakene som ble vedtatt etter områdegjennomgangen har blitt gjennomført, og i hvilken grad de forventede gevinstene er realisert.

DFØ har valgt å gjennomføre en etterevaluering av områdegjennomgangen Riktige legemidler til rett pris, en områdegjennomgang av legemidler under folketrygden, og oppfølgingen av denne. Områdegjennomgangen ble gjennomført av Vista analyse og EY, på vegne av Helse- og omsorgsdepartementet og Finansdepartementet. Rapporten ble overlevert i januar 2021. Etter at regjeringen konkluderte i områdegjennomgangen, etablerte Helse- og omsorgsdepartementet en gevinstrealiseringsplan for tiltakene og har hatt det overordnede ansvaret for å følge opp denne. Gevinstrealiseringsplanen, og oppfølgingen av den, vil være utgangspunktet for vår etterevaluering og vurdering av måloppnåelse.

1.1 Områdegjennomgangens hovedfunn

Områdegjennomgangens formål var å utarbeide et kunnskapsgrunnlag og vurdere mulige tiltak som kan bidra til å begrense utgiftsveksten til legemidler under folketrygden. Områdegjennomgangen viste at dagens system for å fastsette priser fungerer godt, og anbefalte videreføring av dagens system med enkelte justeringer. Utreder anbefalte justeringer i trinnprisordningen, tiltak rettet mot å begrense antall legereservasjoner mot bytte i apotek og innføring av anbud for et mindre antall legemiddelgrupper med terapeutisk likeverdige legemidler.

1.2 Evalueringsspørsmål

Gjennom arbeidet med etterevalueringen ønsker vi å finne svar på følgende evalueringsspørsmål:  

  1. Hvilke tiltak ble besluttet som et resultat av områdegjennomgangen, hvilke tiltak er gjennomført, og hva er de foreløpige gevinstene?
  2. I hvilken grad har tiltakene fra områdegjennomgang av legemidler under folketrygden redusert utgiftsveksten i blåreseptordningen?
  3. Hva kan forklare forskjellen på de anbefalte tiltakene fra rapporten og tiltakene som er besluttet i regjering?
  4. Hva er de viktigste erfaringene fra oppfølgingsarbeidet?

1.3 Fremgangsmåte

Arbeidet med informasjonsinnhenting har vært tredelt. I det innledende arbeidet ble tiltakene som ble anbefalt i områdegjennomgangen, og tiltakene som har blitt vedtatt gjennomført kartlagt. På bakgrunn av funnene i kartleggingen, utarbeidet DFØ et brev med utdypende oppfølgingsspørsmål som ble oversendt til Helse- og omsorgsdepartementet. Med utgangspunkt i Helse- og omsorgsdepartementets svar på brevet, ble det gjennomført et møte med representanter fra Helse- og omsorgsdepartementet, Legemiddelverket og Helsedirektoratet for å drøfte oppfølgingen av de ulike tiltakene. Flere av disse representantene var involvert i arbeidet med områdegjennomgangen som deltakere i prosjektgruppa eller prosjektstyret. Flere av dem er også involvert i arbeidet med implementering og oppfølging av vedtatte tiltak.

I oppfølgingsarbeidet har helsemyndighetene foretatt mange helsefaglige og helsepolitiske vurderinger som har påvirket oppfølgingsprosessen og utformingen av tiltak. DFØ har ikke kompetanse til å gå inn i disse vurderingene, men har kartlagt og vurdert den prosessuelle oppfølgingen. Vi bygger på Helse- og omsorgsdepartementets beskrivelse og vurderinger av tiltakenes effekter.

Omtale i Helse- og omsorgsdepartementets budsjettproposisjon, departementets svar på oppfølgingsbrevet samt vurderinger fra møtet sammenstilles i dette notatet. Det er foretatt en kort skjønnsmessig vurdering av områdegjennomgangens måloppnåelse i lys av gevinstrealiseringsplanen.

Oppdatert: 4. desember 2023

Kontakt

Har du spørsmål om innholdet på denne siden, ta kontakt med: 

DFØ-notat 2023: 6 Etterevaluering av områdegjennomgang av legemidler under folketrygden

Skriv ut / lag PDF

Sammendrag av etterevalueringens hovedfunn

1. Innledning

1.1 Områdegjennomgangens hovedfunn

1.2 Evalueringsspørsmål

1.3 Fremgangsmåte

2. Om tiltakene

2.1 Anbud

Mandat

Utreders forslag og anslag

Helsemyndighetenes vurdering og oppfølging av forslaget

Anbudspilot

Utgifter i forbindelse med piloten

Realiserte og forventede gevinster

2.2 Trinnpris

Mandat

Utreders forslag og anslag

Raskere trinnpriskutt

Revurdering av trinnprisnivå etter ti år

Helsemyndighetenes vurdering og oppfølging av forslaget om raskere trinnpriskutt

Helsemyndighetenes vurdering og oppfølging av forslaget om revurdering av trinnprisnivå etter ti år

Realiserte og forventede gevinster

2.3 Legereservasjon

Mandat

Utreders forslag og anslag

Helsemyndighetenes vurdering av anbefalingene

Helsemyndighetenes oppfølging av anbefalingene

Utfordringer ved å måle tiltakenes effekter

Realiserte og forventede gevinster

Fotnoter

3. Erfaringer fra oppfølgingsprosessen

3.1 Et godt utgangspunkt

3.2 Områdegjennomgang som drahjelp

3.3 Overføring av prosjekt til linja

3.4 Justering av utreders forslag og tilleggsutredninger

4. Kort analyse av resultatene

4.1 Tiltakene i gevinstrealiseringsplanen

4.2 Områdegjennomgangens formål og gevinster

Fotnoter

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.