Bestille en utredning

Som bestiller legger du viktige premisser for hvilken kvalitet det til slutt blir på utredningen. Utredningsinstruksen skal følges også når den gjøres på oppdrag for statlige forvaltningsorganer.   

Det er viktig at dere som virksomhet eier problemet som skal utredes. Selv om utredningen gjennomføres av eksterne, er det dere som kjenner fagområdet og den aktuelle situasjonen best. Hvis dere velger å la eksterne også gjennomføre problemanalysen, kan det være lurt å involvere seg i det arbeidet for å kunne gi nyttige innspill.

Bestille en utredning

 • Presiser at utredningen skal følge utredningsinstruksen. Du bør også lese denne selv slik at du vet hva du skal forvente.
 • Beskriv hva som er problemet og hvilket mål som skal oppnås. Med andre ord: gjør deg godt kjent med utredningsinstruksens første spørsmål: «Hva er problemet og hva vil vi oppnå?»
 • Vurder om det er ett eller flere konkrete tiltak som være blant alternativene som skal utredes.
 • Skriv gjerne hva utredningen skal brukes til. Nevn gjerne hvilken beslutningsprosess utredningen skal inn i, om resultatene skal komme på et gitt tidspunkt, og om den skal utgjøre en del av et større beslutningsgrunnlag.
 • Legg til rette for nok tid og ressurser slik at utredningen munner ut i et godt beslutningsgrunnlag.
 • Dersom du vet når tiltaket skal evalueres bør du informere om dette slik at utredningen legger til rette for det.
 • Presiser at alternative tiltak skal utredes. Ofte har vi ett konkret tiltak som vi ønsker utredet, men likevel sier utredningsinstruksen at flere alternativer skal vurderes. Det å kun vurdere ulike varianter av samme tiltak er ikke tilstrekkelig.
 • Henvis til sektor- eller temaspesifikt regelverk eller -veiledning, dersom dere er omfattet av det. Se andre veiledere til utredninger.
 • Bruk våre nettsider om offentlige anskaffelser hvis dere skal gjennomføre en offentlig anskaffelse og ønsker veiledning om det.
 • Presiser hvem som eier, og hvem som skal bruke og kan publisere resultatene av analysen.
 • Ta eierskap til prosessen. Det er bestilleren som har ansvar for gjennomføringen av utredningen selv om den er gjennomført av eksterne.

Utredningsinstruksen stiller krav til at det skal gjennomføres en samfunnsøkonomisk analyse blant annet for tiltak med vesentlige virkninger.

Les mer om hvor grundig du skal utrede

Bestille en samfunnsøkonomisk analyse

Dersom du ønsker å bestille en forenklet analyse eller en samfunnsøkonomisk analyse er det her noen ekstra tips ved bestillingen av analysen:

 • Vær tydelig på at det som bestilles, er en samfunnsøkonomisk analyse.
 • Be om at både Finansdepartementets rundskriv R-109/2021 og utredningsinstruksen og metoden og anbefalingene i veilederen for samfunnsøkonomisk analyse følges.
 • Vurder om det er behov for at oppdragstaker involverer dere underveis, for eksempel i form av referansegrupper, slik at dere kan gi innspill til analysen.
 • Vær varsom med å legge for mange premisser på forhånd. Oppdragstaker bør for eksempel ikke låses til kun å analysere et forhåndsbestemt tiltak (arbeidsfase 2) eller en bestemt problemforståelse.
 • Presiser at sentrale virkninger som det ikke er hensiktsmessig å sette en kroneverdi på, skal vurderes kvalitativt, og eventuelt verdsettes etter verdimatrisemetoden.
 • Avklar hvor langt oppdragstaker skal gå i å tallfeste og verdsette virkninger i kroner (arbeidsfase 4), og hvilke verdsettingsmetoder som skal legges til grunn. Mye av ressursinnsatsen vil ligge her, og derfor er det viktig med en forventningsavklaring og at oppdragstaker gir en god faglig begrunnelse for valgene.
 • Henvis til DFØs veileder i samfunnsøkonomisk analyse.

Krav til tilbyderne

 • Du bør formulere oppdragsbeskrivelsen slik at det er tydelig at oppgave og metodeutfordringer er forstått.
 • Konkurransegrunnlaget må inneholde beskrivelse av krav til løpende rapportering mens arbeidet pågår, og eventuelt møter med styringsgruppe og/eller referansegruppe.
 • Konkurransegrunnlaget må stille krav til hvordan resultatene av analysen presenteres slik at de blir mest mulig anvendelige for dere. Krav til f.eks. rapportform, sammendrag, presentasjoner o.l.
 • Vurder om du skal stille krav til kompetanseoverføring fra oppdragstaker til oppdragsgiver ut over rapporten.
 • Be om at teamet har personer med god kompetanse på samfunnsøkonomiske analyser, i tillegg til kunnskap om deres sektor. Ha med krav til dokumentasjon av metodevalg og vær nøye med å sjekke referanseprosjekter.

Les mer i veileder til utredningsinstruksen

Veilederen til utredningsinstruksen gir en god og konsis beskrivelse av hele utredningsprosessen og vi anbefaler at dere bruker denne aktivt i arbeidet med utredningen.

Oppdatert: 7. juni 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.