Samfunnsøkonomiske analyser

Departementer og statlige virksomheter skal bidra med gode beslutningsgrunnlag slik at samfunnets knappe ressurser brukes på en måte som gir mest mulig velferd.

Samfunnsøkonomiske analyser bidrar til at politikere og andre beslutningstakere får solide, gjennomsiktige og sammenlignbare beslutningsgrunnlag når de skal vurdere ulike tiltak. Ved å synliggjøre virkningene av alternative tiltak før det tas en beslutning blir det enklere å velge det beste for samfunnet.

DFØ har utarbeidet en veileder i samfunnsøkonomiske analyser som tar deg gjennom hele prosessen med å gjennomføre en slik analyse. Dersom du skal gjennomføre en samfunnsøkonomisk analyse anbefaler vi at du bruker veilederen aktivt. Veilederen er basert på Finansdepartementets rundskriv R-109/2021 som stiller krav til hvordan samfunnsøkonomiske analyser skal gjennomføres i staten. Hovedendringen fra 2022 er nye regler for prising av klimagassutslipp. Se informasjon om de nye reglene: Fastsetter regler for verdsetting av klimagassutslippFor informasjon om nye prisbaner, se: Karbonprisbaner for bruk i samfunnsøkonomiske analyser.

Den samfunnsøkonomiske analysen er den grundigste formen for utredning. Krav om når det skal gjennomføres samfunnsøkonomiske analyser er regulert i utredningsinstruksen. For alle tiltak som forventes å medføre vesentlige virkninger, herunder budsjettmessige virkninger, skal det gjennomføres en samfunnsøkonomisk analyse i samsvar med gjeldende rundskriv.

Hvordan gjennomføre en samfunnsøkonomisk analyse?

Vi har delt den samfunnsøkonomiske analysen inn i åtte arbeidsfaser. Her er en sjekkliste som viser hvilke arbeidsoppgaver som skal gjøres i hver av de åtte fasene.

Arbeidsfaser Arbeidsoppgaver 
1. Beskrive problemet og formulere mål 
 • Beskriv samfunnsproblemet 
 • Utarbeid nullalternativet 
 • Formuler samfunns- og effektmål 
2. Identifisere og beskrive relevante tiltak 
 • Identifiser og beskriv mulige tiltak  
 • Vurder om tiltakene reiser prinsipielle spørsmål 
 • Velg ut relevante tiltak 
 • Begrunn eventuell utsiling av tiltak 
3. Identifisere virkninger 
 • Identifiser berørte grupper 
 • Identifiser og beskriv nytte- og kostnadsvirkninger 
4. Tallfeste og verdsette virkninger 
 • Tallfest virkningene så langt det er mulig 
 • Verdsett virkninger med markedspris i kroner  
 • Verdsett virkninger uten markedspris i kroner  
 • Beregn forventningsverdier  
 • Realprisjuster relevante verdier  
 • Beregn skattefinansieringskostnaden.   
 • Vurder verdien av ikke-prissatte virkninger kvalitativt 
5. Vurdere samfunnsøkonomisk lønnsomhet
 • Fastsett analyseperiode 
 • Sett inn kalkulasjonsrenten  
 • Beregn de prissatte virkningenes bidrag til samfunnsøkonomisk lønnsomhet (netto nåverdi) 
 • Vurder de ikke-prissatte virkningenes bidrag til samfunnsøkonomisk lønnsomhet 
6. Gjennomføre usikkerhetsanalyse 
 • Kartlegg og klassifiser usikkerhetsfaktorene ved hvert tiltak 
 • Gjennomfør usikkerhetsanalyser 
 • Vurder risikoreduserende aktiviteter 
7. Beskrive fordelingsvirkninger 
 • Beskriv eventuelle fordelingsvirkninger 
 • Vurder behovet for kompenserende aktiviteter 
8. Gi en samlet vurdering og anbefale tiltak 
 • Gi en samlet vurdering og begrunnet anbefaling 
 • Legg frem forutsetningene analysen bygger på  
 • Beskriv forutsetningene for en vellykket gjennomføring og vurder behovet for supplerende tiltak 
 • Beskriv eventuelle prinsipielle hensyn, fordelingsvirkninger og netto ringvirkninger i selvstendige analyser 
 • Vurder hvordan og når tiltaket skal evalueres 

Dersom du følger de åtte arbeidsfasene over har du et solid beslutningsgrunnlag som er i tråd med finansdepartementets krav til samfunnsøkonomiske analyser og du har også besvart utredningsinstruksens seks spørsmål.

Eksempler

Vi har samlet eksempler på hvordan du gjennomfører utredninger, herunder samfunnsøkonomiske analyser under hvert spørsmål i utredningsinstruksen på en egen side.

Veileder i samfunnsøkonomisk analyse

Teori og verktøy til arbeidet med samfunnsøkonomiske analyser

Vi har laget noen verktøy til hjelp i arbeidet med samfunnsøkonomiske analyser:

Oppdatert: 3. mars 2022

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord