Samfunnsøkonomiske analyser

Departementer og statlige virksomheter skal bidra med gode beslutningsgrunnlag slik at samfunnets knappe ressurser brukes på en effektiv måte.

Samfunnsøkonomiske analyser bidrar til at politikere og andre beslutningstakere får kunnskapsbaserte, gjennomtenkte og transparente beslutningsgrunnlag når de skal vurdere ulike tiltak. Ved å synliggjøre virkningene av alternative tiltak før det tas en beslutning, blir det enklere å velge tiltak til det beste for samfunnet.

DFØ har utarbeidet en veileder i samfunnsøkonomiske analyser som tar deg gjennom hele prosessen med å gjennomføre en slik analyse. Dersom du skal gjennomføre en samfunnsøkonomisk analyse anbefaler vi at du bruker veilederen aktivt. Veilederen er basert på Finansdepartementets rundskriv R-109/2021 som stiller krav til hvordan samfunnsøkonomiske analyser skal gjennomføres i staten. Se informasjon om de nye reglene: Fastsetter regler for verdsetting av klimagassutslipp. For informasjon om nye prisbaner, se: Karbonprisbaner for bruk i samfunnsøkonomiske analyser.

Målgruppen for veilederen er de som skal utføre analyser i departementer og underliggende virksomheter, de som skal bestille analyser og ledere som skal ta beslutninger om valg av tiltak. Veilederen kan også være relevant for konsulentselskaper og andre utredningsmiljøer som skal gjennomføre utredninger på oppdrag fra statlige virksomheter. Universitets- og høyskolesektoren, kommunesektoren, interesseorganisasjoner, politikere og media er andre som kan ha interesse av innholdet.

Samfunnsøkonomiske analyser er den grundigste formen for utredning. Krav om når det skal gjennomføres samfunnsøkonomiske analyser er regulert i utredningsinstruksen. For alle tiltak som forventes å medføre vesentlige virkninger, herunder budsjettmessige virkninger, skal det gjennomføres en samfunnsøkonomisk analyse i samsvar med gjeldende rundskriv.

Veilederen inneholder fallgruver, praktiske tips og eksempler på bruk av metodene. Den er relevant for alle typer statlige tiltak og innenfor alle sektorer. I tillegg til å gi en grundig innføring i metoden for samfunnsøkonomiske analyser er veilederen utformet slik at den kan brukes som et relevant oppslagsverk for mindre omfattende utredninger (forenklet analyse og minimumsanalyse).

Ny veileder i samfunnsøkonomiske analyser

En oppdatert versjon av veilederen ble publisert i juni 2023.

Hvordan gjennomføre en samfunnsøkonomisk analyse?

Vi har delt den samfunnsøkonomiske analysen inn i åtte arbeidsfaser. Her er en sjekkliste som viser hvilke arbeidsoppgaver som skal gjøres i hver av de åtte fasene.

Tabell 2.2: Oversikt over arbeidsoppgavene i en samfunnsøkonomisk analyse – i samsvar med utredningsinstruksen og rundskriv for samfunnsøkonomiske analyser
Arbeidsfase 1 – Beskriv problemet og formuler mål
- Beskriv samfunnsproblemet.
- Utarbeid et nullalternativ som en del av problembeskrivelsen.
- Formuler samfunns- og effektmål.
Arbeidsfase 2 – Identifiser og beskriv relevante tiltak
- Identifiser og beskriv mulige tiltak.
- Belys eventuelle prinsipielle spørsmål.
- Velg ut relevante tiltak.
- Begrunn eventuell utsiling av tiltak.
Arbeidsfase 3 – Identifiser og beskrive virkningene
- Identifiser og beskriv nytte- og kostnadsvirkninger.
- Identifiser berørte grupper.
- Spesifiser hva ved tiltaket som driver virkningene.
- Sett opp et diagram over årsaksforhold.
Arbeidsfase 4 - Tallfest, vedsett og vurder virkninger
- Tallfest virkningene ved å finne kvantum så langt det er mulig.
- Verdsett virkninger med markedspris i kroner.
- Verdsett virkninger uten markedspris i kroner, så langt det er mulig.
- Vurder verdien av ikke-prissatte virkninger.
- Beregn forventningsverdier.
- Realprisjuster relevante verdier.
- Beregn skattefinansieringskostnaden.
Arbeidsfase 5 - vurder samfunnsøkonomisk lønnsomhet
- Vurder de prissatte virkningenes bidrag til den samfunnsøkonomiske lønnsomheten.
- Vurder de ikke-prissatte virkningenes bidrag til den samfunnsøkonomiske lønnsomheten.
- Gi en samlet rangering av tiltakene etter både prissatte og ikke-prissatte virkninger.
Arbeidsfase 6 - gjennomfør usikkerhetsanalyse
- Kartlegg usikkerhetsfaktorene.
- Klassifiser usikkerhetsfaktorene.
- Gjennomfør usikkerhetsanalyser.
- Vurder risikoreduserende tiltak.
Arbeidsfase 7 - beskrive fordelingsvirkninger
- Vurder i hvilken grad fordelingsvirkningene bør beskrives.
- Beskriv eventuelle fordelingsvirkninger i en tilleggsanalyse.
- Vurder behovet for kompenserende aktiviteter.
Arbeidsfase 8 - gi en samlet vurdering og anbefal tiltak
- Gi en samlet vurdering og begrunnet anbefaling.
- Legg frem forutsetningene analysen bygger på.
- Beskriv forutsetningene for en vellykket gjennomføring og vurder behovet for supplerende tiltak.
- Beskriv eventuelle prinsipielle hensyn, fordelingsvirkninger og netto ringvirkninger i selvstendige analyser.
- Vurder hvordan og når tiltaket skal evalueres.
Arbeidsfaser og arbeidsoppgaver

Dersom du følger de åtte arbeidsfasene over har du et solid beslutningsgrunnlag som er i tråd med finansdepartementets krav til samfunnsøkonomiske analyser og du har også besvart utredningsinstruksens seks spørsmål.

Eksempler

Vi har samlet eksempler på hvordan du gjennomfører utredninger, herunder samfunnsøkonomiske analyser under hvert spørsmål i utredningsinstruksen på en egen side.

Teori og verktøy til arbeidet med samfunnsøkonomiske analyser

Vi har laget noen verktøy til hjelp i arbeidet med samfunnsøkonomiske analyser:

Oppdatert: 15. november 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.