Kapittel

Innledning

Veilederen er ment som en støtte for de som skal utarbeide virksomhetsregnskap etter SRS. Den gir en grunnleggende og praktisk fremstilling av et virksomhetsregnskap utarbeidet i henhold til SRS. Veilederen tar utgangspunkt i en ordinær bruttobudsjettert virksomhet.

Veilederen erstatter tidligere veileder av februar 2019. Talleksemplet er nytt og de fleste av endringene siden forrige versjon er endringer som følge av endringer i de statlige regnskapsstandardene eller annet regelverk.

I henhold til punkt 3.3.2 i Bestemmelser om økonomistyring i staten (bestemmelsene) skal alle statlige virksomheter innen 1. januar 2027 føre regnskapet etter periodiseringsprinsippet i henhold til de statlige regnskapsstandardene (SRS). Virksomheter som i dag fører regnskap etter kontantprinsippet, skal fastsette tidspunkt for overgang til SRS i samråd med overordnet departement (innenfor innføringsperioden på fem år fra 2022).

Regnskapsreglene i de statlige regnskapsstandardene kommer i tillegg til de bestemmelser som er gitt om bokføring og rapportering i reglement for økonomistyring i staten og bestemmelser om økonomistyring i staten av 12. desember 2003 med endringer senest 23. september 2019. SRS kan aldri legitimere disposisjoner som ligger utenfor de fullmakter virksomheten er gitt. Virksomhetene skal fortsatt rapportere til bevilgningsregnskapet og kapitalregnskapet etter kontantprinsippet.

Bruttobudsjetterte virksomheter rapporterer månedlig til statsregnskapet ved innsending av S-rapport. I S-rapporten inngår statskonto (kapittel og post) og artskonto (standard kontoplan) etter kontantprinsippet. Virksomhetene kan føre sitt regnskap i henhold til periodiseringsprinsippet etter SRS, men skal allikevel rapportere til statsregnskapet etter kontantprinsippet.

Årsregnskap

Virksomheten skal ved årets slutt utarbeide og avlegge et årsregnskap med noter i tråd med punkt 3.4.1 i bestemmelsene. Årsregnskapet skal gi et dekkende bilde av virksomhetens disponible bevilgninger og av regnskapsførte utgifter, inntekter, eiendeler og gjeld. Årsregnskapet skal vise regnskapstall for hele virksomheten samlet.

Årsregnskap for virksomheter som benytter SRS skal inneholde:

  • ledelseskommentarer
  • oppstilling av bevilgningsrapportering
  • oppstilling av artskontorapportering
  • oppstilling av virksomhetsregnskapet etter SRS

I denne veilederen vil vi vise hvordan et virksomhetsregnskap etter SRS skal utarbeides. Oppstillingene av bevilgnings- og artskontorapportering kan sjekkes opp mot resultatregnskapet, balansen og notene, men disse oppstillingene er ikke videre kommentert.

Oppdatert: 13. januar 2023

Veileder i periodisert virksomhetsregnskap etter SRS for bruttobudsjetterte virksomheter

Skriv ut / lag PDF

Innledning

Årsregnskap

Resultatregnskapet

Driftsinntekter

Inntekt fra bevilgninger

Inntekt fra tilskudd og overføringer

Inntekt fra gebyrer

Salgs- og leieinntekter

Andre driftsinntekter

Driftskostnader

Varekostnader

Lønnskostnader

Avskrivninger på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

Nedskrivninger av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

Andre driftskostnader

Finansinntekter og finanskostnader

Finansinntekter

Finanskostnader

Avregninger og disponeringer

Avregnet med statskassen (bruttobudsjetterte)

Innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten

Avgifter og gebyrer direkte til statskassen

Avregning med statskassen innkrevingsvirksomhet

Tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten

Tilskudd til andre

Avregning med statskassen tilskuddsforvaltning

Balansen

Eiendeler

Statens kapital og gjeld

Statens kapital

Virksomhetskapital

Avregninger

Avregnet med statskassen (bruttobudsjetterte)

Gjeld

Avsetning for langsiktige forpliktelser

Avsetninger langsiktige forpliktelser

Annen langsiktig gjeld

Øvrig langsiktig gjeld

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld
Skyldig skattetrekk
Skyldige offentlige avgifter
Avsatte feriepenger
Mottatt forskuddsbetaling
Annen kortsiktig gjeld

Noter

Note 1 – Driftsinntekter

Inntekt fra bevilgninger

Hva er inntekt fra bevilgning for en bruttobudsjettert virksomhet?

Motsatt sammenstilling

Forenkling

Inntekt fra tilskudd og overføringer

SRS 9 Transaksjonsbaserte inntekter

Inntekt fra gebyrer

Salgs- og leieinntekter

Andre driftsinntekter

Note 2 – Lønnskostnader

Note 3 – Immaterielle eiendeler

Note 4 – Varige driftsmidler

Note 5 – Andre driftskostnader

Note 6 – Finansinntekter og finanskostnader

Note 7 – Sammenheng mellom avregnet med statskassen og mellomværende med statskassen (bruttobudsjetterte virksomheter)

Hva er avregnet med statskassen?

Del A) Forklaring til at periodens resultat ikke er lik endring i avregnet med statskassen i balansen (kongruensavvik)

Del B) Forskjellen mellom avregnet med statskassen og mellomværende med statskassen

Kolonnen Spesifisering av bokført avregning med statskassen

Kolonnen Spesifisering av rapportert mellomværende med statskassen

Sammenheng mellom kolonnene

Note 8 – Innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten

Note 9 – Tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten

Note 10 – Investeringer i aksjer og andeler

Note 11 – Beholdninger av varer og driftsmateriell

Note 12 – Kundefordringer

Note 13 – Opptjente, ikke fakturerte inntekter / Mottatt forskuddsbetaling

Opptjente, ikke fakturerte inntekter

Mottatt forskuddsbetaling

Note 14 – Andre kortsiktige fordringer

Note 15 – Bankinnskudd, kontanter og lignende

Note 16 – Annen kortsiktig gjeld

Bevilgnings- og artskontorapportering

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.